3. УЧАСНИКИ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

 

Учасники ринку фінансових послуг — юридичні та фізичні особи — суб'єкти підприєм­ницько! діяльності, які відповідно до закону мають право здійснювати діяльність з надан­ня фінансових послуг на території України, та споживачі таких послуг.

На ринках діють суб'єкти ринку (продавці — посередники — покупці), які беруть участь у то­рговельних операціях різних специфічних товарів — інструментів ринку. Характер (тактика) по­ведінки суб'єкта на ринку залежить від мети, яку він поставив перед собою (стратегія).

Суб'єктами фінансового ринку є:

фізичні особи;

юридичні особи;

фінансові посередники, які отримують для управління фінансові активи клієнтів і по­винні, виконуючи правила й вимоги банківського та інвестиційного менеджменту, одержати дохід у розмірі, що дозволяє задовольнити вимоги клієнтів, та мати норму прибутку, серед­ню для цього виду діяльності.

 

Банківська система


 

Національний (центральний) банк

Універсальні банки

Спеціалізовані банки

 

 

 


Контрактні фінансові інститути


 

Страхові компанії

Інвестиційні фонди

Пенсійні фонди

Торговці цінними паперами

Довірчі товариства

Фінансові установи у будівництві

 

Рис. 1.2. Класифікація фінансових посередників Функції фінансових посередників:

^ придбання на ринку одних фінансових активів і перетворення їх на інші, які задоволь­няють певним вимогам (трансформація активів);

торгівля фінансовими активами за власний рахунок; купівля-продаж фінансових активів від імені клієнтів;

допомога в створенні й розміщенні на ринку нових фінансових активів;

консультації учасникам ринку щодо інвестування;

управління активами інших учасників ринку.

Існує декілька принципових підходів до класифікації учасників ринків фінансових послуг. Детальніше класифікація суб'єктів ринку фінансових послуг за різними ознаками показана на рис. 1.2.

 

Суб'єкти ринку фінансових послуг


І

 

 

 

Подпись: органиЗа формою господарювання

господарюючі суб'єкти;

домашні госп дарства;

держава;

місцеві влади

За функціями:

емітенти;

інвестори;

інституційні інвес­тори;

фінансові посеред­ники;

інститути інфра­структури ринку

За формою укладання угод:

продавці і покупці фінансо­вих активів (інструментів, по­слуг);

фінансові посередники;

суб'єкти, що виконують до­поміжні функції (функції об­слуговування основних учас­ників фінансового ринку; ок­ремих операцій на фінансо­вому ринку тощо)

 

 

Рис. 1.3. Класифікація суб'єктів ринку фінансових послуг

 

Саморегулівна організація — неприбуткове об'єднання фінансових установ, створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринків фінансових послуг та якому делегуються відповідними державними органами, що здійснюють регулювання ри­нків фінансових послуг, повноваження щодо розроблення і впровадження правил поведінки на ринках фінансових послуг та/або сертифікації фахівців ринку фінансових послуг.

Велику роль на ринку фінансових послуг відіграють саморегулівні організації — це об'єднання фінансових установ, які безпосередньо не надають фінансових послуг, проте мають значний вплив на розвиток ринку фінансових послуг шляхом виконання певних ре-гулівних функцій. В законопроекті № 3І24 «Про внесення змін до деяких законів щодо ре­гулювання ринків фінансових послуг» ці установи віднесені до учасників ринків фінансо­вих послуг, що свідчить про їх значний вплив на даний сегмент фінансової системи країни.

Продавці і покупці фінансових активів (послуг) складають групу прямих учасників рин­ку фінансових послуг, які здійснюють на ньому основні функції у проведенні фінансових операцій, пов'язаних з наданням фінансових послуг.

На ринку банківських послуг, фінансових послуг кредитних спілок та ломбардів основ­ними прямими учасниками фінансових операцій є:

кредитори — характеризують суб'єктів фінансового ринку, які надають позичку у тимчасове користування під певний відсоток. Основною їх функцією є продаж грошових активів для задоволення потреб позичальників у фінансових ресурсах;

позичальники — характеризують суб'єктів фінансового ринку, які отримують позики від кредиторів під певні гарантії їх повернення і за певну плату у формі відсотка.

На ринку банківських послуг при здійсненні операцій з дорогоцінними металами та камінням основними видами прямих учасників фінансових операцій є:

продавці дорогоцінних металів та каміння, якими можуть виступати: держава; комер­ційні банки; юридичні та фізичні особи. Склад продавців цього ринку вимагає в нашій краї­ні відповідного нормативно-правового регулювання, пов'язаного з функціонуванням цього ринку;

покупцями дорогоцінних металів і каміння є ті самі суб'єкти, що і продавці (при відповідно­му нормативно-правовому регулюванні їх складу).

На ринку фінансових послуг професійних учасників фондового ринку основними ви­дами прямих учасників фінансових операцій є:

емітенти — характеризують суб'єктів фінансового ринку, які залучають необхідні фінансові ресурси за емісії цінних паперів. Вони виступають виключно в ролі продавця цін­них паперів із зобов'язанням виконувати всі вимоги, які випливають із умов їх випуску;

інвестори — характеризують суб'єктів фінансового ринку, які вкладають свої грошові кошти в різноманітні види цінних паперів з метою отримання доходу, який формується за рахунок отримання інвесторами відсотків, дивідендів і приросту курсової вартості цінних паперів.

На ринку фінансових послуг на валютному ринку основними видами учасників валют­них операцій є:

продавці валюти: держава; комерційні банки, що мають відповідну ліцензію; підпри­ємства, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність; фізичні особи;

покупці валюти — ними є ті самі суб'єкти, що й її продавці;

Наринку страхових послуг основними видами прямих учасників фінансових операцій є:

страховики — характеризують суб'єктів фінансового ринку, які реалізують різні види страхових послуг. Основною їх функцією є здійснення всіх видів і форм страхування шля­хом прийняття на себе за певну плату різноманітних видів ризиків із зобов'язанням відшко­дувати суб'єкту страхування збитки при настанні страхового випадку;

страхувальники — характеризують суб'єктів фінансового ринку (юридичних та фізич­них осіб), які купують страхові послуги у страхових компаній та фірм з метою мінімізації своїх фінансових втрат при настанні страхової події.

На ринку фінансових послуг у сфері будівництва та операцій з нерухомістю основні суб'єкти поділяються на учасників первинного і вторинного ринку нерухомості.

продавцями на первинному ринку нерухомості є будівельні фірми та муніципальна влада. На вторинному продавцями є рієлторські фірми, приватні особи, що прагнуть покращити своє житлове або матеріальне становище, особи, що емігрують тощо. На вторинному ринку житла виділяють орендний сектор. Надання житла в оренду практикується як приватними власниками, так і муніципальною владою.

покупцями житла виступають рієлторські фірми, юридичні та фізичні особи.

На ринку фінансових послуг з лізингу основними прямими учасниками фінансових опе­рацій є:

лізингодавець — юридична особа, яка передає право володіння та користування пред­метом лізингу лізингоодержувачу;

лізингоодержувач — фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та ко­ристування предметом лізингу за договором лізингу від лізингодавця;

На ринку фінансових послуг недержавних пенсійних фондів прямими учасниками фі­нансових операцій є:

вкладник НПФ — особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом пе­рерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пен­сійного контракту;

учасник НПФ — фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до не­державного пенсійного фонду.