2. СТРУКТУРА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

 

Розрізняють наступні ринки, які є структурними елементами ринку фінансових послуг зале­жно від фінансових установ та інститутів, що надають ті чи інші фінансові послуги (класифіка­ція за суб'єктною ознакою):

Ринок банківських послуг. Головною фінансовою установою є банки, що здійснюють відкрит­тя та ведення рахунків різних видів, розрахунково-касове обслуговування, надання кредитів, залу­чення коштів на депозитні рахунки, надання індивідуальних сейфів депозитного сховища, здійс­нюють операції купівлі-продажу валютних цінностей, цінних паперів, банківських металів тощо.

Ринок фінансових послуг кредитних спілок. Кредитні спілки здійснюють кредитування (надають, переважно, споживчі кредити) та надання фінансових послуг своїм членам — фі­зичним особам шляхом об'єднання грошових внесків. За наявності відповідної ліцензії На­ціональної асоціації кредитних спілок України можуть залучати внески фізичних осіб на депозитні рахунки з нарахуванням по них відсотків.

Ринок фінансових послуг ломбардів. Ломбарди надають широкий спектр послуг: нада­ють кредити під заставу предметів домашнього вжитку, рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, дорогоцінних металів (у брухті) та каміння й виробів з них; здійснюють ре­алізацію невикуплених виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна; забезпечують збереження закладеного майна тощо. Клієнтами ломбардів є переважно фізичні особи.

Фінансові послуги в системі гарантування вкладів. Ці послуги надаються Фондом гаран­тування вкладів фізичних осіб, в межах Програми захисту вкладів та Програми компенсації втрат вкладників, що діють з метою гарантування вкладів фізичних осіб — вкладників комер­ційних банків та кредитних спілок. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечує функ­ціонування системи страхування вкладів в комерційних банках, що є учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду, та забезпечує відшкодування вкладів фізичних осіб, що стали недоступни­ми, у т. ч. відсотки, забезпечуючи довіру населення до банківських установ.

Фінансові послуги на валютному ринку. Фактично всі фінансові послуги на валют­ному ринку операціями, пов'язаними з переходом права власності на валютні цінності сьогодні або в майбутньому (операції з похідними цінними паперами). Залежно від обі­гу грошової маси ці фінансові операції поділяються на готівкові (здійснюються у пунк­тах обміну валюти) та безготівкові (здійснюються на міжбанківському валютному рин­ку і Українській міжбанківській валютній біржі). Суб'єкти міжбанківського валютного ринку України купують іноземну валюту для власних потреб та за дорученням клієнтів (резидентів і нерезидентів) з метою перерахування іноземної валюти за межі України.

Ринок фінансових послуг з лізингу. Лізингові компанії надають суб'єктам господарю­вання нерухоме та рухоме майно в довгострокову оренду з правом майбутнього викупу предмета лізингу на умовах, вигідніших ніж за контрактами купівлі-продажу чи банківсько­го кредитування. Для цього вони залучають великі кошти банківських установ, страхових компаній, інших товариств, іноземних партнерів. Також ці послуги можуть надаватись юридичними особами, що за своїм статусом не є фінансовими установами, за умови дотри­мання ними основних вимог чинного законодавства.

Фінансові послуги з перейняття ризику страховими компаніями. Страхові компанії забезпечують інвесторам захист від різноманітних ризиків, визначених законодавством та договором; вони здійснюють відшкодування отриманих страхувальниками збитків у разі настання певних страхових випадків у розмірі, визначеному в договорі, за рахунок грошо­вих фондів, що формуються шляхом сплати страхових платежів.

Ринок фінансових послуг недержавних пенсійних фондів. Недержавні пенсійні фонди за­лучають кошти робітників, службовців, підприємств для забезпечення додатковими пенсійними виплатами в майбутньому своїх учасників — фізичних осіб. Фонди відкривають та ведуть іменні пенсійні рахунки по кожному з учасників, інвестують залучені кошти в цінні папери та здійс­нюють різноманітні виплати накопичених сум.

Фінансові послуги у сфері будівництва та операцій з нерухомістю. Ці фінансові по­слуги включають іпотечне кредитування, фінансові послуги фондів фінансування будівниц­тва, метою створення яких є отримання довірителями ФФБ — фізичними та юридичними особами у власність житла; та фондів операцій з нерухомістю, який не є юридичною осо­бою та діє до моменту виконання усіх зобов'язань перед власниками сертифікатів ФОН. В Україні найбільшого розповсюдження набули фінансові послуги з іпотечного кредитування, які пов'язані зі здійсненням кредитування придбання, будівництва, реконструкції, модерні­зації чи ремонту під заставу нерухомого майна та надаються переважно банківськими уста­новами, мають середньостроковий характер.

Фінансові послуги у сфері інноваційної діяльності. Інновація — це кінцевий результат ін­новаційного процесу, що має соціально-економічну або комерційну ефективність і втілюється у вигляді нового або вдосконаленого продукту. Інноваційні та венчурні фонди, технопарки, інно­ваційні центри та інноваційні бізнес-інкубатори здійснюють фінансування інвестицій та іннова­цій для забезпечення технічного переоснащення діючих суб'єктів господарювання, створення нових технологій та робочих місць з метою виробництва товарів, виконання робіт і надання по­слуг на вищому конкурентоспроможному рівні.

Фінансові послуги міжнародних фінансових організацій та установ. Міжнародні фі­нансові організації та установи надають інвестиційні (використовуються для поповнення власних коштів підприємств за рахунок залучення нових власників чи співвласників) та кредитні послуги (використовуються для покриття тимчасової нестачі фінансових ресурсів) переважно державним органам влади, великим компаніям та фірмам, банкам. Малі та сере­дні підприємства можуть отримати ці послуги через українських фінансових посередників або дочірніх компаній міжнародних фінансових організацій та установ.

Ринок фінансових послуг професійних учасників фондового ринку. До професійних учасників фондового ринку належать юридичні особи, які на підставі ліцензії, виданої Дер­жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, зокрема діяльність з торгівлі цінними паперами; діяльність з управ­ління активами інституційних інвесторів; депозитарну діяльність; діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.

Особливе місце на ринку фінансових послуг професійних учасників фондового ринку посідають інвестиційні послуги інститутів спільного інвестування, які здійснюють залу­чення коштів від дрібних інвесторів шляхом емісії інвестиційних паїв (сертифікатів) з пода­льшим вкладанням їх в цінні папери різних емітентів. Вони допомагають дрібним інвесто­рам отримати такі самі вигоди, що отримують великі портфельні інвестори.

Ринок допоміжних та супутніх послуг у сфері фінансової діяльності. Допоміжні та супутні послуги надають переважно аудиторські та консалтингові компанії, фірми з оцінки майна та антикризового управління. Вони здійснюють оцінку майна суб'єктів господарю­вання; забезпечують аналіз фінансово-господарського стану підприємств, надають консал­тингові послуги з антикризового управління, здійснюють консультаційну підтримку управ­ління проектами, а також надають комплексні консалтингові послуги.