Розділ 10 ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

 

Підприємець — юридична особа може створювати статутний фонд, що дає йому право отримувати дивіденди чи виплачувати їх інвесторам. Внески до статутного фонду малого підприємства при його створенні чи наступних інвестиціях не оподатковуються. Вод­ночас необхідно правильно оформити вкладення коштів чи майна, щоб в подальшому це не могло бути підставою для їх трактування податковою інспекцією як безповоротної фінансової допомоги та за­стосування фінансових санкцій: дорахування податку на прибуток та штрафу.

Для цього, насамперед, сума статутного фонду повинна бути визначена у засновницьких документах: договорі засновників, про­токол їх зборів, статуті малого підприємства. При цьому для малого підприємства директивно не встановлений розмір статутного фонду та термін його фактичного створення (внесення коштів або майна), тому це повинно бути обумовлено в згаданих документах. При по­рушенні визначеного терміну внесення такий засновник може бути виключений зі складу учасників малого підприємства, що оформля­ється протоколом їх зборів. Разом з тим мають бути визначені кор­поративні права засновників (засновника) малого підприємства, тоб­то, частка в статутному фонді у відсотках, право на управління ним, порядок нарахування дивідендів, отримання майна і коштів при лік­відації МП. Так само мають бути оформлені документи при наступ­ній зміні статутного фонду.

Водночас на всіх первинних документах, що засвідчують фак­тичне внесення коштів чи майна для створення або поповнення ста­тутного фонду (платіжних дорученнях, актах приймання-передачі основних засобів тощо) має бути чітко зафіксовано мету їх передачі малому підприємству з посиланням на згадані установчі документи, а засновникам видані виписки з них, засвідчені підписом і печаткою підприємця про передачу засновникам корпоративних прав на їхні частки у статутному фонді.

Для розуміння сутності операцій за цим розділом спочатку слід вивчити рахунки з їх обліку.

 

№ рахунка

Найменування рахунка

40

Статутний капітал

41

Пайовий капітал

42

Додатковий капітал

43

Резервний капітал

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

45

Вилучений капітал

46

Неоплачений капітал

 

На рахунку 40 «Статутний капітал» відображають вартість майна (основних і оборотних засобів) підприємства. Статутний капі­тал фіксується і реєструється в установчих документах, зокрема у договорі учасників та у статуті підприємства. Наступні зміни статут­ного капіталу можуть відбуватися лише при умові зміни статуту і повідомлення про це органу, який його зареєстрував.

Статутний капітал може бути сформований за рахунок цінних паперів (акцій, облігацій, депозитів), за рахунок деривативів — права власності на користування природними ресурсами, майном чи облад­нанням, на інтелектуальну власність, коштів в т. ч. готівки та безго­тівкових, включаючи валюту. Тому схема обліку тут будується на основі документів, де відображені такі операції (актів на передачу ос­новних засобів розрахунків амортизації, накладних на безплатне прий­мання чи передачу оборотних засобів. Приватизовані підприємства операції за цим рахунком відображають на основі актів оцінки майна, документів Фонду приватизації про емісію акцій, їх реалізацію.

За кредитом рахунку 40 «Статутний капітал» відображається збіль­шення статутного капіталу, за дебетом — його зменшення (вилучення).

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами ка­піталу за кожним засновником, учасником, акціонером, тощо.

Облік операцій за цим рахунком на підставі наведених доку­ментів ведуть у журналі-ордері № 7, звідки кредитовий обіг перено­сять у Головну книгу.

 

Дебет

Кредит

Найменування операції

46

40

Відображення заборгованості за внесками учасників до статутного капіталу

40

46

Зменшення статутного капіталу при виході засновників підприємства

 

Хоч величина статутного фонду підприємства зафіксована в установчих документах і вона має дорівнювати сальдо за кредитом рахунка 40 «Статутний капітал», на практиці виникають ситуації, коли статутний капітал необхідно змінити. Такі зміни відображають як його збільшення чи зменшення. Так, при розширенні матеріаль­но-технічної бази підприємства (його розбудові, придбанні основ­них засобів), якщо це відбувалось за рахунок прибутку, необхідно адекватно збільшити статутний капітал. Так само він збільшується при прийманні нових засновників.

Зменшення статутного капіталу підприємства може бути вна­слідок знищення майна, особливо основних засобів, із-за стихійного лиха чи з інших причин.

У будь-якому випадку повинен бути оформлений протокол збо­рів засновників і внесені зміни у статут підприємства.

Збільшення статутного капіталу підприємства за рахунок при­бутку відображається у кореспонденції рахунків дебет 44, кредит 40. При прийманні нових учасників кореспонденція рахунків така ж, як і при створенні підприємства: дебет 46, кредит 40, а потім дебет 30, 31, 20, 10, кредит 46.

Рахунок 41 «Пайовий капітал» призначено для обліку й узагаль­нення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товари­ства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-бу­дівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств.

Пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його гос­подарсько-фінансової діяльності.

Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на рахун­ку 41 «Пайовий капітал» обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства.

Аналітичний облік за рахунком 41 «Пайовий капітал» ведеться за видами капіталу. Збільшення пайового капіталу відображається за кредитом рахунку, а зменшення — за його дебетом.

