4. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Законодавство визначає форми та види страхових послуг (рис. 10.1).

Погляд на страхування як на страхову послугу дає змогу визначити низку специфічних рис, які відрізняють страхові послуги від решти фінансових послуг. Ось ці риси та їхній зміст:

невидимість, абстрактність послуги;

нематеріальний характер;

прояв споживчої вартості лише після її придбання;

 

надання страхової послуги супроводжується взаємним обміном зобов'язань сторін;

початкова невизначеність наданої послуги у вартісній оцінці, а також у часі.

І

Страхування виконує такі функції: ризикову, створення і використання страхових ре­зервів (фондів), заощадження коштів, превентивну.

Зазвичай набір послуг СК включає майнові види страхування, особисте страхування, медичне страхування, автострахування, страхування корпоративних ризиків, банківське страхування.

 

Страхування

 

Добровільне


Співстрахування


Перестрахування


Обов'язкове

 

Подпись: > >Особисте

 

Майнове

 

~>\ Відпові­дальності

 

Об'єкт страху­вання може бути застрахований за одним договором страхування та за згодою страху­вальника кілько­ма страховиками (співстрахуван-ня)


 

Страхування одним стра­ховиком на визначених до­говором умовах ризику ви­конання частини своїх обов'язків перед страхува­льником у іншого страхо­вика (перестраховика) ре­зидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно з законодавством країни, в якій він зареєстрований


> >


 

Державне

 

Недержавне

 

Відпові­дальності

 

"-ЦТ


"-ГХ-

 

страхування життя;

страхування від нещасних випадків;

3)         медичне страхування (безперервне
страхування здоров'я);

страхування здоров'я на випадок хвороби;

страхування залізничного транспорту;

6)         страхування наземного транспорту
(крім залізничного);

7)         страхування повітряного транспорту;

8)         страхування водного транспорту
(морського внутрішнього та інших ви-
дів водного транспорту);

9)         страхування вантажів та багажу (ван-
тажобагажу);

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

страхування майна (іншого, ніж пе­редбачено пунктами 5—9 цієї статті);

страхування цивільної відповідальнос­ті власників наземного транспорту (у т. ч. відповідальність перевізника);

страхування відповідальності влас­ників повітряного транспорту (у т. ч. відповідальність перевізника);

14)       страхування відповідальності пе-
ред третіми особами;

страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за не-погашення кредиту);

страхування інвестицій;

страхування фінансових ризиків;

страхування судових витрат;

страхування виданих гарантій (по­рук) та прийнятих гарантій;

страхування медичних витрат;

інші види добровільного страхування

 

медичне страхування;

страхування спортсменів вищих категорій;

страхування життя і здоров'я спеціаліс­тів ветеринарної медицини;

4)         особисте страхування від нещасних
випадків на транспорті;

авіаційне страхування цивільної авіації;

страхування цивільно-правової відповідаль­ності власників наземних транспортних засобів;

страхування засобів водного транспорту;

страхування цивільної відповідальності інвес­тора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продук­ції, якщо інше не передбачено такою угодою;

9)         страхування майнових ризиків за уго-
дою про розподіл продукції у випадках,
передбачених Законом України «Про уго-
ди про розподіл продукції»;

10)       страхування фінансової відповідальності,
життя і здоров'я тимчасового адміністратора
та ліквідатора фінансової установи;

11)       страхування майнових ризиків при
промисловій розробці родовищ нафти і
газу у випадках, передбачених Законом Ук-
раїни «Про нафту і газ»;

12)       страхування суб'єктів космічної діяльності;

13)       страхування відповідальності суб'єктів
туристичної діяльності за шкоду, заподіяну
життю чи здоров'ю туриста або його майну;

страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкод­ження або псування.;

страхування фінансової відповідальності управителя майном за збитки при здійсненні управління цим майном;

інші види обов'язкового страхування

 

Рис. 10.1. Форми та види послуг на страховому ринку України

Страхова послуга може стати ексклюзивною. Наприклад, до складу найбільшої страхової компанії зі світовим ім'ям «Ллойд» входить синдикат, що займається страхуванням нестан­дартних ризиків — частин тіла зірок, вагітності від інопланетян та інших екстраординарних бажань клієнтів. Якщо ще кілька років тому РЯ-хід НАСК «Оранта», що застрахувала голос Таїсії Повалій, здавався неординарним, то тепер про таке страхування заявляють десятки компаній. Серед заявлених клієнтів більшості СК обов'язково присутні «розкручені» імена. Під таких клієнтів компанії розробляють програми рівня «еліт», що передбачають додатко­вий серві с. Наприклад, в автострахуванні може йтися про надання клієнтові автомобіля, якщо його транспорт в ремонті.

Операції з перестрахування є необхідною умовою для забезпечення платоспроможності страховиків у разі, коли:

страховик приймає на себе страхові зобов'язання в обсягах, що можуть перевищувати можливості їх виконання за рахунок власних активів;

страхова сума за окремим об'єктом і видом страхування перевищує 10 % суми спла­ченого страхового фонду і створених страхових резервів на останню звітну дату;

перестрахування є передумовою здійснення інших видів діяльності (міжнародні пере­везення, експлуатація об'єктів підвищеного ризику, великомасштабні інвестування тощо).

І

Перестраховикам дозволяється здійснювати операції з перестрахування тільки з тих видів страхування, на проведення яких вони мають ліцензію.

Договори перестрахування, в яких об'єктом страхування є фінансові результати страхо­вої діяльності страховика (цедента, перестрахувальника), можуть укладатися страховиками, які отримали ліцензію на страхування виданих гарантій (порук) і прийнятих гарантій. Дого­вори перестрахування повинні передбачати умову зобов'язання перестраховика здійснити за заявою страховика (цедента, перестрахувальника) сплату частини страхових сум і стра­хових відшкодувань, передбаченої цими договорами, безпосередньо страхувальнику в разі неплатоспроможності страховика (цедента, перестрахувальника).