17.2. Структурно-динамічні проблеми розвитку регіональної економіки в трансформаційному періоді

 

Струкутурно-динамічними є такі проблеми економічного розвитку, які призводять до дисбалансу функціонування регіональної економіки, порушення в часовій динаміці опти­мальної територіально-галузевої структури регіонального вробництва. Аналіз ступеня впливу діючих важелів на регулю­вання економічних процесів і виявлення існуючих проблем є суттєвим моментом для визначення можливих шляхів їх розв'язання. Дані порівняльного аналізу свідчать, що протя­гом 1991-2003 рр. прослідковується негативна тенденція зни­ження обсягів виробництва продукції та наданих послуг у всіх галузях матеріального виробництва України відповідно до ба­зисного 1990 року. Причоу, падіння виробництва відбувалося в основному на протязі 1991-1999 років, а економічне зростан­ня 2000-2005 років не забезпечило досягнення рівня 1990 ро­ку. Виготовлена в багатьох галузях народного господарства продукція переважно характеризується низькою конкурентос­проможністю через невідповідність структури виробництва структурі попиту, високу собівартість і незадовільну її якість, хоча по окремих параметрах досягнуто успіхів у виготовленні конкурентоспроможної продукції й послуг, гідних кращих світових зразків. Це стосується у тому числі деяких видів про­дукції харчової промисловості (молоко- та м'ясопереробна, виробництво алкогольних та безалкогольних напоїв), окремих товарів широкого вжитку (легкої промисловості тощо), висо-котехнологічної авіакосмічної техніки, зброї та озброєння, продукції галузей, що виробляють конструкційні матеріали. Малоконкурентоспроможною, а подекуди — й неконкурентос­проможною є продукція багатьох галузей сільського господар­ства, машинобудування, добувної промисловості, паливно-енергетичного комплексу тощо.

Щодо регіонального аспекту, то протягом 1991-2003 рр. в жодному з 25 регіонів за показниками обсягу виробництва промислової, сільськогосподарської продукції та транспорт­них послуг не досягнуто рівня базисного 1990 року. Стан ви­робництва продукції та надання транспортних послуг у 1991­2003 рр. в регіонах характеризується досить диференційовано. Зокрема, у 2003 році:

по промисловості в 4 областях і містах Києві та Севас­тополі приріст обсягів виробництва перевищує рівень 1990 р. в Закарпатській становить лише на 31%, За­порізькій — на 33%, Одеській — на 32%, в Мико­лаївській на 1%, в м.Києві — 42%, а Севастополі — 79 %. В решті областей цей рівень становить від 50 до 90% до відповідного обсягу 1990 року (табл. 2.1.);

по сільськогосподарському виробництву в восьми об­ластях (Луганській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Жи­томирській та Автономній Республіці Крим) обсяг про­дукції становив від 39 до 50%, у десяти областях — від 51 до 59%, у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій — від 62 до 91% (табл. 2.2);

по транспорту обсяг перевезень вантажів теж скоротив­ся відповідно до базисного періоду і становив за всіма видами транспорту лише 26,0%, зокрема: по залізнич­ному — 46,0, морському — 16,0, автомобільному —

19,0%.

Катастрофічне становище у виробництві негативно позна­чилося на обсягах інвестицій в основний капітал як загалом в Україні, так і в регіональному розрізі. У 2003 році в областях Житомирській та Херсонській обсяг інвестицій становив 15 та 16 відсотків до відповідного показника за 1990 рік; у 6 облас­тях — від 20,9 до 30%; у 10 областях — від 31 до 38,3 відсотків і лише по м. Києву — 165,7% (табл. 2.3). Таке явище з інвесту­ванням в економіці свідчить про те, що процес відтворення по суті зведений до простого типу, тобто іде руйнування відтво-рювального механізму.

Поряд із спадом обсягів виробництва, транспортних по­слуг та інвестицій в економіці регіонів спостерігаються такі негативні явища, як натуралізація економіки, тобто розрахун-


Основні показники промисловості по регіонах України

 

Регіони, області

Індекси продукції промисловості (1990р. = 100%)

Рентабельність продукції, %

підприємств у промисло­вості (по чистому прибутку, збитку), %

(балансовий прибуток, збиток) млн. гри.

