6. АКТУАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ В УКРАЇНІ

 

На сьогодні в Україні система страхування депозитів вкладників банків — фізичних осіб створена, але потребує подальшого розвитку та вдосконалення.

Майже у всіх країнах, що застосовують систему гарантування вкладів, крім комерційних банків учасниками системи є недержавні ощадні установи різних типів (кредитні спілки, асоціаціїтощо), а також залучаються на Збільшення суми акумульованих коштів ФГВФО, а також його учасників — головні проблеми, що потребують вирішення найбли­жчим часом.

У деяких країнах для цих груп фінансових установ існують особливі схеми та органи га­рантування, як, наприклад, у Німеччині, Австрії. Все це сприяє залученню додаткових за­ощаджень населення до фінансово-кредитної системи країни, а отже сприяє розвитку еко­номіки країни.

В Україні діє дві окремі програми гарантування вкладів фізичних осіб, що є вкладника­ми кредитних спілок, проте ці програми є недержавними, а створеними саморегулівними організаціями, учасниками яких є кредитні самі спілки. Програма компенсації втрат вклад­ників кредитних спілок від Національної асоціації кредитних спілок України має призна­чення підвищення довіри населення до кредитних спілок та розвитку системи кредитних спілок з метою забезпечення фінансового захисту соціально незахищених верств населення і надання фінансової підтримки суб'єктам малого підприємництва та фермерським госпо­дарствам. Учасниками її є кредитні спілки — члени Стабілізаційного фонду НАКСУ, які належним чином і в повному обсязі виконують вимоги «Положення про стабілізаційний фонд НАКСУ» та є учасниками Програми компенсації, а також виконують всі обов'язки учасника Програми компенсації.

Програма захисту вкладів, є добровільним об'єднанням кредитних спілок, створеним з метою забезпечення фінансової стабільності його учасників, та покликана забезпечити ста­лий стабільний розвиток кредитних спілок та збереження заощаджень їх членів. Учасники «Програми захисту вкладів» отримують нагоду взяти участь в трирівневій комплексній сис­темі охорони депозитів членів кредитних спілок, яка базується на запровадженні кредитни­ми спілками для власних цілей додаткових спеціалізованих заходів з моніторингу фінансо­вого стану та якості системи управління.

Однак варто зазначити, що обидві програми гарантування вкладів членів кредитної спі­лки є недержавними. В майбутньому головним завданням держави має стати створення єдиного фонду гарантування вкладів фізичних осіб — вкладників банків та небанківських фінансових установ, що сприятиме розвитку системи фінансового посередництва загалом. На сучасному етапі об'єднання цих програм з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб є недоцільним у зв'язку з різними етапами розвитку цих програм гарантування.

У Верховній Раді зареєстрований законопроект «Про Фонд гарантування вкладів креди­тних спілок», який передбачає створення Загальнодержавного фонду гарантування вкладів фізичних осіб — членів кредитних спілок. Проте цей законопроект потребує ґрунтовного удосконалення, оскільки має ряд суттєвих недоліків. По-перше, законопроект фактично ду­блює Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» та не враховує особ­ливості діяльності кредитних спілок; по-друге, цим законопроектом не передбачається пе­рехідний період та додаткові заходи фінансового та регулятивного характеру для початку діяльності Фонду. Варто зазначити, що за даними Національної асоціації кредитних спілок та Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг понад 150 кредитних спілок сьогодні «ледь жевріють», а тому примусова участь їх в системі гарантування вкладів при­зведе до великих збитків Фонду гарантування. Тому варто продовжувати роботу не лише над якісно новим законопроектом стосовно створення Фонду гарантування, а й загалом над створенням державної програми гарантування вкладів кредитних спілок, що сприятиме роз­витку ринку фінансових послуг в Україні, мобілізації тимчасово вільних фінансових ресур­сів та загальнонаціональному економічному зростанню.

