Розділ 7 ОБЛІК КОШТІВ

 

Одним із важливих аспектів організації обліку є забезпечення точного і своєчасного відображення грошових операцій на рахун­ках. Тому, аналогічно, як і за попередніми розділами, тут слід ви­вчити, насамперед, номери і назви синтетичних рахунків, на яких обліковують кошти.

 

№ рахунку

Найменування рахунку

30

Каса

31

Рахунки у банку

33

Інші кошти

34

Векселі одержані

35

Короткострокові фінансові вкладення

 

Для обліку операцій з готівкою призначений рахунок 30 «Ка­са». На вказаному рахунку обліковують операції з готівкою в наці­ональній та іноземній валюті. Схема обліку за цим рахунком така. Надходження готівки в касу оформляють прибутковими касовими ордерами, її видачу видатковими касовими ордерами. При випису­ванні вони повинні бути зареєстровані у журналі реєстрації видат­кових і прибуткових касових ордерів. Відразу після одержання чи видачі грошей касир записує це у Касову книгу під копіювальний папір, а в кінці дня, після підрахунку підсумків відривний аркуш касової книги, який є копією записів у ній та виконує функцію зві­ту касира, передає у бухгалтерію. Тут дані звітів касира за дебетом і кредитом рахунку 30 «Каса» записують у відомість 1М або жур­нал-ордер ф. № 1, а кредитовий обіг з нього за місяць переносять у Головну книгу.

Дебет

Кредит

Найменування операції

30

70

Надходження виручки від реалізації продукції

30

31, 50, 60

Одержання готівки з банку

30

66, 37

Надходження готівки в погашення заборгованості

31

30

Здача готівки на рахунки в банку

 

На рахунку 31 «Розрахунки в банках» обліковують безготівко­ві операції в банку з розрахунків, а також приймання готівки та ви­дачу її для оплати праці або на поточні господарські операції з каси підприємства.

Всі операції на цьому рахунку регламентуються відповідни­ми правилами здійснення безготівкових операцій та операцій з готівкою, згідно з яким побудована схема обліку. Зокрема, зара­хування готівки на розрахунковий рахунок проводиться на осно­ві оголошення про її внесення, відривна частина якого є квитан­цією банку про підтвердження цієї операції. Видача готівки про­водиться на основі грошових чеків. Безготівкові операції здійс­нюються платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дору-ченнями. Необхідно дуже уважно заповнювати грошові чеки, оскільки будь-які помилки тут виправити не можна, що зумов­лює непродуктивні витрати робочого часу підприємця на випи­сування нового документа, якщо попереднє не прийняте банком до виконання. Найчастіше допускаються помилки щодо визна­чення кодів платника чи одержувача грошей, номерів їх поточ­них рахунків. Водночас треба вміти записувати тут цифри. Ска­жімо, 1200 грн не можна вказати прописом «тисяча двісті грн», як це зазвичай вимовляють, бо правильний запис буде «одна ти­сяча двісті грн 00 коп.».

При виписуванні грошових чеків на отримання готівки в касу, крім чіткого їх заповнення, треба вказувати на звороті цільове при­значення готівки: 40 — видача на виплату основної (додаткової) оплати праці; 43 — видача на виплати за відрядженнями; 53 — видача на купівлю товарів тощо. Кожна операція за цим рахунком у хронологічному порядку відображається у виписці банку, яку слід читати у оберненому («дзеркальному») відображенні, оскільки за­писи за дебетом у ній відображають видачу чи перерахування кош­тів з рахунку. А за кредитом, навпаки, надходження коштів на раху­нок, хоч розрахунковий рахунок, як і інші рахунки з обліку коштів, є активним. Такою ж є обернена побудова виписок і за рештою рахун­ків з обліку коштів у банку.

На основі виписок банку проводять записи операцій за дебе­том і кредитом цього рахунку у Відомості 1М або журналі-ордері ф. № 1, кредитовий обіг за місяць з якого переносять у Головну книгу.

 

Дебет

Кредит

Найменування операції

31

30

Здача готівки з каси в банк

31

36

Надходження виручки від реалізації продукції за безготівковими розрахунками

30

31

Отримання готівки в касу

 

 

Оплата:

63

31

— постачальникам;

64

31

— платежів у бюджет;

65

31

— за соціальним і майновим страхуванням

 

На цьому ж рахунку за субрахунком «Валютний рахунок» облі­ковують кошти підприємства в іноземній валюті, але в перерахунку на гривні за курсом Національного банку України. Схема обліку за цим субрахунком аналогічна, як і за розрахунковим рахунком. Особ­ливістю є те, що записи операцій здійснюють в облікових реєстрах з обліку розрахунків у чисельнику в іноземній валюті, а в знаменнику в гривнях за курсом Національного банку України на відповідну да­ту. Записи операцій здійснюють у журналі-ордері ф. № 1 або у Відо­мості 1 М.

Дебет

Кредит

Найменування операції

31

36

Надходження іноземної валюти від покупців і замовників

63

31

Оплата іноземною валютою постачальникам і підрядникам

31

30

Здача готівки в іноземній валюті в банк

31

714

Курсові різниці за іноземною валютою (збільшення)

945

31

Курсові різниці за іноземною валютою (зменшення)

 

На рахунку 31 «Рахунки в банках» на окремому субрахунку обліковують наявність і рух коштів, призначених на капітальні вкла­дення, якщо на підприємстві організовано роздільний рух коштів ос­новної діяльності та призначених для оплати будівельно-монтажних робіт, капітальних ремонтів і придбання основних засобів та форму­вання основного стада. В такому випадку на цей субрахунок зарахо­вують виручку від реалізації основних засобів і худоби основного стада, перераховують суму амортизації з розрахункового рахунку, відрахувань від прибутку на фінансування капітальних вкладень, ім­мобілізації коштів, призначених на капітальні вкладення, для потреб основної діяльності, бюджетні асигнування на капітальні вкладення.