 

1995

1999

2000

2003

2003 до 2000

1999

2000

2003

1999

2000

2003

1999

2000

2003

Україна

52

51

58

82

140

9,1

4,8

-

51,9

45,9

 

7474,2

8834,6

7137,0

Донецький

-

-

-

-

-

3,9

2,5

-

44,1

-

-

1037,6

67,4

-

Донецька

49

47

52

69

132

4,2

3,8

2,9

43,1

63,1

41,0

883,1

1449,3

1022,2

Луганська

38

36

47

72

152

3,3

-2,4

-1,3

49,4

44,5

38,9

190,5

-802,4

-581,5

Карпатський

 

 

 

 

 

3,7

-1,6

-

58,3

-

-

-120,8

-479,1

-

Закарпатська

38

47

67

131

196

-0,2

-0,5

4,6

57,5

61,1

26,9

-25,9

-72,0

1,6

Івано-Франківська

68

45

46

90

196

1,6

-4,4

-1,6

61,3

48,6

36,8

-239,3

-221,3

-132,8

Львівська

40

28

31

58

187

4,6

-1,0

-

54,5

39,2

39,7

173,4

-116,0

71,2

Чернівецька

44

44

49

72

147

6,5

-2,3

-1,3

50,5

46,1

42,5

25,0

-18,9

-29,5

Південний

 

 

 

 

 

11,6

4,1

-

54,9

-

-

624,2

39,4

-

АР Крим

47

47

44

54

123

10,1

2,8

-0,5

52,0

58,3

36,8

213,2

-10,8

-119,5

м. Севастополь

76

 

137

179

131

3,6

-1,6

2,9

50,0

51,6

38,9

17,3

-3,3

21,9

Миколаївська

78

73

80

101

126

28,4

5,6

1,7

58,8

35,7

39,7

487,1

152,4

-10,9

Одеська

83

89

80

132

165

8,0

12,6

1,0

49,2

46,3

42,9

63,3

414,9

-73,2

Херсонська

51

33

42

64

168

-3,5

-7,1

-1,6

59,6

40,4

50,3

-156,7

-172,0

-137,7

Подільський

 

 

 

 

 

10,0

2,3

-

56,7

-

-

324,1

-353,2

-

Вінницька

64

50

56

71

127

2,0

-1,9

1,8

49,6

47,2

39,2

38,3

-107,3

12,6

Тернопільська

46

43

50

82

164

-0,7

-3,3

0,3

65,3

69,3

45,3

-59,9

-74,6

1,9

Хмельницька

60

49

54

71

131

24,1

-1,4

0,7

57,0

48,6

43,6

345,7

-86,1

-14,0 

 


 

X о и

Яс

н и Я

<т> Я

 

Інвестиції в основний капітал по регіонах України за рахунок усіх джерел фінансування, відсотків

 

Регіони, області

(1990р. = 100%)

на душу населення (1990]

р. = 100%)

 

