6. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ З ЛІЗИНГУ

 

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», лізинг є фінансовою операцією та підлягає фінан­совому моніторингу. При цьому згідно зі ст. 4 того самого закону, всі фінансові установи, що надають фінансові послуги, є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а тому повинні здійснювати діяльність з виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу та інших фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів згідно з чинним законодавством.

Інформація до Державного комітету фінансового моніторингу України подається безпо­середньо лізингодавцем — фінансовою установою, а також юридичною особою, що не є фі­нансовою установою, але має право надавати лізингові послуги та яка передає право воло­діння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу.

Відповідальним за організацію виконання вимог законодавства України з питань запобі­гання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та організацію вну­трішньої системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля­хом, є керівник лізингодавця, який призначає відповідального за фінансовий моніторинг працівника.

 

Лізингодавець

 

Відповідальний працівник відокремленого підрозділу № 1 надає інформацію про виявлену фінансову опера-1—| цію відповідальному пра­цівнику лізингодавця, зві­тує керівнику лізингодавця


 

4


 

1 и


Керівник лізингодавця відповідає за організацію системи внутрішнього фі­нансового моніторингу, призначає відповідального працівника лізингодавця та відокремлених підрозділів

 

1

 

 

 

Відповідальний працівник відокремленого підрозділу № 2 надає інформацію про виявлену фінансову опера­цію відповідальному пра­цівнику лізингодавця, зві­тує керівнику лізингодавця


 

 

2


Відповідальний працівник юридичної особи-лізинго-давця відповідає за коор­динацію системи внутріш­нього фінансового моніто­рингу, звітує керівнику лізингодавця

 

 

 

 

 

Відповідальний працівник відокремленого підрозділу № 3 надає інформацію про виявлену фінансову опера­цію відповідальному пра­цівнику лізингодавця, зві­тує керівнику лізингодавця


 

 

4


3

            4         

Державний комітет

фінансового моніторингу України

 

 

Рис. 12.4. Структура внутрішнього фінансового моніторингу лізингодавця 1 — звіт; 2 — інформація про фінансову операцію; 3 — здійснення повідомлення про фінансову операцію; 4 — здійснення перевірок, навчання

З метою ідентифікації та вивчення клієнтів, працівник лізингодавця на підставі на­даних оригіналів або належним чином засвідчених копій документів ідентифікує осіб, які здійснюють фінансові операції, які, згідно з Законом, підлягають фінансовому моні­торингу. Ці документи мають бути чинними на момент їх надання лізингодавцю. Лізин-годавець надає відповідні фінансові послуги лише після здійснення ідентифікації особи клієнтів та вжиття заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. У разі не-надання відомостей, які необхідні лізингодавцю (відокремленому підрозділу) для нале­жного виконання вимог законодавства, з ідентифікації, лізингодавець (відокремлений підрозділ) відмовляє в обслуговуванні та/або наданні послуг, а за наявності раніше укладених договорів, лізингодавець (відокремлений підрозділ) відмовляє в подальшому наданні послуг.

Перед здійсненням фінансової операції працівник лізингодавця, що забезпечує здійс­нення фінансової операції або є відповідальним за проведення фінансового моніторингу, з'ясовує можливість віднесення її до такої, що, відповідно до законодавства, підлягає фі­нансовому моніторингу, та, у разі виявлення такої фінансової операції реєструє її у відпові­дному реєстрі. У разі прийняття рішення про недоцільність інформування Держфінмоніто-рингу про фінансову операцію, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, він складає письмову довідку, у якій обґрунтовує таке рішення. Якщо у відповідального пра­цівника лізингодавця виникають мотивовані підозри, що виявлена фінансова операція здій­снюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, інфор­мацію про таку фінансову операцію він надає до Держфінмоніторингу України.

 

ДКФМУ

 


Відповідальний працівник лізингодавця

 

! Інформація про фінансову ■ | операцію, учасником якої є і 1 особа, яка внесена до перелі-1 і ку осіб, пов'язаних із здійс-! і ненням теростичної діяльно-! І сті

^ Письмове доручення про І ] зупинення фінансової опера- ] | ції на 2 дні; ■

^ письмове доручення про і і зупинення фінансової операції і і до 5 днів на підставі рішення ! ІДКФМУ; !

^ письмове доручення про ] ! недоцільність зупинення фі-1 І нансової операції; ]

^ письмове доручення про ] ] поновлення фінансової опе-1 і рації і

 

 

Відповідальний працівник відокремленого підрозділу

Рис. 12.5. Схема порядку зупинення фінансових операцій

Перед здійсненням кожної фінансової операцій, працівник лізингодавця, який забез­печує здійснення фінансової операції, перевіряє наявність серед учасників операції або вигодоодержувачів за нею, осіб, які внесені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності. Якщо серед учасників фінансової операції є особа, яка внесе­на до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, інформація про таку операцію негайно передається до відповідального працівника лізингодавця, який зобов'язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або ви-годоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійс­ненням терористичної діяльності, на строк до двох робочих днів. У разі прийняття рі­шення про зупинення фінансової операції, відповідальний працівник в той самий день повідомляє про це Держфінмоніторинг України із дотриманням заходів, що унеможлив­люють неконтрольований доступ сторонніх осіб до неї (або документів) під час їх до­ставки.

Про прийняте рішення щодо відмови від здійснення або забезпечення здійснення фінан­сової операції що, підлягає фінансовому моніторингу, відповідальний працівник лізингода-вця обов'язково інформує керівника, лише після чого надає відповідні письмові доручення працівнику, який відмовляє клієнту у забезпеченні здійснення фінансової операції, що міс­тить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу, та повертає клієнту документи без виконання із письмовим обґрунтуванням відмови у проведенні фінансової операції (з обов'язковим посиланням на законодавство) та зазначає дату їх повернення. Відмова від за­безпечення здійснення фінансової операції оформляється письмово, окремим листом.

За порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, керівник та відповідальний працівник лізингодавця, а також інші посадові особи несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством.