7. КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

 

Головною проблемою для страховиків залишається недостатність ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики інвестування коштів. Особливо гострою є проблема забезпечення довгострокових зобов'язань за договорами страхування життя. Ос­новним джерелом інвестування страхових резервів залишаються банківські вклади (депози­ти) (4 млрд грн), які мають постійну дохідність та відносну забезпеченість гарантуванням вкладів відповідно до чинного законодавства. У 2007 році дохідність за банківськими вкла­дами була в середньому нижче рівня інфляції. Інші активи, вільні від зобов'язань, найчас­тіше вкладалися в цінні папери (акції та облігації).

В Україні має відбуватись зростання частки добровільного страхування з одночасним збільшенням масштабів обов'язкового. Необхідно створювати структурні основи для розвитку добровільного страхування.

Аналіз різних видів страхування засвідчує існування багатьох проблем у цій сфері ринку фінансових послуг.

Зокрема, система обов'язкового особистого страхування на транспорті має ряд недоліків, до яких належить вкрай низький рівень виплат по такому страхуванню, яке фактично перетвори­лось в своєрідний «транспортний» податок на пасажирів. Транспортні організації України при укладенні агентських угод зі страховиками практикують норму встановлення комісійної вина­городи на свій рахунок в розмірі до 80 % страхових премій, сплачених пасажирами по обов'язковому страхуванню від нещасних випадків на залізничному транспорті. Крім того, страхування поширюється на пасажирів міжміського транспорту в сумах, які не відповідають реально заподіяним збиткам.

Найбільш досконалим механізмом економічного захисту постраждалих пасажирів і пере­візників при аваріях на транспорті є страхування цивільної відповідальності перевізників за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та майну третіх осіб, у т. ч. й пасажирів.

Світовий досвід свідчить, що обов'язкове страхування відповідальності перевізників в сумі, не меншій, ніж це визначено певним законом, забезпечує своєчасну та повну компенса­цію постраждалим і гарантує захист доходів транспортних організацій.

Аналогічні недоліки притаманні й іншим видам обов'язкового особистого страхування, які «заміняють» страхування відповідальності.

І

Надзвичайно актуальним на сьогодні в Україні залишається питання низької «страхової» культури населення.

Економічні і соціально-психологічні передумови розвитку страхування тісно взаємо­пов'язані між собою, як на особистому, так і бізнесовому рівнях свідомості. «Страхова» культура формується з підвищенням добробуту: як тільки з'являються матеріальні цінності та певний надлишок фінансових ресурсів, з'являється бажання забезпечити стабільність майнового становища. Поява такої «культури» — це інерційний процес. Зазвичай, між цими моментами може пройти декілька років. Велике значення має й освітній рівень потенційно­го страхувальника: чим він вищий, тим краще сприймається поняття ризику.

Головну увагу треба приділити не реалізації таких кількісних цілей як, наприклад, зростання частки страхування у ВВП країни до 5 %, а забезпеченню передумов для того, щоб страхування вирішувало соціально-економічні проблеми країни. Це створить інституційні основи попиту на страхування, який на певному етапі становлення вітчизняного страхування може бути об'єктивно обмежений через неплатоспроможність частини населення країни.

Аналізуючи страховий ринок з позицій інтернаціоналізації національної економіки, ін­теграції у світовий економічний простір, визначають три головних фактори впливу на страховий ринок України: глобалізація усієї світової економіки; інтеграція в ЄС; інтеграційні процеси страхових ринків країн, що входять у СНД.

Одним зі ключових пріоритетів діяльності в сфері страхування має бути запрова­дження нормативів достатності капіталу та інших показників та вимог, що обме­жують ризики по операціях страховиків з фінансовими активами. Особливістю дія­льності страховика є забезпечення страхового захисту за умови акумулювання коштів у вигляді надходжень страхових премій до страхових резервів. Ця особливість потребує гарантій щодо здатності страхової компанії відповідати за своїми зобов'язаннями перед страхувальниками. Однією з гарантій є фінансова надійність страховика, яка визнача­ється нормативами достатності капіталу та іншими показниками та вимогами, що обме­жують ризики по операціях страховиків з фінансовими активами.

Український страховий ринок після офіційного набуття нашої держави членства у СОТ зазнав деяких змін. Зокрема, знято обмеження щодо участі на ньому транснаціональних страхових компаній або їхніх філій. Таким чином, глобалізація створила додаткові можли­вості для вітчизняного страхування. Серед них — удосконалення регулювання страхової ді­яльності з боку держави на основі міжнародного досвіду; поліпшення якості обслуговуван­ня, розширення набору послуг; використання новітніх технології і світового досвіду, посилення конкуренції між суб'єктами страхового ринку.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ Рівень I

1.         Чим обумовлено виникнення страхування?

створенням страхових товариств;

ризиковим характером суспільного виробництва;

необхідністю мати додаткові резерви;

немає правильної відповіді.

2.         Яка з функцій не притаманна страхуванню?

контрольна;

ризикова;

фіскальна;

створення страхових резервів.

3.         Діюча в Україні система страхування депозитів полягає в:

створенні міжбанківського фонду страхування всіх видів депозитів;

створенні державного фонду страхування депозитів фізичних осіб;

зобов'язанні всіх комерційних банків вкладати кошти в розмірі встановленого процента від залишку депозитів у державні цінні папери або тримати їх на депозитних рахунках в НБУ?