1995

1997

1998

2000

2003

2003 до 2000

1995

1997

1998

2000

2003

2003 до 2000

Україна

29,1

20,7

21,9

25,2

43,5

172,7

29,3

21,2

22,6

26,4

47,0

177,9

Донецький

32,6

22,1

23,2

23,8

34,9

146,5

32,5

22,9

23,6

25,9

39,9

154,6

Донецька

34,5

22,6

25,5

27,1

38,3

141,4

35,3

23,8

27,1

29,4

42,9

146,0

Луганська

29,1

21,0

18,7

17,6

28,5

161,4

29,7

22,2

20,0

19,3

32,7

169,8

Карпатський

35,2

22,5

21,4

27,6

54,1

196,2

32,8

19,5

18,9

27,9

56,6

203,2

Закарпатська

13,4

11,4

13,7

19,1

47,3

247,8

13,2

12,2

13,5

11,5

28,9

252,2

Івано-Франківська

86,0

29,5

29,8

46,0

67,1

145,8

84,3

28,9

29,3

45,5

68,4

105,4

Львівська

33,1

30,3

26,6

32,7

63,9

195,6

33,1

30,5

26,9

33,0

67,2

201,8

Чернівецька

19,3

12,6

11,6

9,9

29,1

294,2

19,2

12,4

11,6

10,0

29,9

300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АР Крим

15,6

10,1

10,4

17,2

33,5

194,5

18,1

12,0

12,5

20,9

42,0

201,2

м. Севастополь

37,3

19,2

22,2

30,1

74,0

245,0

36,6

19,3

22,6

30,9

78,2

252,7

Миколаївська

26,7

16,2

16,9

16,0

37,0

231,2

25,6

16,3

17,3

16,6

39,8

239,2

Одеська

22,3

17,0

17,2

28,0

52,8

188,2

22,7

17,5

17,9

29,6

56,7

191,7

Херсонська

18,1

10,9

10,8

10,8

16,5

152,1

17,9

11,0

10,9

11,1

17,9

160,9

Подільський

27,4

18,9

19,2

15,0

25,8

171,7

27,2

19,4

20,1

15,7

28,0

178,2

Вінницька

31,2

18,4

17,1

15,5

28,6

184,7

31,8

19,1

17,8

16,4

31,2

198,8

Тернопільська

25,4

20,3

22,3

12,7

22,7

178,2

25,3

20,4

22,5

12,9

23,5

181,9

Хмельницька

25,4

18,5

19,2

15,9

25,2

158,3

25,6

18,9

19,8

16,7

27,1

162,9

Поліський

24,9

15,2

15,2

14,9

28,0

187,7

24,9

15,8

16,1

15,6

30,3

194,6

Волинська

21,0

17,4

17,9

17,8

37,1

176,5

20,8

17,3

18,2

18,7

37,6

200,5

Житомирська

24,8

11,1

9,0

8,0

15,0

186,9

25,4

11,6

9,5

8,6

16,7

194,0

Рівненська

23,3

17,1

20,1

16,1

36,6

227,8

22,9

16,8

19,9

15,9

36,7

230,8

Чернігівська

30,0

18,0

16,9

19,7

31,5

160,0

31,2

19,1

18,3

21,6

36,4

168,9

Придніпровський

28,6

19,3

20,0

21,6

32,9

152,4

26,6

18,3

19,3

22,9

36,8

161,1

Дніпропетровська

32,1

20,9

20,4

24,1

35,6

147,8

32,9

21,5

21,2

25,4

39,4

154,8

Запорізька

27,9

20,1

20,7

23,2

34,5

148,4

28,0

20,6

24,5

24,4

37,9

155,1

Кіровоградська

18,0

12,0

10,9

10,0

20,9

208,2

18,1

12,4

11,5

10,8

23,2

216,0

Східний

29,5

29,9

29,7

32,5

49,5

152,1

31,7

31,9

32,6

34,8

55,5

159,1

Полтавська

41,0

43,4

46,4

46,4

54,1

116,7

41,3

44,5

47,9

48,9

59,3

121,4

Сумська

28,5

22,8

22,6

28,5

34,4

120,8

29,1

23,7

23,8

30,7

38,6

125,6

Харківська

23,1

24,7

22,7

25,9

52,8

203,5

23,8

26,0

24,1

28,1

58,3

207,6

Центральний

35,8

25,9

34,3

33,9

88,2

234,4

34,8

24,3

31,2

48,6

93,8

192,9

Київська

26,5

16,6

19,4

19,7

46,3

235,1

27,1

17,3

20,4

12,7

49,9

236,8

м. Київ

48,6

42,2

62,1

94,7

165,7

175,0

48,4

42,3

62,3

94,7

164,0

173,2

Черкаська

32,6

15,9

14,8

14,9

34,7

232,3

33,1

16,4

15,5

15,8

38,4

243,0


 

X о и

Яс

н и

а

я


ки за бартером, що, не зважаючи на поступові зрушення у 2000 р., продовжуються. В цілому по народному господарству вони становлять більше 40%. Зокрема, в галузях промисловості по­казник обсягу продукції, відвантаженої на бартерних умовах, значно коливається: у чорній металургії він становить 10,3%, електроенергетиці — 20,1, паливній промисловості, машино­будуванні та металообробці — більше, як 26,0, промисловості будівельних матеріалів — 46,6%.

У регіональному розрізі по промисловості в кінці 90-х — на початку 2000 років у 14 областях бартер становить до 20%; у десяти областях і Автономній Республіці Крим — від 20 до 30%; у Рівненській області — більше ніж 30%; у сільському господарстві розрахунки на бартерних умовах теж становлять значну частку.

