4. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

 

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:

пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пе­нсійних фондів та вкладниками таких фондів;

страховими організаціями шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду;

банківськими установами відповідно шляхом укладення договорів про відкриття пен­сійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, визначе­ної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

У процесі недержавного пенсійного забезпечення беруть участь такі суб'єкти (рис. 11.2) Структура майна недержавного пенсійного фонду складається з двох елементів: власне

майна фонду та активів фонду (сукупності коштів, призначених для здійснення пенсійних

виплат всім учасникам фонду).

ВкладникиТ^^

Частина інвестиційного прибутку є власністю фонду і використовується як джерело форму­вання власного майна підприємства. Інша частина інвестиційного прибутку йде на поповнення активів фонду. Крім цього, ще одна частина інвестиційного прибутку також може використову­ватися на формування фондів і резервів, які створюються в інтересах учасників.

Джерелами формування власного майна фонду є внески засновників до статутного фонду, частина інвестиційного прибутку, що йде на забезпечення функціонування і розвиток фонду, внески вкладників на утримання фонду, а також інші законні надходження. Використовується і витрачається власне майно фонду на забезпечення його статутно! діяльності.

Конкретний прибуток недержавного пенсійного фонду заздалегідь визначений умовами пенсійного договору і фактично не залежить від результатів діяльності цього фінансо­вого інституту.

У процесі своєї діяльності недержавний пенсійний фонд отримує доходи, за рахунок яких він покриває свої витрати. Доходи фонду складаються з:

частини інвестиційного прибутку, отриманого з пенсійних внесків, які розміщений на іменних пенсійних рахунках, що залишається в розпорядженні фонду і є його власністю. Вона визначається у відсотках від суми прибутку (встановлюється умовами пенсійного до­говору і становить зазвичай 20—25 %);

комісійного збору, що встановлюється у відсотках від суми першого пенсійного внес­ку вкладника, якщо це передбачено умовами пенсійного договору;

доходу з обігу власних коштів пенсійного фонду (статутні кошти);

надходження з інших джерел, які не заборонені законодавством.

Після того, як укладений договір на додаткове пенсійне забезпечення, фонд здійснює витрати, пов'язані з веденням справи:

витрати на виготовлення бланків договорів, контрактів;

полісів, книжок учасників;

витрати, пов'язані з математичними (актуарними) розрахунками пенсійних схем;

витрати на рекламу;

витрати на накопичення необхідної інформації;

заробітна плата персоналу фонду (основна та додаткова) з нарахуваннями;

плата за оренду приміщення;

оплата комунальних послуг, послуг зв'язку;

витрати на утримання й обслуговування автотранспорту;

амортизаційні відрахування.

Перелічені витрати становлять собівартість послуг недержавних пенсійних фондів.

Комбінований спосіб оплати послуг недержавного пенсійного фонду дозволяє йому га­рантувати певний власний прибуток навіть за несприятливих умов розміщення пенсійних активів.

Основним документом, що дає право на здійснення операцій з пенсійними активами і на відповідну оплату послуг недержавного пенсійного фонду, є пенсійний договір, укладений між вкладником і недержавним пенсійним фондом.

Вкладниками недержавного пенсійного фонду можуть бути також і нерезиденти. Напри­клад, коли за умовами пенсійних договорів іноземна юридична або фізична особа перераховує пенсійні внески на користь громадян України, що не суперечить пенсійному законодавству України.

У цьому разі недержавний пенсійний фонд отримує пенсійні внески в іноземній валюті на свій валютний рахунок, а пенсійні виплати робить громадянам України у вітчизняній валюті за офіційним курсом. Оплата послуг недержавного пенсійного фонду вкладниками-нерезидентами може робитися аналогічно до схем, описаних для резидентів.

Недержавні пенсійні фонди здійснюють такі послуги:

укладання договору про додаткове пенсійне забезпечення;

відкриття іменних пенсійних рахунків учасників;

ведення справ учасників;

розміщення пенсійних внесків на депозитних рахунках;

регулярне ознайомлення учасників з розміром пенсійного накопичення;

надання послуг додаткового пенсійного забезпечення працівникам підприємств (тру­дові пенсії);

одноразові пенсійні виплати;

виплати всієї накопиченої на рахунку учасника суми протягом декількох років;

виплати визначеними сумами до вичерпання коштів на рахунку;

довічні виплати;

виплати з інвалідності тощо.

Яка ж послідовність кроків на шляху укладання пенсійного контракту?

1. Необхідно заповнити Анкету Вкладника, тобто анкету своїх даних, та Анкету Учас­ника, тобто анкету даних особи, на користь якої будуть здійснюватися внески, і надіслати їх до НПФ факсом, або електронною поштою, разом з копіями сторінок паспорту та довід­кою про присвоєння ідентифікаційного коду (свого та особи, на користь якої будуть здійс­нюватись внески). Важливо, щоб дані, які зазначені в Анкеті Вкладника та в Анкеті Учас­ника, повністю збігались з даними документів (паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, Свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання). Крім того, необхідно повідомити НПФ номер обраної пенсійної схеми. На підставі отриманих анкет Адміністратором Фонду будуть підготовлені документи на підпис. 2. Ви приходите до офісу НПФ та надаєте:

засвідчені копію особистого паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційно­го номера, а також (за наявності) копію Свідоцтва про загальнообов'язкове державне со­ціальні страхування;

засвідчені підписом особи, на користь якої будуть здійснюватися внески, копію Ті па­спорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності), а також (за на­явності) копію її Свідоцтва про соціальне страхування.

В офісі НПФ або компанії-Адміністратора підписуються підготовлені Адміністратором 3 (три) примірники Пенсійного контракту з додатком, Анкету Вкладника.

Особа, на користь якої планується здійснення пенсійних внесків, також підписує ті самі 2 (три) примірники Пенсійного контракту з додатками та Анкету Учасника.

4. Адміністратор відкриває особі, на користь якої плануються здійснювати пенсійні внески пенсійний рахунок та повідомляє реквізити для перерахування внесків шляхом надання Пам'ятки, у які й зазначається повністю вся інформація щодо пенсійного рахунку вказаної ви­ще особи.

Пенсійні внески сплачуються у національній валюті України шляхом перерахування су­ми пенсійних внесків на рахунок Фонду у Банку-зберігачеві:

через обрану платником банківську установу;

поштовим переказом;

через бухгалтерію за місцем Вашої основної роботи.