зобов'язанні всіх комерційних банків, що мають ліцензію на здійснення депозитних операцій з фі­зичними особами, вкладати кошти в державні боргові зобов'язання на суму, що відповідає залученим від фізичних осіб коштам, з обов'язковою передачею цих цінних паперів в НБУ;

вірної відповіді немає.

4.         Страховий тариф — це:

процентна ставка, яка нараховується на страхову суму;

грошова сума, яку має виплатити страховик в разі страхового випадку;

ставка страхового внеску страховику з одиниці застрахованої суми за невизначений період страху­вання;

вірної відповіді немає.

5.         Страхування — це:

1) система економічних відносин щодо створення фондів фінансових ресурсів для відшкодування збитків тим, хто здійснив страховий внесок;

спільне страхування страхувальниками одного чи декількох об'єктів страхування;

вид цивільно-правових відносин між страховиком та страхувальником;

вірної відповіді немає.

6.         Страховий ринок — це:

купівля-продаж страхових цінних паперів;

сукупність страхових компаній і послуг, що надаються ними;

діяльність страхових агентів, які діють від імені і за дорученням страховика;

вірної відповіді немає.

7.         Основним суб'єктом страхування є:

кредитор;

страховик;

фондова біржа;

страхувальник.

8.         Головна сутність страхування полягає в:

оформленні угоди про заставу майна;

оформленні угоди на оренду майна;

оформленні угоди про захист майнових осіб за настання певних подій, визначених договором.

9.         Компанії, які забезпечують інвесторам страховий захист від різного роду ризиків:

пенсійні фонди;

інвестиційні фонди;

страхові компанії;

вірної відповіді немає.

10.       Грошова сума, яка виплачується страховиком за умовами майнового страхування і
страхування відповідальності за настання страхового випадку, — це:

страховий платіж;

страхове відшкодування;

франшиза;

вірної відповіді немає.

Рівень II

Сучасний стан страхового ринку України.

Добровільне страхування: особисте, майнове страхування, страхування відповідальності.

Перспективи та проблеми міжнародної інтеграції страхового ринку України.

Основні законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність учасників ринку страхових послуг.

Принципи і методи надання послуг.

Підстави для надання страхових послуг.

Права та обов'язки страхової компанії.

Права та обов'язки страхувальника.

Політика формування ціни на страхові послуги.

Державне обов'язкове страхування.

Недержавне обов'язкове страхування.

Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

Страхування відповідальності власників транспортних засобів.

Здійснення послуг з перестрахування.

Виплати страхових сум відшкодувань.

Процедура виплат страхових сум/відшкодувань.

Особливості формування страхових резервів.

Суб'єкти та об'єкти страхування.

Права та обов'язки страхувальника. Вирішення суперечок.

Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.

Страхування наземного транспорту.

Страхування ризиків, пов'язаних із предметом застави.

Страхування права власності на об'єкти нерухомості.

Страхування від нещасних випадків.

Страхування здоров'я на випадок хвороби.

Безперервне страхування здоров'я.

Страхування кредитів.

Особливості страхування інвестиційних ризиків.

Страхування виданих гарантій (поручительств) та прийнятих гарантій.

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Варіант індивідуального контрольного завдання № 1

І р. II р.

2, 5, 7, 9, 3

15, 18, 27, 33, 40

Варіант індивідуального контрольного завдання № 2

І р. II р.

I,          4, 6, 10, 8

II,        17, 21, 28, 31

Варіант індивідуального контрольного завдання № 3

I р. II р.

3, 7, 4, 9, 2

12, 20, 29, 34, 37

Варіант індивідуального контрольного завдання № 4

I р. II р.

7, 6, 10, 1, 5 19, 23, 26, 30, 35

Варіант індивідуального контрольного завдання № 5

I р. II р.

2, 3, 4, 8, 9

21, 34, 25, 28, 38

Варіант індивідуального контрольного завдання № 6

I р. II р.

6, 10, 1, 5, 7 18, 22, 26, 30, 38

Варіант індивідуального контрольного завдання № 7

Пр.

7, 5, 2, 9, 3

16, 21, 24, 27, 40

Варіант індивідуального контрольного завдання № 8

Пр.

2, 7, 4, 9, 3

20, 24, 28, 32, 36

Варіант індивідуального контрольного завдання № 9

Пр.

1, 4, 6, 10, 8 25, 12, 16, 20, 34

Варіант індивідуального контрольного завдання № 10

Пр.

3, 5, 7, 9, 10 22, 15, 18, 27, 33

Варіант індивідуального контрольного завдання № 11

Пр.

1, 4, 6, 10, 8 32, 11,24, 14, 17

Варіант індивідуального контрольного завдання № 12

Пр.

2, 5, 7, 9, 3

13, 15, 18, 27, 33

Варіант індивідуального контрольного завдання № 13

Пр.

I,          4, 6, 10, 8

II,        21, 24, 28, 32

Варіант індивідуального контрольного завдання № 14

Пр.

3, 7, 4, 9, 2

12, 20, 25, 29, 31

Варіант індивідуального контрольного завдання № 15

Пр.

7, 6, 10, 1, 5 19, 23, 26, 30, 35

ЛІТЕРАТУРА: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 47, 50, 66, 101, 184, 104, 116, 123, 144, 145, 146, 150, 151, 242, 243, 244, 239