Розділ 2. ТЕНДЕНЦІЇ Й ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Загальносистемні закономірності розміщення й роз­витку продуктивних сил

Глобалізація і регіоналізація як світова зако­номірність розвитку економіки регіонів

Національні особливості регіоналізації та гло­балізації в Україні.