АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Д.В. Клиновий Т.В.Пепа

 

Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України

 

За науковою редакцією д.е.н., проф. Л.Г.Чернюк

 

КИЇВ — 2006

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

УДК 332.1(075.8) ББК 65.9(4УКР)04я73 Р 64

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18-Г-102 від 24.05.2006 р.)

Рецензенти:

Я.Б. Олійник — заслужений діяч науки і техніки України, член-корес-пондент АПН України, академік УЕАН, академік АН ВШ України, д.е.н., проф., декан географічного факультету Київського національного універси­тету імені Тараса Шевченка;

Л.О. Мармуль — д.е.н., проф. зав. кафедри обліку і аудиту Херсонсько­го державного аграрного університету;

Т.М. Качала — д.е.н., проф. зав. кафедри менеджменту і права Чер­каського Державного технологічного університету;

Я.В. Коваль — д.е.н., проф. кафедри лісового менеджменту Національ­ного аграрного університету України

Клиновий Д.В., Пепа Т.В.

Р 64 Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України/ За наук. ред. Л.Г. Чернюк: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 728 с.

ISBN 966-364-304-8

В навчальному посібнику на основі регіонально-комплексного підходу пропонуються до розгляду теоретико-методологічні засади розміщення про­дуктивних сил природно-ресурсного, виробничого та соціального комплек­су України, розкриваються тенденції та проблеми функціонування продук­тивних сил регіонів у трансформаційному періоді. Дано комплексну харак­теристику господарства великих інтегральних економічних районів України (природно-ресурсного потенціалу, соціально-економічних передумов роз­витку, спеціалізації, функціонально-галузевої та територіальної структури виробничої й соціальної сфери). Дане видання орієнтовано на самостійну роботу студентів вищих навчальних закладів при підготовці контрольних, курсових та дипломних робіт. Видання також є корисним для аспірантів і пошукувачів наукового ступеню.

 

ISBN 966-364-304-8  © Клиновий Д.В., Пепа Т.В., 2006

© Центр навчальної літератури, 2006