7. КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ


Ринок недержавного пенсійного забезпечення залишається найбільш динамічним се­ред ринків небанківських фінансових послуг. Про це свідчить стрімке зростання всіх ос­новних показників діяльності НПФ (табл. 11.2).

Про збільшення інтересу до недержавного пенсійного забезпечення у 2007 році свідчить зростання кількості учасників НПФ відповідно до укладених контрактів: протягом року вона зросла на 85,4 тис. осіб (на 44 %) і на 31.12.07 становила 278,7тис. осіб (рис. 11.3).

Станом на 01.01.08 адміністраторами недержавних пенсійних фондів було укладено 55 938 пенсійних контрактів з 42 315 вкладниками, з яких 1764, або 4,2 % — юридичні особи, а 40 551, або 95,8 % — фізичні особи.

Протягом 2007 року відбулося більш значне, проти 2006 року, зростання загальної кількості пенсійних контрактів, укладених як з фізичними, так і з юридичними особами (рис. 11.3).

 

 

 

 

13 01С

9328

 

 

21 268

 

28 517

2005

2006


14 661

 

41 277

 

2007

 

 

□ з фізичними особами    Пз юридичними особами

Рис. 11.3. Динаміка кількості укладених пенсійних контрактів за 2005—2007 рр.

Участь комерційних банків у системі НПЗ як засновників власних КУА створює подвійний ризик, адже вони вже мають на рахунках депозити громадян, і якщо кредитний заклад збанкрутує, то буде не зрозуміло, кому насамперед повертати гроші — фондам чи вкла­дникам банку.

Водночас, з набуттям чинності Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечен­ня» практика функціонування НПФ супроводжується деякими проблемами.

Зосередження усіх ланок недержавного пенсійного забезпечення в одній фінансово-промисловій групі, в структурі природних монополій. Така «пенсійна імперія» має більші шанси збанкрутувати, особливо, якщо в подібних структурах буде відсутній чіткий розра­хунок диверсифікації ризиків та відповідальності.

Зв'язок функцій в ланцюгу недержавний пенсійний фонд — компанія з управління ак­тивами — адміністратор пенсійного фонду, що створює передумови для непрозорості дія­льності цих структур.

Відсутність досвіду управління подібними пенсійними фондами у переважної більшо­сті компаній та непрозорість діяльності учасників системи. Цей фактор викликатиме не­довіру з боку вкладників.

Низька відповідальність учасників системи недержавного пенсійного забезпечення. Мова йде про відсутність кримінальної відповідальності для посадових осіб, які будуть причетні до управління активами недержавних пенсійних фондів та адмініструванню фон­дів. Найстрашніше покарання, якого може зазнати нечистоплотна та непрофесійна компанія — позбавлення ліцензії.

Проблема відповідальності за ті гроші, які компанії з управління активами отриму­ють від недержавних пенсійних фондів. Товариство з обмеженою відповідальністю несе відповідальність за зобов'язаннями тільки своїми активами. Умовно кажучи, це 300 тис. єв-ро статутного фонду, 200 тис. євро власного капіталу, плюс 25 % від величини статутного фонду — обов'язкові резерви. Водночас, компанія з таким статутним фондом може управ­ляти активами на десятки мільйонів. Враховуючи, що усі адміністративні витрати на діяль­ність та обслуговування недержавних пенсійних фондів фінансуються з його активів, існує ризик банального «проїдання» коштів такого фонду неефективним керуючим.

Основні проблеми у діяльності недержавних пенсійних фондів:

відсутність диверсифікації ризиків з боку НПФ;

непрозора діяльність суб'єктів недержавної пенсійної системи;

низький рівень менеджменту;

відсутність кримінальної відповідальності для посадових осіб, які будуть причетні до управління активами НПФ.

Тому особливо актуальним постає завдання якісного вдосконалення системи недер­жавного пенсійного забезпечення, вирішення якого можливе шляхом:

^ створення високого рівня довіри до національної системи НПЗ з боку суспільства;

> підвищення зацікавленості у недержавних пенсійних програмах з боку роботодавців;

^ забезпечення професійного управління активами майбутніх пенсіонерів з дохідністю, що перевищує рівень інфляції;

^ створення умов для становлення недержавних пенсійних фондів як вагомого інвестиційного ресурсу для стратегічно важливих і соціально значущих секторів національної економіки.