Схема обліку за цим рахунком аналогічна, що й за розрахунко­вим рахунком. Записи операцій здійснюють у журналі-ордері № 3 та у Головній книзі.

 

Дебет

Кредит

Найменування операції

31

30

Здача в банк виручки від реалізації основних засобів чи тварин основного стада, або не використаних коштів на оплату праці будівельникам

31

31

Перерахування суми амортизації основних засобів, відрахувань від прибутку на фінансування капітальних вкладень, іммобілізації коштів в основне виробництво

31

36

Надходження виручки від покупців за продані основні засоби чи тварини основного стада

30

31

Одержання готівки для оплати праці чи відряджень будівельників

63

31

Оплата постачальникам і підрядникам

На цьому ж рахунку, але за окремим субрахунком обліковують кошти на акредитивах, лімітно-чекових книжках, інших рахунках, наприклад, для розрахунків з громадянами за закуплену сільськогос­подарську продукцію.

Схема обліку за цим субрахунком відрізняється від загального порядку обліку коштів дещо іншими документами для відкриття і закриття окремих рахунків. Так, акредитив відкривається на підставі заяви про його відкриття, лімітована чекова книжка на основі заяви на її отримання і платіжного доручення на перерахування на цей ра­хунок з розрахункового чи з обліку коштів на капітальне вкладення певної суми. Закриваються ці рахунки шляхом перерахування неви­користаних залишків на відповідні рахунки, з яких вони поповнюва­лись. Оплата з рахунку лімітованих чекових книжок проходить шля­хом видачі чеків. Схема ж обліку за рахунком, відкритих для розра­хунків з громадянами за закуплену продукцію аналогічна, як і за розрахунковим рахунком.

За кожним рахунком банк видає виписки, які є підставою для записів до журналу-ордера № 3 та у Головну книгу.

 

Дебет

Кредит

Найменування операції

31

31, 50, 60

Відкриття акредитивів і лімітованих чекових книжок, ощадних сертифікатів

63

31

Оплата постачальникам акредитивом або чеком

31, 50, 60

31

Закриття невикористаних акредитивів і лімітованих книжок

 

На рахунку 33 «Інші кошти» обліковують гроші, здані у вечір­ні каси банку чи ощадний банк, або поштове відділення або бюджет­ні асигнування, про які є повідомлення, які ще не відображені у ви­писці банку в день здійснення операції, тобто знаходяться в дорозі, а також поштові марки, марки мита, проїздні талони, путівки, які ви­користовуються як засіб платежу чи розрахунків. На відміну від гро­шових документів, бланки суворої звітності (доручень на отримання матеріалів, товарно-транспортних накладних, ліцензій, сертифікатів якості тощо) на цьому рахунку не обліковуються, а їх наявність і рух відображають на забалансовому рахунку 08 «Бланки суворого обліку».

Схема обліку за цим рахунком така. На підставі квитанцій і ін­ших документів про здачу готівки на рахунки підприємства, про придбання поштових марок, путівок тощо та актів про їх викорис­тання проводять записи у журналі-ордері ф.№ 3. З журналу-ордера кредитовий обіг переносять у Головну книгу.

 

Дебет

Кредит

Найменування операції

33

30, 31, 63, 37

Придбання марок, путівок, талонів, квитків

33

37

Здача виручки від реалізації у вечірні каси банку, ощадний банк чи поштове відділення

33

48

Оприбуткування коштів цільового фінансування, що знаходяться в дорозі

90, 79

33

Списання витрачених поштових чи інших марок, видача проїзних талонів

31

33

Зарахування коштів на рахунки в банк після їх надходження

66, 37

33

Видача активів, талонів на харчування

 

На рахунку 34 «Короткострокові векселі одержані» облікову­ють одержані підприємством векселі за реалізовану продукцію, ро­боти і послуги. Видані підприємством векселі постачальникам тут не обліковуються, оскільки для цього призначений рахунок 62 «Ко­роткострокові векселі видані». У векселі вказується населений пункт, де складено вексель, рік, місяць, число, сума, місце оплати. Вексель повинен бути пред'явлений до оплати на протязі трьох ро­ків з дня складання в строк, який в ньому вказаний. Одержані вексе­лі зберігаються в касі чи передаються на зберігання в банк. На век­селі, що зберігаються в касі, складають опис. В ньому вказують на­зву платника, строк оплати, суму. При оплаті векселів платником в описі відмічають дату виписки банку. Якщо векселі здані на збері­гання в банк, то в реєстрах аналітичного обліку записують доку­мент, одержаний з банку.


 

Дебет

Кредит

Найменування операції

34

36

Одержання векселів за реалізовану продукцію, виконані роботи, послуги

31

34

Погашення векселів платником

 

При цьому варто мати на увазі, що підприємці, які оподаткову­ються за єдиним податком, вексельної форми розрахунків застосо­вувати не можуть.

На рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції» обліковують інве­стиції підприємства в цінні папери — акції, облігації, ощадні депозити, сертифікати, казначейські зобов'язання інших підприємств і господар­ських товариств, вклади у статутні фонди спільних підприємств, про­центні облігації внутрішніх державних і місцевих позик. Схема обліку за цим рахунком побудована за загальним принципом. В якості первин­них документів, що підтверджують фінансові вкладення служать пла­тіжні доручення про оплату цінних паперів і власне вони самі. Як реєстр аналітичного обліку можна застосувати журнал-ордер № 3.

 

Дебет

Кредит

Найменування операції

35

31

Придбання цінних паперів за їх номінальною вартістю

31

35

Реалізація цінних паперів