1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Ануїтет — періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з установленими інтервалами часу доти, доки не настане певна подія, визначена у відповідному договорі;

Недержавний пенсійний фонд (НПФ) — юридична особа, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність ви­ключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасни­кам зазначеного фонду у порядку, визначеному Законом України «Про недержавне пенсій­не забезпечення» від 9 липня 2003 року № 1057-ІУ.

Вкладник недержавного пенсійного фонду — особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту.

Зберігай пенсійного фонду — банк, який провадить депозитарну діяльність зберігача цін­них паперів та відповідає вимогам цього Закону.

Пенсійні активи — активи пенсійного фонду, страхової організації, банківської установи, сформовані відповідно до законодавства, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати.

Пенсійні депозитні рахунки — вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб, що відкри­ваються банківськими установами з урахуванням умов, установлених законодавством, для накопичення заощаджень на виплату пенсії.

Пенсійні кошти — сума зобов'язань у грошовому виразі пенсійного фонду перед його учасниками, страхової організації перед застрахованими особами згідно з договорами стра­хування довічної пенсії або банківської установи перед вкладниками, які відкрили пенсійні депозитні рахунки.

І

Адміністратор недержавного пенсійного фонду (АНПФ) — юридична особа, що здійс­нює адміністрування недержавних пенсійних фондів на умовах цього закону.

Учасник недержавного пенсійного забезпечення — фізична особа, на користь якої сплачу­ються пенсійні внески до пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок до банківської установи і яка має право на недержавне пенсійне забезпечення на умовах і в порядку, визначених пенсійним контрактом, договором страхування або договором про відкрит­тя пенсійного депозитного рахунку та цим законом.

Компанія з управління активами (КУА) — юридична особа, яка провадить професійну діяльність з управління активами на підставі відповідної ліцензії на провадження такої ді­яльності.


Чиста вартість одиниці пенсійних внесків — розрахункова вартість одиниці пенсій­них внесків, що визначається шляхом ділення чистої вартості активів пенсійного фонду на загальну кількість одиниць пенсійних внесків на день підрахунку. Чиста вартість одиниці пенсійних внесків на день надходження першого пенсійного внеску до пенсійного фонду встановлюється у розмірі 1 гривні.

Чиста вартість активів пенсійного фонду — різниця між вартістю активів пенсійного фонду на день проведення підрахунку та загальною сумою зобов'язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на день проведення підрахунку.