Важливим аспектом страхування депозитів є залучення коштів для фінансування захис­ту вкладів. Зазвичай, розмір страхового фонду, який визнається достатнім для покриття мо­жливих зобов'язань з виплати можливих відшкодувань, є визначальним параметром. Розмір страхового фонду встановлюється у відсотках до суми депозитів, що страхуються. Діапазон коливань ставки є досить широким: від 1,25 % в СІЛА до 0,008 % в Японії. У ряді країн розмір внесків кредитних організацій залежить від показників, що характеризують їх фінан­совий стан: у Фінляндії внески складаються з фіксованої частини (0,05 % від розміру за­страхованих внесків) і частини, що залежить від показника достатності капіталу — чим сла­бша капітальна позиція банку, тим вища друга частина внеску (верхня межа — 0,25 %). Такий підхід, безумовно, стимулює кредитні організації до збільшення власних коштів, що особливо актуально для України. Тому слід переглянути політику надходжень до Фонду для збільшення його фінансової спроможності та встановити диференційовані розміри ре­гулярних відрахувань до Фонду з метою посилення зацікавленості комерційних банків у ви­конанні економічних нормативів та збільшення надходжень до Фонду.

У травні 2008 року був зареєстрований законопроект щодо змін у діяльності Фонду, зо­крема пропонувалось збільшити розмір регулярного збору з 0,25 % до 0,3 % від суми зали­шків вкладів фізичних осіб в іноземній валюті у банках. Однак такий захід викликав негатив­ну реакцію у банківських установ, оскільки схвалення цього рішення призведе до збільшення навантаження на комерційні банки, які змушені будуть у відповідь підняти ста­вки за кредитами.

Крім того, цим законопроектом передбачається передавання Фонду повноважень, які належать Національному банку України. Отримавши функції банківського нагляду та лікві­датора банку, Фонд ставить під загрозу виконання покладених на нього спеціальних функ­цій у сфері гарантування вкладів, оскільки буде наявне суміщення виконавчих та контро­люючих функцій влади у банківській системі. Окрім цього, збільшення повноважень неми­нуче призведе до розширення штату Фонду та невиправданого зростання витрат.

Також передбачається наділення Фонду правом надавати за рахунок коштів Фонду кредити для фінансового оздоровлення банків, виступати поручителем для фінансової підтримки банків, які потребують фінансового оздоровлення, надавати працівникам Фонду позики та кредити. На­самперед, такі функції вимагають статусу фінансової установи, якого Фонд гарантування вкла­дів фізичних осіб не має. Але головне, такі операції є ризиковими і можуть призвести до банк­рутства Фонду та втрати коштів, що акумулюються для гарантування вкладів. Ці положення законопроекту є неприпустимими та фактично у разі їх прийняття становитимуть загрозу для безпеки банківської системи України.

Майже всі країни застосовують ліміт відповідальності страхового фонду, який встановлюєть­ся у вигляді або процентної частки покриття вкладу шляхом страхування, або граничної суми, що підлягає страхуванню. Гранична сума вкладу залежить від рівня добробуту країни. Країни з високим рівнем розвитку економіки досить високо підняли планку виплат по застрахованих де­позитах. В Україні цей ліміт збільшено від 500 грн з моменту заснування Фонду до 150 000 грн, тобто в тридцять разів. Хоча останнє підвищення граничної суми, яка може бути відшкодована вкладнику, пов'язане з кризовою ситуацією в країні, проте з поступовою економічною стабілі­зацією та ростом граничні суми відшкодувань вкладів, що стали недоступними, будуть збільшу­ватись. Рішенням Ради Національного банку України від 15.10.2008 р. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України виділений кредит у розмірі 1 млрд грн., що дасть змогу підвищи­ти виплату за вкладами, що стали недоступними. Ці кредитні кошти фактично становлять різ­ницю між доходами та витратами НБУ та будуть повернені йому у 2009 році за рахунок бюдже­тних коштів, які передбачені в проекті Закону «Про державний бюджет на 2009 рік». На 1 жовтня 2008 банки мали таку структуру коштів населення щодо погляду строковості: строкові кошти становлять 159,0 млрд грн, або 78,7 % від загальної суми коштів населення, а кошти до запитання — 43,1 млрд грн, або 21,3 %, при цьому понад 90 % вкладів фізичних осіб не переви­щують суми в 50 тис. грн.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

