ПЕРЕДМОВА

 

Сучасний етап становлення національної економіки по­требує винайдення докорінно нових підходів до формування політики регіонального розвитку, яка б забезпечила стале еко­номічне зростання країни у цілому. Вирішення регіональних проблем економічного і соціального розвитку набрало особли­вої актуальності на порозі нового тисячоліття. Ці проблеми та перспективи їх вирішення знаходяться у полі зору централь­них законодавчих і виконавчих органів України. Це сто­сується, зокрема, Послань Президента України до Верховної Ради України, законів "Про місцеве самоврядування в Ук­раїні", "Про державні соціальні стандарти і соціальні гарантії", "Про державне прогнозування та розроблення програм еко­номічного і соціального розвитку України", "Про стимулюван­ня розвитку регіонів" та інших актів з питань державної регіональної політики в Україні.

У цьому контексті нагальним завданням сьогодення є підготовка фахівців з різних областей економічної науки, націлених на вирішення конкретних питань соціально-еко­номічного розвитку регіонів. При цьому необхідний комплекс знань студенти традиційно отримують з навчальних дис­циплін регіонологічного циклу -"Економічна та соціальна гео­графія", "Розміщення продуктивних сил", "Регіональна еко­номіка", "Економіка районів", "Управління регіональним роз­витком" тощо. На протязі достатньо довгого часу структура навчальних посібників із вказаних курсів задовольняла потре­би навчального процесу. В останні роки курс "Розміщення продуктивних сил" об'єднується з курсом "Регіональна еко­номіка" в єдину комплексну навчальну дисципліну.

Проте, як свідчить досвід, за останні роки відбулися істотні зміни як в структурі господарства регіонів України, так і вдинаміці і темпах регіонального розвитку, які підняли вели­кий пласт проблем розвитку і розміщення продуктивних сил. На тлі масштабних структурних зрушень, які у трансфор­маційному періоді охопили всі території країни відбуваються проблемні процеси відродження й розвитку національного ви­робництва. З метою отримання всієї повноти уявлення про стан економіки регіонів, досягнутий за п'ятнадцятирічний період державотворення, певним чином проблематичним ви­дається орієнтування на традиційну структуру курсу "Розміщення продуктивних сил" з його галузевим принципом побудови навчальної тематики. Крім того, об'єктивно викли­кане розширення учбового часу, відведеного на самостійну ро­боту студентів ставить завдання отримання ними певних об­сягів конкретних даних про стан економіки регіонів країни. Більшість сучасних підручників та навчальних посібників з розміщення продуктивних сил і регіональної економіки містять обмежену кількість фактичного матеріалу про те­перішній стан економіки регіональних господарських ком­плексів, обмежуючись суто просторовими характеристиками розміщення певних компонентів продуктивних сил й теорети-ко-методологічними засадами розвитку регіональної еко­номіки.

Даний посібник, орієнтований на самостійну, творчу та пошукову роботу студентів, у значній мірі допомагає виріши­ти питання дефіциту фактичного матеріалу про стан еко­номіки регіонів країни. У даному видані, з урахуванням ос­танніх досягнень економічної науки, на основі регіонально-комплексного підходу пропонується оновлена структура кур­су "Розміщення продуктивних сил та регіональна еко­номіка". Ця комплексна дисципліна включена до складу ро­бочих навчальних планів як географічних, так і економічних спеціальностей вищих навчальних закладов. Зокрема, вивчен­ня теорій та методів, а також територіальних й галузевих особ­ливостей розміщення продуктивних сил (територіальної ор­ганізації господарства) є обов'язковою складовою навчального процесу економічних спеціальностей усіх без винятку вищих навчальних закладів України.

Дане видання орієнтовано на типову навчальну програми відповідної дисципліни, затверджену Міністерством освіти і науки України, призначено для використання студентами та викладачами з метою ефективної організації та проведення на­вчального процесу. У запропонованому посібнику охоплено сучасні досягнення в галузі теорії та практики розміщення й розвитку продуктивних сил регіонів України, науковий доро­бок вітчизняних вчених в галузі регіональної економіки. Особливу увагу приділено питанням комплексного розвитку продуктивних сил територій як умові сталого, пропорційного та збалансованого функціонування регіонального господарст­ва, а також проблемам соціальної орієнтації та еколого-еко-номічної безпеки господарювання. Також у посібнику приділено увагу висвітленню сучасного стану проблем, а та­кож перспектив регіонального розвитку економічних районів макромасштабного рангу в розрізі оцінки природно-ресурсно­го потенціалу, соціально-економічних передумов розвитку, спеціалізації, функціонально-галузевої та територіальної структури виробничої й соціальної сфери. Висвітлюються й регіональні проблеми, оцінюються ймовірні шляхи їх ефек­тивного вирішення та перспективи регіонального розвитку. Необхідно вказати, що дане видання не дублює лекційний курс, а скоріше заповнює нерозкриті питання, слугує до­поміжним посібником при самостійному засвоєнні студента­ми навчального матеріалу, при роботі над контрольними та курсовими роботами, рефератами з вказаних дисциплін. Зва­жаючи на це, у даному посібнику скорочено подано відомості про особливості територіального розміщення продуктивних сил галузей та сфер виробництва в народногосподарському (галузевому) вимірі, у зв'язку з чим рекомендуємо збагачува­ти знання з цих питань з інших літературних джерел, список яких наведено в кінці посібника.