Держфінпослуг із залученням міжнародних експертів Світового банку напрацювала та почала втілювати комплексну системну програму, спрямовану на підвищення якості ро­боти НПФ та привабливості недержавного пенсійного забезпечення за чотирма основ­ними напрямками:

підвищення ефективності роботи НПФ;

підвищення рівня роз'яснювальної роботи серед населення, роботодавців, профспілок, об'єднань громадян та юридичних осіб про переваги недержавних пенсійних фондів та їх участі в системі НПЗ;

посилення рівня державного нагляду в цій сфері;

вдосконалення законодавчої та нормативної бази системи недержавного пенсійного забезпечення.

Для підвищення ефективності роботи недержавних пенсійних фондів Держфінпослуг разом з іншими державними органами вживатиме заходів щодо розширення фінансового інструмента­рію, який забезпечує надійність та прийнятну дохідність для інвестування активів цих установ.

Пріоритетними завданнями за цим напрямком є: застосування переваг Закону України «Про акціонерні товариства», яким закріплюються найкраща практика корпоративного управління і міжнародні стандарти, спрямовані на захист прав та законних інтересів інвес­торів, насамперед, портфельних (до них належать НПФ), підвищується надійність корпора­тивних цінних паперів, збільшуються їх різновиди на організованому фондовому ринку України; розробка нового й удосконалення чинного законодавства, що регулює створення та розвиток організаційно оформлених ринків товарних ресурсів (землі, нерухомості, об'єктів комерційної інфраструктури тощо) як обов'язкової умови забезпечення ліквідності об'єктів іпотеки, поширення випусків іпотечних цінних паперів (заставних, іпотечних облі­гацій, житлових сертифікатів); удосконалення законодавчих та нормативних актів, що ви­значають умови випуску середньо- і довгострокових державних боргових цінних паперів із плаваючим доходом, які будуть спеціально призначені для інвестування пенсійних коштів.

Водночас передбачається запровадити заходи щодо: удосконалення нормативно-правової бази щодо спрощення порядку проведення валютних операцій компаніями, які здійснюють управління активами інституційних інвесторів, у тому числі НПФ, яке усуне штучні перешкоди на шляху інвестування активів пенсійних фондів в іноземні цінні папери інвестиційного класу; врахування в Державній програмі приватизації вимог РНБО щодо пе­реходу фіскальної до інвестиційної спрямованості приватизації та підтримки за її допомо­гою фондового ринку; забезпечення якісного, згідно зі світовими стандартами, рейтингу-вання фінансових інструментів та внесення відповідних змін до чинного законодавства.

Покращення ефективності роботи НПФ планується також шляхом підвищення прозоро­сті та якості роботи цих установ й інфраструктури, що їх обслуговує.

Крім того, передбачається вжити заходів щодо: провадження обмежень на інвестування активів НПФ фінансові інструменти їх засновників та афілійованих з ними осіб; конкрети­зації визначення «інших» активів, в які можуть інвестуватися активи НПФ (такими актива­ми можуть бути лише ті, вартість яких чітко визначена); забезпечення розкриття інформації про реальних власників НПФ, КУА, адміністраторів та зберігачів, що обслуговують пенсій­ні фонди; посилення повноважень та відповідальності банків-зберігачів за дотримання чин­ного законодавства при збереженні активів НПФ та операціях із фінансовими інструмента­ми, в які інвестуються ці активи.

Особлива увага приділятиметься вдосконаленню оподаткування операцій у системі НПЗ. Зокрема, плануються такі заходи: звільнення від оподаткування податком на додану вартість діяльності з адміністрування НПФ; забезпечення виконання податковими органами законодавчих норм щодо включення пенсійних внесків до складу податкового кредиту з до­ходів фізичних осіб та обґрунтування щорічного перерахунку сум; встановлення рівних умов оподаткування пенсійних виплат з пенсійного фонду (одноразової виплати та виплати на визначений строк); удосконалення оподаткування у процесі інвестування активів недер­жавних пенсійних фондів в об'єкти нерухомості.