1.         До основних завдань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відносять:

забезпечення захисту прав фізичних осіб—вкладників комерційних банків України;

здійснення організаційно-управлінських заходів щодо забезпечення виплати вкладникам сум від­шкодування; забезпечення цільового використання коштів на рахунках Фонду;

залучення коштів, призначених для здійснення відшкодування вкладникам втрат за недоступності вкладів;

всі відповіді вірні.

2.         Кошти Фонду використовуються тільки за цільовим призначенням, а саме:

виключно для відшкодування коштів фізичним особам-вкладникам за недоступності вкладів;

для відшкодування коштів фізичним особам-вкладникам за недоступності вкладів, для інвесту­вання в державні цінні папери та виконання кошторису витрат фонду;

для відшкодування коштів фізичним особам-вкладникам за недоступності вкладів та виконання кошторису витрат фонду;

для відшкодування коштів фізичним особам-вкладникам за недоступності вкладів та інвестування в цінні папери.

3.         Банк-агент — це:

банк, що сплачує внески до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

банк, визначений Фондом для здійснення виплат гарантування сум відшкодування з дня, коли вклад став недоступним;

банк, що став банкрутом і за зобов'язаннями якого Фонд здійснює виплати вкладникам;

банк, що здійснює розрахунково-касове обслуговування Фонду.

4.         Фонд гарантування вкладів фізичних осіб — це:

фонд, що надає гарантії фізичним особам, які беруть кредит в банку;

фонд, що акумулює виключно грошові засоби фізичних осіб та здійснює їх інвестування;

фонд, що забезпечує захист інтересів фізичних осіб — вкладників комерційних банків, створює фінансові можливості для відшкодування їм коштів за неможливості виконання банками вимог вкладників щодо повернення коштів;

4) фонд, що забезпечує захист інтересів комерційних банків, зменшення їх ризику при проведенні операцій з коштами фізичних осіб.

5.         Ситуація, за якої банк не може виконати вимог вкладників щодо повернення коштів і
якому за рішенням арбітражного суду або Національного банку України призначена ліквідаційна
комісія — це:

пролонгація зобов'язань банку за вкладами фізичних осіб;

блокування вкладів;

недоступність вкладів;

анулювання вкладів.

6.         Перша система гарантування вкладів виникла:

в Німеччині в 1900 році;

в США в кінці XIX століття;

в Норвегії в 1961 році;

в СРСР в 1980 році.

7.         Виплата Фондом відшкодування фізичним особам за вкладами, що стали недоступними,
здійснюється:

Національним банком України;

Регіональними представництвами Фонду;

Ощадним банком України;

Банком-агентом, з яким укладений відповідний договір.

8.         Оберіть правильне твердження:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не має самостійного балансу і є спеціалізованим під­розділом Національного банку України;

Фонд створений і функціонує як державна, економічно самостійна, спеціалізована організація, яка не має на меті отримання прибутку;

Фонд має самостійний баланс, рахунки в НБУ, печатку зі своїм найменуванням, веде облік і звіт­ність згідно з законодавством та має на меті отримання прибутку;

Фонд не має права вимагати від банків сплату зборів до Фонду, а також не зобов'язаний дотриму­ватись банківської таємниці.

9.         Джерелами формування коштів фонду є:

початкові, регулярні та спеціальні збори з банків — учасників (тимчасових учасників) Фонду;

доходи від депозитів, розміщених Фондом у Національному банку, та від інвестування коштів Фо­нду в державні цінні папери України;

кредити, залучені від Кабінету Міністрів України, Національного банку України, банків та інозем­них кредиторів;

всі відповіді вірні.

