4. ПРИНЦИПИ ТА МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРАМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ТА ГАРАНТУВАННЯ

Мета Програми стабілізації та гарантування НАКСУ (ПСГ), яка є внутрішньою програмою НАКСУ, полягає у:

підвищення довіри населення до кредитних спілок,

розвитку системи кредитних спілок з метою забезпечення фінансового захисту соціа­льно незахищених верств населення і надання фінансової підтримки суб'єктам малого під­приємництва та фермерським господарствам, надання фінансових послуг переважно тим категоріям населення, робота з якими не є пріоритетною для банків;

недопущення втрати заощаджень вкладниками кредитних спілок — членів НАКСУ — учасниць «Програми стабілізації та гарантування НАКСУ».

Програма стабілізації та гарантування НАКСУ складається з двох компонентів — стабіліза­ційного, який реалізується згідно з «Положенням про стабілізаційний фонд НАКСУ», та компе­нсаційного, що реалізує функцію захисту заощаджень членів кредитних спілок згідно з «Поло­женням про Програму компенсації втрат вкладників кредитних спілок». Реалізація Програми компенсації втрат вкладників (ПКВВ) здійснюватиметься в межах пілотного проекту до момен­ту створення Державної системи гарантування вкладів членів кредитних спілок.

 

Програми стабілізації та гарантування НАКСУ

 

І      Стабілізаційна програма НАКСУ      І       І Програма компенсації втрат вкладників НАКСУ І

 

Рис. 8.2. Структура Програми стабілізації та гарантування НАКСУ

Учасником Програми компенсації втрат вкладників може бути кредитна спілка — член Стабілізаційного фонду НАКСУ, яка належним чином і в повному обсязі виконує всі при­таманні учаснику ПКВВ обов'язки.

Фінансове супроводження кредитних спілок, які беруть участь у Програмі стабілізації та гарантування НАКСУ, здійснюється за рахунок коштів Стабілізаційного фонду НАКСУ і коштів фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників.

 

Фінансовий фонд Програми стабілізації та гарантування НАКСУ

і     , , і

Стабілізаційний фонд           Фінансовий фонд ПКВВ

Неперсоніфікована неподільна частина коштів Програми

Персоніфікована неповоротна частина коштів Програми

Персоніфікована поворотна частина коштів Програми

 

Рис. 8.3. Структура фінансового фонду Програми стабілізації та гарантування НАКСУ

Управління Програмою компенсації втрат вкладників здійснюється Радою НАКСУ, Ко­мітетом Програми та Виконавчою дирекцією НАКСУ, які утворені, мають повноваження і діють відповідно до Статуту НАКСУ, Положень про Раду НАКСУ та Виконавчу дирекцію НАКСУ, Положення про стабілізаційний фонд НАКСУ, Основних засад та Положення про Програму компенсації втрат вкладників.

Основними завданнями Програми компенсації втрат вкладників є:

недопущення втрати заощаджень вкладниками кредитних спілок — учасниць Програ­ми стабілізації та гарантування НАКСУ;

забезпечення захисту прав вкладників кредитних спілок — учасників ПКВВ шляхом повернення їх вкладів (за виключенням нарахованих на них процентів і у визначених цим Положенням межах);

здійснення організаційно-управлінських заходів з метою забезпечення виплати вклад­никам кредитних спілок — учасників ПКВВ сум їх вкладів;

забезпечення надходження та акумуляції сум внесків учасників ПКВВ та інших коштів, при­значених для здійснення відшкодування втрат;

•           забезпечення цільового використання коштів, що знаходяться на рахунках ПКВВ. Програма компенсації втрат вкладників відповідно до покладених на неї завдань:

надає кошти учаснику ПКВВ, щодо якого відповідно до цього Положення прийнято рішення про здійснення виплат його вкладникам у розмірі та з дотриманням вимог визначе­них цим Положенням;

проводить перевірку правильності розрахунків та контролює своєчасність і повноту перерахування внесків учасниками ПКВВ та діяльність учасників ПКВВ;

забезпечує використання коштів ПКВВ за їх цільовим призначенням;

веде реєстр учасників ПКВВ;

публікує в засобах масової інформації інформацію про зміни в реєстрі учасників ПКВВ та тимчасове призупинення участі в ній;

в особі НАКСУ набуває права кредитора стосовно учасника ПКВВ на всю суму кош­тів, які отримані учасником з фінансового фонду ПКВВ, та коштів Стабілізаційного фонду для здійснення виплат внесків (вкладів) вкладникам учасника ПКВВ;

одержує від Антикризового адміністратора ПКВВ інформацію та документи, необхід­ні для виконання функцій із забезпечення виплат вкладникам.

Використання коштів Програми стабілізації та гарантування НАКСУ

Кошти фінансового фонду Програми компенсації втрат вкладників мають бути розмі­щені на депозитному рахунку в банку, відсотки, отримані від розміщення коштів, приєдну­ються до коштів фінансового фонду ПКВВ. Використання коштів ПКВВ на здійснення компенсації втрат вкладників можливо лише у разі, якщо заходи застосовані до кредитної спілки — учасниці Програми стабілізації та гарантування НАКСУ в межах Стабілізаційної програми НАКСУ, не призвели до виправлення ситуації.