Згідно з другим напрямком підвищення якості діяльності НПФ також передбачає: під­вищення рівня роз'яснювальної роботи серед населення, роботодавців, профспілок, об'єднань громадян та юридичних осіб про переваги недержавних пенсійних фондів та їх участі в системі НПЗ; роз'яснення необхідності врахування витрат на зазначені заходи в державному і місцевих бюджетах, фінансових планах учасників системи НПЗ; розповсю­дження серед населення інформації про переваги НПЗ, порівняно з іншими шляхами довго­строкового накопичення (страховими і банківськими продуктами) та надійність отримання додаткових виплат при досягненні пенсійного віку учасниками НПФ; сприяння активізації роботи міністерств, відомств, Фонду держмайна, обласних і місцевих адміністрацій та орга­нів самоврядування щодо залучення роботодавців до пенсійних накопичувальних програм та роз'яснення змісту пенсійної реформи серед працюючого населення, зокрема підпри­ємств державної і комунальної форм власності.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

Рівень I

1.         Статутний капітал компанії з управління активами недержавного пенсійного фонду по-
винен становити не менше:

200 тис. евро;

300 тис. евро;

500 тис евро;

вірної відповіді немає.

2.         Компанія з управління активами, яка має ліцензію на управління активами інституту
спільного інвестування:

може отримати ліцензію на управління активами пенсійного фонду;

не може отримати ліцензію на управління активами пенсійного фонду;

може отримати ліцензію на управління активами пенсійного фонду, якщо статутний капітал не менше 300 тис. грн;

вірної відповіді немае.

3.         Професійний адміністратор, який отримав ліцензію на здійснення діяльності з управлін-
ня активами пенсійного фонду:

має право управляти активами інституту спільного інвестування;

не має права управляти активами інституту спільного інвестування;

має право управляти активами інституту спільного інвестування за умови подання необхідних до­кументів до ДКЦПФР;

вірної відповіді немає.

4.         Прийнятий Верховною Радою України 9 липня 2003 року пакет Законів по пенсійній реформі за-
конодавчо організовує з 01.01.2004 р. пенсійну систему:

одного рівня;

двох рівнів;

трьох рівнів;

вірної відповіді немає.

5.         Для юридичних осіб — вкладників недержавних пенсійних фондів передбачена податкова пільга
у розмірі... відсотків щодо фонду оплати праці:

15;

25;

35;

вірної відповіді немає.

6.         Відповідно до прийнятого законодавства про недержавне пенсійне забезпечення пенсій-
ний вік, з якого учасник фонду має право розпочати отримувати пенсійні виплати:

може відрізнятися від пенсійного віку в системі державного пенсійного забезпечення;

може відрізнятися від пенсійного віку в системі державного пенсійного забезпечення, не більше ніж на 10 років;

не може відрізнятися від пенсійного віку в системі державного пенсійного забезпечення;

вірної відповіді немає.

7.         Пенсійні виплати в системі недержавного пенсійного забезпечення можуть бути:

накопичувальні;

термінові;

протягом життя;

вірної відповіді немає.

8.         Нормативи інвестування пенсійних коштів, встановлені в обсязі... відсотків загальної
вартості пенсійних активів у банківську систему:

20;

30;

40;

вірної відповіді немає.

9.         Особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування грошових
коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту — це:

учасник недержавного пенсійного фонду;

вкладник недержавного пенсійного фонду;

учасник недержавного пенсійного забезпечення;

вірної відповіді немає.

10.       Юридична особа, яка провадить професійну діяльність з управління активами на
підставі відповідної ліцензії на провадження такої діяльності, — це:

адміністратор пенсійного фонду;

компанія з управління майном;

банк-хранитель;

вірної відповіді немає.

Рівень II

Основні законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність недержавних пен­сійних фондів.