Схема обліку за цим рахунком така. Розпаювання майна прово­дять на основі актів оцінки і визначення часток (паїв) учасників. Як­що внески вносять пайовики, документами є накладні — на матері­альні цінності, прибуткові касові ордери — на готівку. На основі цих документів відображають збільшення пайового капіталу. При виході учасників (пайовиків) видачу майна оформляють із застосуванням на­кладних — на матеріальні цінності та видаткових касових ордерів — при видачі вартості майна готівкою, або платіжні доручення — коли кошти перераховують через банк. Записи проводять у журналі-ордері № 13, звідки кредитовий обіг переносять у Головну книгу.

 

Дебет

Кредит

Найменування операції

40

41

Розпайоване майно підприємства

10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 28, 30, 31

41

Надійшли внески пайовиків

41

30, 31

Повернуто пайові внески

41

67

Розподілено пайовий капітал (вартість майна) серед учасників

 

Рахунок 42 «Додатковий капітал» призначено для узагальнен­ня інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки активів, вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих під­приємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

За кредитом рахунка 42 «Додатковий капітал» відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом — його зменшення.

Схема обліку за цим рахунком така. На основі узгодження з Фондом державного майна номінальної вартості акцій та підсумко­вого протоколу їх продажу визначають перевищення вартості реа­лізації акцій над їхньою номінальною вартістю, яке записують як збільшення додаткового капіталу. Дооцінку (чи оцінку) активів відо­бражають на основі актів, складених комісією, що її проводила. Без­платне отримання активів відображають на основі актів приймання-передачі майна чи прибуткових касових ордерів або платіжних до­ручень — на отримані кошти. Записи проводять у журналі-ордері № 13, звідки кредитовий обіг переносять у Головну книгу.

 

Дебет

Кредит

Найменування операції

10, 11, 12, 20, 21, 22, 26, 27, 28

42

Дооцінка або безкоштовне отримання активів

42

10, 11, 12, 20, 21, 22, 28

Уцінка активів

 

Рахунок 43 «Резервний капітал» призначено для узагальнен­ня інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих до­кументів за рахунок нерозподіленого прибутку. Резервний капітал формується за рахунок щорічних відрахувань не менше 5 % його суми і на акціонерних товариствах має бути більшим, ніж 25 % статутного капіталу. За кредитом рахунку 43 «Резервний капітал» відображається створення резервів. За дебетом — їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами і напрямками використання.

Схема обліку за цим рахунком така. На основі розрахунку роз­поділу прибутку підприємства проводять відрахування до резервно­го фонду. Використання резервного фонду здійснюють на основі рі­шення зборів засновників. Записи проводять у журналі-ордері № 13 та Головній книзі.

 

Дебет

Кредит

Найменування операції

44

43

Сформовано резервний капітал за рахунок відрахувань від прибутку

43

40

Зараховано резервний капітал до статутного капіталу

43

44

Покрито збитки за рахунок резервного капіталу

 

Облік нерозподіленого прибутку або збитків, якщо вони не спи­сані за рахунок інших джерел ведуть на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». За його кредитом відображається су­ма отриманого підприємством прибутку. Якщо підприємство має за рік збиток, його суму у цьому випадку записують за дебетом задано­го рахунка, а за кредитом відображається списання збитку в наступ­ні роки. Тому схема обліку ґрунтується на бухгалтерських довідках, які є основою для записів операцій за вказаним рахунком у журналі-ордері № 7.

 

Дебет

Кредит

Найменування операції

79

44

Відображено отриманий підприємством прибуток

44

79

Відображено отриманий підприємством збиток

44

44

Списано збиток минулого звітного періоду за рахунок прибутку поточного звітного періоду

44

40, 41, 43

Відрахування від прибутку до статутного, пайового чи резервного капіталу

 

На рахунку 45 «Вилучений капітал» ведеться облік вилуче­ного капіталу у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіта­лу) тощо.

За дебетом рахунку 45 «Вилучений капітал» відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом — вар­тість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Схема обліку за цим рахунком ґрунтується на основі рішень засновників (акціонерів) про викуп власних акцій, актів про їх про­даж чи анулювання, за якими проводять записи у журналі-ордері № 7 та Головній книзі.

 

Дебет

Кредит

Найменування операції

40

45

Анульовано раніше викуплені акції

45

30,31

Викуплено акції власної емісії

 

Рахунок 46 «Неоплачений капітал» призначено для узагальнен­ня інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.

За дебетом рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом — погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за­сновниками (учасниками) підприємства.

Початкова величина статутного капіталу дорівнює вартості май­на (основних засобів, матеріалів, сировини, товарів, нематеріальних активів) та коштів підприємства. Наступні внески, які повинні внести засновки підприємства, відображають як зобов'язання учасників. То­му на основі протоколу зборів учасників, де зафіксовані внески, що підлягають до внесення, складають кореспонденцію рахунків дебет 46 «Неоплачений капітал», кредит 40 «Статутний капітал».

Фактичне внесення коштів засновниками відображається у корес­понденції рахунків дебет 30 або 31 і кредит 46 залежно від того, на­дійшли кошти готівкою чи в безготівковому порядку; дебет 10, 20 та ін.

і кредит 46 — при надходженні від засновників основних засобів чи то­варно-матеріальних цінностей. Такі операції відображають на основі прибуткових касових ордерів, платіжних доручень, актів приймання-передачі чи накладених у журналі-ордері № 7 та Головній книзі.