Етапи використання коштів Програми компенсації втрат вкладників:

Проведення аудиту з метою виявлення фактичної ситуації в кредитній спілці, обсягу необхідних коштів з фінансового фонду ПКВВ (з урахуванням обмежень щодо відшкоду­вання вкладів).

Призначення тимчасового адміністратора Комітетом ПКВВ.

Ухвалення рішення про виділення коштів з фінансового фонду ПКВВ Радою НАКСУ.

Укладення договору між кредитною спілкою — учасницею ПКВВ та НАКСУ (з боку кредитної спілки — тимчасовий адміністратор, з боку НАКСУ — Президент НАКСУ) після отримання письмового погодження з боку уповноваженої особи (призначеної з числа членів Комітету — працівників Виконавчої дирекції НАКСУ).

Паралельне повернення проблемних кредитів, в тому числі за допомогою спеціалізо­ваних установ.

Прийняття рішення щодо:

 

Відновлення фінансової стабільності кредитної спілки, в тому числі за допомогою Стабілізаційного фонду НАКСУ;

Приєднання кредитної спілки до іншої спілки;

Ліквідації кредитної спілки.

Кошти фінансового фонду ПКВВ надаються кредитній спілці — учасниці Програми на поворотній основі та використовуються виключно на здійснення компенсації втрат вклад­ників кредитної спілки шляхом повернення вкладів вкладникам такої кредитної спілки. При цьому, розмір виплати щодо вкладів кожного із вкладників дорівнює сумі його вкладів, але не більше 25 000 грн, з врахуванням обмежень. Строк та графік надання коштів, а також, графік їх повернення визначається в кожному випадку окремо за погодженням з тимчасо­вим адміністратором.

За неспроможності кредитної спілки повернути кошти, отримані на здійснення компен­сації втрат вкладників з фінансових фондів ПКВВ, покриття збитків фінансового фонду ПКВВ здійснюється за рішенням Ради НАКСУ за рахунок коштів неперсоніфікованої непо­дільної частини ПКВВ та вступних внесків її членів. За умови недостатності зазначених коштів приймається рішення про сплату кредитними спілками — учасницями Програми стабілізації та гарантування НАКСУ додаткових незворотних внесків на покриття збитків (застосування солідарної відповідальності).

Кошти фінансового фонду ПКВВ не надаються:

кредитним спілкам, які не є учасницями ПКВВ, а також спілкам, які тимчасово зупинили членство в цій Програмі через несплату внесків;

кредитним спілкам, що відмовились у проведенні аудиту, зокрема у розкритті інфор­мації щодо розміру вкладів членів органів управління, щодо наявності у вкладників або їх близьких родичів заборгованості за кредитами;

за умови відмови кредитної спілки у відстороненні керівництва;

якщо відкрито провадження у справах за підозрою шахрайства, зловживань щодо чле­нів органів управління та або працівників кредитної спілки;

За рахунок коштів фінансового фонду ПКВВ не повертаються: суми внесків членів кредитної спілки до капіталу кредитної спілки;

суми процентів, нарахованих на вклади (внески) членів спілки на депозитні рахунки;

суми внесків вкладів членів спілки на блокований рахунок;

частина вкладів (внесків) членів спілки на депозитні рахунки, що перевищує максима­льну гарантовану суму;

суми внесків на депозитні рахунки членів кредитної спілки, які були членами органів управління, які діяли на момент призначення тимчасової адміністрації;

суми внесків на депозитні рахунки членів кредитної спілки, які особисто (або їх бли­зькі родичі) станом на момент призначення тимчасової адміністрації, або станом на момент виплати, мали заборгованість за кредитами.

Програма компенсації втрат вкладників може бути ліквідована в таких випадках:

о у випадку створення Державної Програми гарантування вкладів з обов'язковою учас­тю в ній всіх кредитних спілок, які залучають вклади (внески) на депозитні рахунки;

о за рішенням Конференції НАКСУ про ліквідацію ПКВВ через недоцільність її існу­вання, або у випадку створення на її базі окремої гарантійної установи.

З моменту прийняття рішення про ліквідацію ПКВВ фінансування за всіма договорами, які передбачали поступове повернення вкладів припиняється. За всіма діючими на момент ліквідації договорами складається узгоджений графік повернення коштів. Всі кошти фінан­сового фонду ПКВВ, які на момент прийняття рішення про ліквідацію Програми знаходять­ся в кредитних спілках, мають бути повернені на розрахунковий рахунок НАКСУ в строки, обумовлені діючими договорами, але не пізніше 12 місяців з дати ліквідації ПКВВ.

Рішення про використання коштів, що залишилися після повернення поворотних член­ських внесків членам ПКВВ, приймається Зборами учасників ПКВВ.