5. ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРАМИ ЗАХИСТУ ВКЛАДІВ

Об'єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» — це неприбуткова органі­зація, основним завданням якої є забезпечення фінансової стабільності кредитних спілок — учасників Об'єднання та захист грошових вкладів їх членів. Програма захисту вкладів є доб­ровільним об'єднанням кредитних спілок, відкритим для всіх кредитних спілок, та побудо­вана на прямій участі кредитних спілок, незалежно від членства в будь-якій з асоціацій кре­дитних спілок.

Діяльність Програми захисту вкладів спрямована не лише на забезпечення певних конкурентних переваг учасникам ПЗВ, а й на створення засад для зміцнення системи кредитної кооперації за­галом.

Метою діяльності Програми захисту вкладів є:

забезпечення фінансової стабільності кредитних спілок — учасників Програми захис­ту вкладів та захист внесків (вкладів) на депозитні рахунки їх членів;

мінімізація впливу на кредитні спілки, які беруть участь у Програмі, негативних нас­лідків системних фінансових криз та різкої зміни кон'юнктури ринку;

введення норм і стандартів пруденційного нагляду для кредитних спілок — учасників;

проведення внутрішнього моніторингу та аналізу фінансового стану та системи управління кредитних спілок — учасників, надання рекомендацій;

запровадження ефективних механізмів підвищення рівня ліквідності кредитних спілок.

 

Програма захисту вкладів

 

Базовий рівень - рівень кредитної спілки

 

Рівень забезпечення фінансової стабільності - рівень ПЗВ

 

Рівень гарантій - рівень системи гарантування внесків членів кредитної спілки на депозитні рахунки

 

Рис. 8.4. Структура Програми захисту вкладів

Програма захисту вкладів реалізується на трьох рівнях:

На базовому рівні, тобто на рівні кредитної спілки, відбувається проведення ефекти­вної політики з метою мінімізації ризиків та максимальної капіталізації; забезпечення дія­льності органів управління та найманого персоналу відповідно до законодавства України та кооперативних принципів; орієнтація кредитних спілок на стабільний розвиток; впрова­дження найкращих практик у сфері внутрішнього контролю та розкриття інформації, в тому числі інформації, яка стосується прав членів кредитних спілок при отриманні фінансових послуг.

На другому рівні — рівні забезпечення фінансової стабільності Програма захисту вкладів здійснює моніторинг кредитних спілок з метою оцінки фінансового стану та діяль­ності органів управління задля забезпечення їх фінансової стабільності шляхом:

 

збору, обробки, перевірки звітності кредитних спілок;

моніторингу дотримання правил надання фінансових послуг шляхом перевірки внут­рішніх положень та проведення виїзних перевірок в кредитні спілки;

оцінки кредитного портфеля — оцінки простроченої заборгованості в кредитних спіл­ках за нормативами, визначеними Держфінпослуг, та за іншими методиками, які дозволя­ють надати рекомендації для покращення якості продуктивних активів кредитних спілок, підвищення ефективності роботи з простроченими кредитами тощо;

аналізу фінансового стану кредитної спілки, в тому числі перевірки дотримання нор­мативів, встановлених Держфінпослуг;

розробки рекомендацій для усунення порушень законодавства та покращення фінансо­вого стану;

розробка планів відновлення фінансової стабільності.

 

 


Програма захисту вкладів спрямовує свою діяльність не на виявлення фактів порушень, а на ідентифікацію причин порушень, визначення шляхів їх усунення та надання відповідних висновків та рекомендацій певній кредитній спілці для виправлення ситуації та іншим кре­дитним спілкам, щоб у подальшому можна було попередити такі порушення.

На третьому рівні реалізується система гарантування внесків членів кредитної спіл­ки на депозитні рахунки, який спрямований на надання додаткових гарантій членам спілки, щоб захистити їх внески на депозитні рахунки, та реалізується шляхом страхування депози­тів. Ця схема гарантування вкладів членів кредитних спілок довела свою ефективність у молодих системах кредитної кооперації і добре підходить для умов України, бо дозволяє за досить короткий проміжок часу за рахунок встановлених законодавчих вимог стосовно ка­піталу та процедур страхування забезпечити високий рівень гарантій вкладникам кредитних спілок.

Для кредитних спілок — учасників Програми захисту вкладів рівень гарантування внес­ків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки буде реалізований шляхом стра­хування депозитів в «Українській страховій компанії кредитних спілок», співвласником якої виступає Програма захисту вкладів. У такий спосіб кредитні спілки — учасники Про­грами захисту вкладів створений проміжну схему гарантування вкладів членів кредитних спілок, завдяки якій забезпечується захист вкладів уже сьогодні, не чекаючи, доки буде створена загальнодержавна система гарантування вкладів для членів кредитних спілок.

Переваги участі в Програмі захисту вкладів для кредитних спілок:

Приналежність до системи гарантування і стабілізації — своєрідний «знак якості».

Постійний моніторинг стану — свідчить про надійність установи.

Гарантування вкладів членів є маркетинговою перевагою.

У випадку погіршення стану спілки для неї буде розроблена покрокова програма ста­білізації.

Попередження заходів впливу з боку регулятора.

Превентивна перевірка коректності ведення діяльності.

Всебічне інформаційне супроводження діяльності кредитних спілок.

Впровадження такого страхового продукту, як страхування депозитів, супроводжувати­меться інформаційною кампанією серед членів кредитних спілок, адже є досить вагомі ар­гументи на користь фінансової стійкості і надійності кредитних спілок, фінансовий стан яких постійно перебуває під моніторингом з боку Програми захисту вкладів, оцінка діяль­ності проводиться відповідно до світових стандартів, та які страхують вклади своїх членів.

Відкритість кредитної спілки. Для якомога ширшого інформування громадськості про фінансовий стан кредитних спілок, підвищення прозорості їх діяльності, посилення довіри споживачів фінансових послуг до них, залучення нових членів Програмою захисту вкладів був запроваджений інформаційний проект «Відкрита кредитна спілка». У межах цього ін­формаційного проекту спілки — учасниці Програми захисту вкладів обов'язково розкрива­ють на сайті «Програми захисту вкладів» загальну інформацію про кредитну спілку, фінан­сові показники та критерії діяльності кредитної спілки.

Будь-яка кредитна спілка, яка позиціонує себе як стабільна та прозора фінансова уста­нова, може приєднатися до проекту, подавши відповідну заяву. При цьому подання інфо­рмації здійснює сама кредитна спілка, а завдання Програми захисту вкладів полягає в ад­мініструванні проекту.