2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЬ У СФЕРІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.03 р., № 1057/\У визна­чає правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні та регулює правовідносини, пов'язані з цим видом діяльності.

Залежно від напрямку та сфери діяльності учасників НПЗ держава гарантує дотримання законодавства з метою захисту майнових прав і законних інтересів учасників недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ). Такий захист здійснюється шляхом нагляду та контролю відповідних державних органів.

Так, державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення за діяльністю недержавних пенсійних фондів, страхових організацій та банківських уста­нов здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. її повноваження визначені Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 року, № 1057-ІУ (Далі Закон № 1057), Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншими актами законодавства України.

Контроль за діяльністю осіб, що здійснюють управління активами пенсійних фондів, та зберігачів здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку в

межах повноважень та в порядку, передбаченими законодавством.

Нагляд за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері не­державного пенсійного забезпечення здійснює Антимонопольний комітет України в ме­жах повноважень, передбачених Законом України «Про Антимонопольний комітет Украї­ни», «Про захист економічної конкуренції».

Система недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ) становить третій рівень пенсій­ної системи, запроваджений Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 року. Основу такої системи складають недержавні пенсійні фонди.

Між органами державного регулювання та контролю у сфері недержавного пенсійного забезпечення відпрацьований чіткий механізм взаємодії. Так, органи зобов'язані:

> надавати один одному інформацію, яка є необхідною для здійснення ними регулюван­ня в сфері недержавного пенсійного забезпечення, та необхідні консультації;

^ оприлюднювати перелік юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері недержав­ного пенсійного забезпечення;

^ здійснювати інші дії з координації своєї діяльності, передбачені законодавством з ре­гулювання ринків фінансових послуг, у тому числі спільні перевірки відповідних осіб, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

Антимонопольний комітет України письмово повідомляє Держфінпослуг про прийняті ним рішення щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції учасни­ками недержавного пенсійного забезпечення.

Свєю чергою, органи, що здійснюють нагляд та контроль за діяльністю у сфері недер­жавного пенсійного забезпечення, повідомляють Антимонопольний комітет України про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції учасниками недержа­вного пенсійного забезпечення.

Рішення органів, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення, прийняті відповідно до компетенції цих органів, є обов'язковими для виконання пенсійними фондами, адміністраторами, особами, що здійснюють управлін­ня активами, зберігачами, страховими організаціями, банківськими установами, що відкри­вають пенсійні депозитні рахунки.

У разі виявлення фактів неналежного виконання зобов'язань особами, що здійснюють управління пенсійними активами, та зберігачем Державна комісія з регулювання ринків фінан­сових послуг України повинна повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондо­вого ринку і порушити, за необхідності, питання про застосування санкцій. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку після отримання такого повідомлення зобов'язана поінфор­мувати Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України про вжиті заходи.

У разі неналежного виконання зобов'язань банківською установою, що відкриває пенсійні депозитні рахунки, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України повинна повідомити про це Національний банк України і порушити, за необхідності, питання про засто­сування санкцій. Національний банк України після отримання такого повідомлення зо­бов'язаний поінформувати Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України про вжиті заходи.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України повинна вживати заходів щодо захисту прав учасників недержавного пенсійного забезпечення, в тому числі шляхом подання позову до суду в інтересах таких осіб, якщо їх права порушуються будь-якими особами, підприємствами, установами, організаціями, у т. ч. органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України застосовує засоби нагляду, інспектування та заходи впливу згідно із законодавством про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.

Отже, контрольні функції щодо напрямків, об'єктів та ефективності інвестування уча­сників недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до своєї компетенції здійснюють:

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;

Національний банк України;

Антимонопольний комітет України.

Крім того, цільове та ефективне використання пенсійних активів контролюється радою пенсійного фонду, інвестиційним радником, засновниками фонду.