1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Валютна операція на умовах «спот» — валютна операція за договором, умови якого пе­редбачають виконання цієї операції на другий робочий день після дня укладення договору.

Валютна операція на умовах «тод» — валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції в день укладення договору.

Валютна операція на умовах «том» — валютна операція за договором, умови якого перед­бачають виконання цієї операції в перший робочий день після дня укладення договору.

Валютна операція на умовах «форвард» — валютна операція за договором, умови якого передбачають виконання цієї операції (з поставкою валюти за договором) пізніше ніж на другий робочий день після дня укладення договору.

Валютна секція (ВС) — сегмент біржового ринку, де укладаються угоди з купівлі та продажу іноземної валюти.

Валютна позиція — співвідношення вимог (балансових і позабалансових) та зо­бов'язань (балансових і позабалансових) банку в кожній іноземній валюті та в кожному ба­нківському металі.

Міжбанківський валютний ринок України — це сукупність відносин у сфері торгівлі іноземною валютою в Україні між суб'єктами ринку, між суб'єктами ринку та їх клієнтами (у тому числі банками-нерезидентами), а також між суб'єктами ринку і Національним ба­нком.

Валютна позиція банку — залишки на рахунках в іноземній валюті, які формують ак­тиви та пасиви (з урахуванням позабалансових вимог та зобов'язань за незавершеними опе­раціями) у відповідних валютах.

Валютна позиція відкрита — сума активів та позабалансових вимог у певній іноземній валюті не збігається із сумою балансових і позабалансових зобов'язань у цій самій валюті. Відкрита валютна позиція несе додатковий ризик у разі зміни валютного курсу.

Валютна позиція закрита — сума активів та позабалансових вимог збігається із сумою балансових та позабалансових зобов'язань у кожній іноземній валюті.

Фінансові послуги на валютному ринку

Валютний ринок — економічний механізм, який забезпечує купівлю та продаж іноземних валют, формування валютних курсів.

Іноземна валюта — іноземні грошові знаки, що перебувають в обігу та є законним пла­тіжним засобом на території відповідної держави.

Валютний курс — ціна валюти однієї країни, виражена у валюті іншої країни. Суб'єкти — фірми, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю; комерційні банки та брокерські контори, які забезпечують валютне обслуговування зовнішніх зв'язків; бі­ржі; державні установи (центральні банки та казначейства окремих країн).

Функції

забезпечення платежів у зовнішньоекономічній діяльності;

забезпечення міжнародного руху капіталу;

хеджування валютних ризиків.


Валютний дериватив — стандартний документ, що засвідчує право та/або зо­бов'язання купити, продати та/або обміняти іноземну валюту на визначених у цьому доку­менті умовах у майбутньому.

Довга відкрита валютна позиція — сума активів та позабалансових вимог перевищує су­му балансових і позабалансових зобов'язань у кожній іноземній валюті. Банк із такою позицією може зазнати витрат у разі підвищення курсу національної валюти щодо іноземної валюти.

Валютні цінності — іноземні валюти 1-ї, 2-ї або 3-ї групи Класифікатора іноземних ва­лют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку від 04.02.98, № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку від 02.10.2002, № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129), зі змінами, бан­ківські метали, а також цінні папери в значенні, визначеному Цивільним кодексом України;

Кліринг — розрахунок взаємних зобов'язань (грошових, за цінними паперами та за ін­шими базовими активами строкових контрактів) учасників біржового ринку за результата­ми торгів.

Коротка відкрита валютна позиція — сума балансових та позабалансових зобов'язань перевищує суму активів і позабалансових вимог у кожній іноземній валюті. Банк із такою позицією може зазнати додаткових витрат у разі підвищення курсу іноземної валюти щодо національної валюти.

І Суб'єкти валютного ринку — уповноважені банки, уповноважені фінансові установи.

Поточна ціна позиції — ціна угоди, якщо угода була укладена протягом поточної сесії, або ціна закриття попереднього торговельного дня.

Торговельна сесія — комплекс організаційно-технічних засобів (дилінгове обладнання REUTERS, BLOOMBERG та Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України), який забезпечує можливість укладення та підтвердження договорів з купівлі, продажу іноземної валюти та банківських металів згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку протягом часу, що встановлю­ється та змінюється на підставі постанови Правління Національного банку України.

Трейдер — учасник торгів — представник члена секції на торгах; уповноважений укладати угоди за рахунок і за дорученням члена секції, але не від свого імені та не за власні кошти.