3. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ НАДАННЯ ПОСЛУГ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Торгівлю іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України дозволя­ється здійснювати лише суб'єктам цього ринку (далі — суб'єкти ринку), до яких належать:

Національний банк України;

уповноважені банки (комерційні банки, що отримали ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями);

уповноважені фінансові установи (що отримали ліцензію Національного банку Украї­ни на здійснення операцій з валютними цінностями).

І

Членами міжбанківського валютного ринку України можуть бути лише НБУ, банки та уповноважені фінансові установи, що отримали відповідну ліцензію НБУ.

Національний банк України здійснює торгівлю іноземною валютою з метою забезпе­чення виконання функцій, покладених на нього законодавством України.

І Принцип — це те, що визначає поведінку суб'єкта.

Таким чином, принципи надання послуг комерційними банками та фінансовими устано­вами у сфері надання послуг на валютному ринку визначаються умовами торгівлі інозем­ною валютою, визначеними НБУ.

Операції на міжбанківському валютному ринку України поділяються на:

поточні торговельні операції в іноземній валюті;

поточні неторговельні операції в іноземній валюті;

валютні операції, пов'язані з рухом капіталу;

валютно-обмінні операції з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками (ва­лютно-обмінні операції).

Порядок придбання клієнтами банків — юридичними особами та фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності валюти на міжбанківському валютному ринку України відображений на рис. 9.1.

 

Замовники — клієнти банків — юридичні та фізичні особи на підставі документів: заяви про купівлю іноземної валюти, розрахунку витрат, документів, які мають силу договору згідно з міжнародною практикою


І

 

 

Уповноважені банки

 

x

Торговельна сесія, проведення торгів


1

 

Рис. 9.1. Порядок купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України

Уповноважений банк має право купити в межах лімітів відкритої валютної позиції іно­земну валюту за безготівкові гривні в Національного банку виключно для забезпечення ви­конання заяв і доручень власних клієнтів (крім уповноважених банків) та здійснення влас­них операцій.

Суб'єкти ринку укладають між собою та з Національним банком договори про купівлю, продаж іноземної валюти за безготівкові гривні та підтверджують ці договори виключно під час проведення Торговельної сесії.

При цьому, Національний банк має право:

змінювати час проведення Торговельної сесії та/або термін подання заявки на участь у Торговельній сесії, попередивши про це суб'єктів ринку не пізніше ніж за два робочих дні до часу зміни;

наділяти уповноважену особу правом призупиняти Торговельну сесію з оголошенням технічної перерви;

установлювати для суб'єктів ринку граничні межі продажу готівкової іноземної валю­ти фізичним особам — резидентам;

установлювати граничний розмір маржі, на яку курс купівлі та продажу іноземної валю­ти може відхилятися від офіційного курсу гривні до іноземної валюти, що встановлюється Національним банком, з метою недопущення безпідставних фінансових втрат населення та суб'єктів ринку, якщо події на міжнародному валютному ринку або інші негативно впливати­муть на міжбанківський валютний ринок України.

Уповноважені банки, які отримали право відповідно до банківської ліцензії та письмового дозволу Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями (генеральної лі­цензії) відкривати кореспондентські рахунки в банках-нерезидентах в іноземній валюті та про­водити операції за ними, зобов'язані купувати та продавати іноземну валюту самостійно без по­середництва інших уповноважених банків.

Суб'єкти ринку мають право здійснювати операції з обміну іноземної валюти, у тому числі без наявності зобов'язань в іноземній валюті, що придбавається в результаті такого обміну, за дору­ченням і за кошти клієнтів-резидентів та нерезидентів, які є суб'єктами господарювання, на під­ставі договору банківського рахунку, який передбачає надання клієнту комісійних послуг.