Розділ 4. ПРИНЦИПИ Й ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ЕКОНОМІКИ РАЙОНІВ

Поняття розміщення продуктивних сил та тери­торіальної організації виробництва у ринковому се­редовищі господарювання.

Принципи і фактори розвитку та розміщення про­дуктивних сил у сучасному суспільстві.

Природно-економічні фактори розвитку та розміщення продуктивних сил і формування еко­номіки регіонів.