10.       Учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб є:

всі комерційні банки України;

комерційні банки, що своєчасно та в повному обсязі сплачують відповідні внески до ФГВФО;

комерційні банки та небанківські фінансові установи, що працюють з вкладами фізичних осіб та своєчасно та в повному обсязі сплачують відповідні внески до ФГВФО;

комерційні банки, кредитні спілки та кредитно-гарантійні установи, що своєчасно та в повному об­сязі сплачують відповідні внески до ФГВФО.

 

Назвіть мету створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб?

Назвіть основні завдання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Охарактеризуйте діяльність керівних органів ФГВФО.

Основним методом діяльності ФГВФО є відшкодування фондом коштів вкладника, яке здійсню­ється шляхом (продовжити речення).

Хто є суб'єктами відносин при забезпеченні відшкодування ФГВФО коштів вкладникам комерцій­них банків?

Що є об'єктом відносин при забезпеченні відшкодування ФГВФО коштів вкладникам комерційних банків?

Які існують обмеження щодо здійснення Фондом відшкодування вкладів фізичних осіб, які стали недоступними?

Назвіть принципи діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Дати визначення поняття «недоступність вкладів».

Назвіть основні моменти зародження та становлення системи гарантування вкладів.

Охарактеризуйте створення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні.

Яким чином відбувається співпраця ФГВФО та Національного банку?

Охарактеризуйте діяльність ліквідатора (ліквідаційної комісії) із забезпечення відшкодування фі­зичним особам — вкладникам банків коштів у межах повноважень Фонду.

Банк-агент — банк, визначений Фондом для здійснення виплат з дня, коли вклад став недоступ­ним, зобов'язується..(продовжити речення).

Які документи слід подати до ФГВФО вкладнику для отримання гарантованого відшкодування при настанні недоступності вкладу?

Які вклади не відшкодовуються Фондом?

При забезпеченні відшкодування вкладів, що стали недоступними, вкладник ФГВФО має право співпрацювати лише з одним банком-агентом. Чи є це твердження вірним?

З яких джерел формують кошти ФГВФО?

Чи включаються кошти Фонду до Державного бюджету України?

Чи має право ФГВФО стягувати пеню з комерційного банку за несвоєчасне або неповне перерахуван­ня початкового, регулярного або спеціального зборів?

Охарактеризуйте ліміт відповідальності Фонду.

Оплата послуг Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Кошти Фонду використовуються тільки за цільовим призначенням, а саме... (продовжити речення).

Яким чином відбувається відшкодування Фондом коштів вкладникам?

Назвіть обов'язки ФГВФО.

Актуальні проблеми та перспективи розвитку сфери послуг Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Варіант індивідуального контрольного завдання № 1

6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 40, 10 Варіант індивідуального контрольного завдання № 2

17, 22, 7, 12, 32, 37, 9, 27, 20 Варіант індивідуального контрольного завдання № 3

3, 18, 23, 8, 13, 33, 38, 28, 19, 39 Варіант індивідуального контрольного завдання № 4

9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 21, 11 Варіант індивідуального контрольного завдання № 5

10, 15, 20, 35, 40, 25, 30, 32, 18 Варіант індивідуального контрольного завдання № 6

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 Варіант індивідуального контрольного завдання № 7

6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 Варіант індивідуального контрольного завдання № 8

7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 Варіант індивідуального контрольного завдання № 9

8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 Варіант індивідуального контрольного завдання № 11

7, 17, 19, 22, 26, 35, 39, 11, 33 Варіант індивідуального контрольного завдання № 12

4, 6, 10, 12, 17, 19, 23, 25, 34, 36 Варіант індивідуального контрольного завдання № 13

2, 3, 11, 13, 15, 21, 27, 31, 37, 40 Варіант індивідуального контрольного завдання № 14

31, 7, 20, 12, 38, 24, 19, 32, 3, 11 Варіант індивідуального контрольного завдання № 15

4, 9, 11, 16, 20, 23, 28, 38, 35, 29

ЛІТЕРАТУРА: 50, 52, 11, 116, 123, 125, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 156, 171, 207, 211, 237, 242, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 254, 255, 256