Базові терміни і поняття у сфері діяльності недержавних пенсійних фондів.

Принципи і методи надання послуг недержавних пенсійних фондів.

Переваги та недоліки недержавних пенсійних фондів.

Правові відносини між недержавним пенсійним фондом і вкладником.

Оплата послуг у сфері діяльності недержавних пенсійних фондів.

Проблемні питання у сфері діяльності недержавних пенсійних фондів

Укладання договору про додаткове пенсійне забезпечення.

Відкриття іменних пенсійних рахунків учасників.

Регулярне ознайомлення учасників з розміром пенсійного накопичення.

Укладання договору про додаткове пенсійне забезпечення.

Відкриття іменних пенсійних рахунків учасників.

Здійснення пенсійних виплат.

Додаткове пенсійне забезпечення працівників підприємств.

Що включає реформована пенсійна система України?

Охарактеризуйте рівні пенсійної системи України.

Назвіть обставини, які відрізняють недержавні пенсійні фонди від інших інвесторів.

Назвіть основні види та нормативи кількісних обмежень пенсійних активів НПФ.

Охарактеризувати структуру недержавного пенсійного забезпечення.

Яким чином здійснюється диверсифікація активів пенсійних фондів?

Державний нагляд за діяльністю недержавних пенсійних фондів.

Дати визначення видів пенсійних виплат.

Оподаткування недержавних пенсійних фондів.

Характеристика напрямків діяльності недержавного пенсійного фонду.

Управління корпоративними пенсійними фондами.

Актуарні розрахунки — це...

Що містить концепція пенсійної реформи.

Дати характеристику суб'єктам, які надають професійні послуги пенсійному фонду.

Розкрити основні принципи діяльності недержавних пенсійних фондів.

Інвестиційна політика недержавних пенсійних фондів.

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

 

I р. II р.


Варіант індивідуального контрольного завдання № 1

2, 5, 7, 9, 3

15, 18, 27, 33, 40

 

Варіант індивідуального контрольного завдання № 2

I р.

1, 4, 6, 10, 8

II р.

11, 17, 21, 28, 31

Варіант індивідуального контрольного завдання № 3

I р.

3, 7, 4, 9, 2

II р.

12, 20, 29, 34, 37

Варіант індивідуального контрольного завдання № 4

I р.

7, 6, 10, 1, 5

II р.

19, 23, 26, 30, 35

Варіант індивідуального контрольного завдання № 5

I р.

2, 3, 4, 8, 9

II р.

21, 34, 25, 28, 38

Варіант індивідуального контрольного завдання № 6

I р.

6, 10, 1, 5, 7

II р.

18, 22, 26, 30, 38

Варіант індивідуального контрольного завдання № 7

I р.

7, 5, 2, 9, 3

II р.

16, 21, 24, 27, 40

Варіант індивідуального контрольного завдання № 8

I р.

2, 7, 4, 9, 3

II р.

20, 24, 28, 32, 36

Варіант індивідуального контрольного завдання № 9

I р.

1, 4, 6, 10, 8

II р.

25, 12, 16, 20, 34

Варіант індивідуального контрольного завдання № 10

I р.

3, 5, 7, 9, 10

II р.

22, 15, 18, 27, 33

Варіант індивідуального контрольного завдання № 11

I р.

1, 4, 6, 10, 8

II р.

32, 11,24, 14, 17

Варіант індивідуального контрольного завдання № 12

I р.

2, 5, 7, 9, 3

II р.

13, 15, 18, 27, 33

Варіант індивідуального контрольного завдання № 13

I р.

1, 4, 6, 10, 8

II р.

11, 21, 24, 28, 32

Варіант індивідуального контрольного завдання № 14

I р.

3, 7, 4, 9, 2

II р.

12, 20, 25, 29, 31

Варіант індивідуального контрольного завдання № 15

I р.

7, 6, 10, 1, 5

II р.

19, 23, 26, 30, 35

 

 

ЛІТЕРАТУРА: 12, 32, 36, 40, 97, 102, 108, 116, 123, 125, 145, 147, 150, 151, 237, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 250