В цілому по народному господарству показник збиткових підприємств у 1999 році становив — 55,7, у 2000 році — 41,2%, у 2003 році — 37,2% від їх загальної кількості, а сума збитків — відповідно 21,1, 23,7, 26,1 млрд. грн., у тому числі: по промисло­вості в 2003 р. — 39,9% (11,9 млрд. грн.), сільському господарст­ву — 42,3 (2,2), транспорту і зв'язку — 41,8% ( 0,9 млрд. грн.). За­гальний показник збиткових підприємств у регіональному розрізі суттєво коливається. Так, лише в Закарпатській області у 2003 р. він становив 26,9%, у семи областях (Луганській, Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій, Волинській, Кірово­градській), Автономній республіці Крим та містах Києві і Сева­стополі коливається від 33,9 до 39,7%; у чотирнадцяти областях (Донецькій, Чернівецькій, Одеській, Тернопільській, Хмель­ницькій, Житомирській, Рівненській, Чернігівській, Дніпропет­ровській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чер­каській) — від 40 до 45,9%; у Херсонській — 50,3%. Тобто у 76% областей кількість збиткових підприємств складає від 34 до 46%.

За основними галузями економіки збитковість підприємств у регіональному розрізі характеризується такими показниками: по промисловості в дев'яти регіонах — до 40%, у 15 — від 40 до 46% і в одному — більше 50%; по сільському гос­подарству в сімох областях — від 20 до 30%, вісьмох — від 30 до 40, десятьох — від 40 до 50 і в одній (Дніпропетровській) — 58,5%; по транспорту в трьох — від 40 до 50%, шістьох облас­тях і Автономній Республіці Крим — від 50 до 60%, одинадця­тьох — від 60 до 70% і чотирьох — від 70 до 80%.

Висока питома вага збиткових підприємств спос­терігається у всіх інших представлених в економіці регіонів га­лузях — зв'язку, будівництві, торгівлі та громадському харчу­ванні, матеріально-технічному постачанні.

В 2003 р. в економіці регіонів, не зважаючи на деякі пози­тивні зрушення у виробничій та фінансовій діяльності підприємств, ще не подолана негативна тенденція збільшення суми збитків.

Характерною ознакою стану економіки в регіонах є те, що протягом 1991-2000 рр. продовжує збільшуватись не тільки за­гальна кількість збиткових підприємств, а стають збитковими цілі регіони. Зокрема, якщо у 1995 році збиткових регіонів не було, то в 1997 році збитковими стали два регіони — Кірово­градський і Херсонський, в яких сума збитків відповідно стано­вила 16,6 і 57,9 млн. гривень. За результатами фінансової діяль­ності за 1999 рік їх кількість становила вже 14, а загальна сума збитків — 2643,8 млн. грн., у 2000 р. — відповідно 12 регіонів і 2481,8 млн. грн. Зокрема: в Луганській області сума збитків складала 829,3 млн. грн., Івано-Франківській — 278,8, Дніпропе­тровській — 234,1, Львівській — 224,0, Херсонській — 220,0, Кіровоградській — 168,1, Київській — 149,9, Тернопільській — 89,0, Закарпатській — 86,2, Рівненській — 70,5, Волинській — 64,5, АРК — 38,8 млн. гривень. Збитковість економіки у цих регіонах обумовлена, насамперед, збитковістю підприємств промисловості у 18 областях на загальну суму 2510,4 млн. грн., транспорту — відповідно у 19 областях на 2202,4 млн. грн., сільському господарству у 6 областях на 432,5 млн. грн., а також підприємств з торгівлі та громадського харчування у 10 облас­тях на 852,1 млн. грн. Таке явище свідчить про повільне рефор­мування і продовження кризового стану економіки регіонів.

Спад обсягів виробництва, скорочення обсягів інвестицій, збільшення збиткових підприємств як за кількістю, так і су­мою негативно позначилися на рівні рентабельності. Зокрема, рентабельність продукції загалом в Україні (без банків та ма­лих підприємств) за 1999 рік становила — 5,9, 2000 рік — 2,7%, тобто значно погіршилася порівняно з 1999 роком. У галузево­му розрізі цей показник становив: по промисловості — 4,8, сільському господарству — мінус 3,1, транспорту — мінус 0,3, зв'язку — 16,5, будівництву — 1,4%.

За формами власності показник рентабельності продукції у 2000 р. загалом в Україні становив: по підприємствах дер­жавної власності — 4,0%; комунальної — 1,4, приватної — 2,2, колективної — 2,4, по інших — 0,7%. Це означає, що на сучас­ному етапі підприємства державної власності працюють більш ефективно порівняно з іншими формами власності, хоча рівень рентабельності у розмірі 4,0% є занадто низьким.