3. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ З ЛІЗИНГУ

Довідкова інформація: Протягом 2007 р. фінансовими компаніями та юридичними осо­бами без статусу фінансової установи укладено 9293 договорів фінансового лізингу на суму 16 877,6 млн грн, що майже у 5 разів перевищує обсяги 2006 року. Вартість об'єктів лізин­гу, що є предметом укладених у 2007 році договорів, становить майже 11,7 млрд грн. На кі­нець року обсяг чинних договорів фінансового лізингу (портфель угод — 15 197 договорів) становив 20,23 млрд грн.

Протягом І півріччя 2008 року фінансовими компаніями було укладено договорів фінан­сового лізингу на суму 4,81 млн грн, вартість об'єктів лізингу за договорами, укладеними лізингодавцями, що не є фінансовими установами, протягом І півріччя 2008 року, зменши­лася, порівнянно з аналогічним періодом 2007 року, на 11,2 %.

Розподіл вартості чинних станом на кінець 2007 року договорів фінансового лізингу за галузями має такий вигляд: транспорт — 64 %, будівництво — 8 %, сфера послуг — 6 %, сільське господарство — 7,5 %, харчова промисловість — 3,3 %, металургія — 0,4 %, ма­шинобудування — 0,1 %, легка промисловість — 0,4 %, добувна промисловість — 1,1 %, хімічна промисловість — 0,3 %, інші — 9 %.

Середня вартість об'єкта лізингу, який є предметом договорів, укладених у 2007році, становить 1 254,8 тис. грн.

Вартість чинних на кінець 2007 року договорів фінансового лізингу більш ніж в 4 рази перевищує їх вартість станом на кінець 2006 року, що свідчить про зростання попиту на лі­зингові послуги та зростання вартості об'єктів лізингу. На 128 % зросла середня вартість чинних договорів фінансового лізингу: якщо на кінець 2006 р. вона становила 584 тис. грн, то на кінець 2007 року — 1331 тис. грн.

Всеукраїнська асоціація «Укрлізинг»

Всеукраїнська асоціація лізингу «Укрлізинг» створена у 1997 році і є добровільною гро­мадською організацією, об'єднує фахівців лізингу на основі спільності інтересів. Сьогодні асоціація «Укрлізинг» об'єднує провідних спеціалістів з лізингу та фінансової діяльності, більш ніж 150 колективних та індивідуальних членів — установ банків, фінансових, лізин­гових, страхових компаній, вищих навчальних закладів, а також лізингові фонди, які є регіо­нальними представництвами. Основною метою діяльності «Укрлізингу» є інформаційне, методичне, наукове і освітнє сприяння розвитку лізингу в Україні, крім того, захист спі­льних інтересів фахівців з лізингу у справі вирішення нагальних економічних проблем.

Асоціації. Всеукраїнську асоціацію лізингу «Укрлізинг» 05.10.1997 прийнято в члени Європейської федерації національних лізингових асоціацій «LEASEUROPE». Основні напрямки діяльності асоціації:

сприяє розвитку лізингової діяльності в промисловості, сільському господарстві та інших галузях виробництва; видавничої діяльності щодо забезпечення методичною літера­турою суб'єктів лізингового бізнесу;

узагальнює досвід лізингової діяльності, створює базу даних наявного досвіду;

сприяє організації обміну досвідом між українськими і закордонними лізинговими компаніями;

здійснює аналіз нормативних актів, що стосуються діяльності лізингових компаній;

формує інформаційно-правову базу в сфері лізингу;

надає науково-методичні, інформаційні, консультативні і практичні послуги своїм членам та організаціям;

надає допомогу членам асоціації у вирішенні проблемних питань та захищає їхні інте­реси;

поширює безплатно нову економічну і спеціальну літературу серед членів асоціації та інших суб'єктів лізингової діяльності.

Основним методом надання лізингових послуг є передача лізингодавцем у виключне ко­ристування на визначений термін лізингоодержувачу майна за умови сплати лізингооде­ржувачем періодичних лізингових платежів у терміни і на умовах, визначених у договорі лізингу.

Основні принципи надання лізингових послуг:

Договір лізингу має бути укладений у письмовій формі та відповідати вимогам зако­нодавства України.

Визначення об'єкта лізингу, умов та термінів його поставки.

Визначення терміну, на який укладається договір лізингу.

Визначення умов страхування об'єкта лізингу.

Встановлення розміру, складу та графіка сплати лізингових платежів, умови їх пере­гляду; умов переоцінки вартості об'єкта лізингу.

Визначення умов експлуатації та технічного обслуговування, модернізації об'єкта лі­зингу та надання інформації щодо його технічного стану.

Визначення умов реєстрації об'єкта та договору лізингу в порядку і випадках, перед­бачених законодавством України.

Визначення умов повернення об'єкта лізингу чи його викупу після закінчення дії до­говору.

Визначення умов дострокового розірвання договору лізингу.

10) Визначення умов надання відомостей про фінансовий стан лізингоодержувача. Суб'єктами лізингової угоди є сторони, які мають безпосередній стосунок до об'єкта лізингу. До прямих учасників лізингової угоди належать:

лізингодавець — юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу;

лізингоодержувач — фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця;

продавець (постачальник) — фізична або юридична особа, в якої лізингодавець набу­ває річ, що в подальшому буде передана як предмет лізингу лізингоодержувачу;

інші юридичні або фізичні особи, які є сторонами багатостороннього договору лізингу.

Не можуть бути об'єктами лізингу: об'єкти оренди державного майна згідно зі ст. 4 За­кону «Про оренду державного майна» (цілісні майнові комплекси підприємств, їх структу­рні підрозділи, крім окремого індивідуально визначеного майна державних підприємств); земельні ділянки та інші природні об'єкти.

Непрямими учасниками лізингової угоди є комерційні банки, які кредитують лізинго­давця та/або є гарантами угод, страхові компанії, брокерські та інші посередницькі фірми, різноманітні фонди.

Предметом договору лізингу може бути будь-яке нерухоме і рухоме майно, визначене індивідуальними ознаками та віднесена згідно до законодавства до основних фондів (устат­кування, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка тощо), не заборонене до віль­ного обігу і до якого немає обмежень про передачу його в лізинг (оренду).