Дане видання підготовлено під керівництвом, за науковою редакцією та за безпосередньою участю д.е.н., проф. Л.Г. Чер­нюк, якою розроблено структурно-логічну схему навчального посібника. Текст видання подано в авторській редакції з ура­хуванням вказівок і зауважень наукового редактора. Теорети-ко-методологічну основу викладених у посібнику сучасних наукових підходів до розміщення продуктивних сил з позицій сталого інноваційного розвитку розроблено під науковим керівництвом та за участю д.е.н., проф., чл. кор. НАН України Б.М.Данилишина. Вступ, розділи 1-6, 8, 10, 11, 13, 15-18, за-ключення написано к.е.н., с.н.с., доц. Д.В. Клиновим сумісно з к.е.н., с.н.с. Т.В. Пепою. Розділи 7 та 9 написано Д.В.Клиновим особисто, розділ 12 написано особисто к.е.н., с.н.с., доц., проф. Міжнародного науково-технічного університету ім. академіка Ю.Бугая І.О.Петровською, розділ 14 написано І.О.Петровсь-кою сумісно з Д.В. Клиновим. Картографічні матеріали для даного видання виконали к.е.н., с.н.с., доц. П.Є.Шевчук та к.е.н., с.н.с., доц. О.М.Ярош.

Запропонований навчальний посібник охоплює великий комплекс проблем розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, тому для даного видання в підборі матеріалів з окре­мих питань розвитку і розміщення продуктивних сил, вико­нанні економічних розрахунків тощо брали участь представни­ки професорсько-викладацького складу та фахівці — еконо­місти й географи: д.г.н., проф. Фащевський М.І. (розділи 1,2,4,6), д.г.н. О.М.Паламарчук (розділ 1), д.е.н. Кондрашихін А.Б. (розділ 8), к.е.н., с.н.с. Горська О.В. (розділ 13), к.е.н., с.н.с. Нижник О.М. (розділ 15), к.е.н., с.н.с., доц. Ярош О.М. (розділ 18), к.е.н., с.н.с. В.Л.Троян (розділи 17, 18), к.е.н., доц. І.В.Дульська (розділ 8), к.е.н., доц. Р.Б.Бабич (розділ 3), к.е.н., н.с. Кравченко Н.С. (розділ 18), н.с. Галич Т.В. (розділ 11), н.с., ст. викл. Бабко О.Л. (розділ 18), н.с., ст. викл. Задерій О.Б. (розділи 6, 17), н.с., ст. викл. Пономарьова Л.В. (розділ 18), н.с. Салтисова Н.Л. (розділи 17, 18), н.с. Нікітюк М.П. (розділ 18), ст. викл. Мороз В.В. (розділ 11), м.н.с., ст. викл. Швець П.А. (розділи 11, 18), аспірант О.М.Фащевська (розділ 8), здобувач К.К.Мадей (розділ 10), яким автори висловлюють щиру подяку.

Поглиблена самостійна робота з цим курсом, а також з іншими навчальними дисциплінами регіонологічного циклу (Регіональний менеджмент, Економіка районів), виконання контрольних, а особливо-курсових робіт вимагає докладного вивчення господарства регіонів України обласного масштабу.

Дане видання орієнтовано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх рівнів акреди­тації. Однак, проаналізовані тенденції і закономірності роз­витку і розміщення продуктивних сил та аналіз функціону­вання господарських систем економічних районів міжоблас­ного рангу, визначення основних параметрів їх сучасного функціонування та вихідної природно-ресурсної і соціально-економічної бази поглиблює знання щодо сучасного рівня роз­витку і розміщення продуктивних сил, розширює рамки уяв­лень з окремих питань теорії продуктивних сил. Тому видання є корисним і для підготовки висококваліфікованих науковців, а саме — для пошукової роботи майбутніх бакалаврів та магістрів, аспірантів та здобувачів наукового ступеню. Даний посібник є корисним і для післядипломного навчання, він мо­же бути рекомендований також для підготовки до здачі канди­датських іспитів зі спеціальності 08.10.01. "Розміщення про­дуктивних сил та регіональна економіка" аспірантами, докто­рантами та пошукувачами наукового ступеню.