3. ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Фонду) направлена на мініміза­цію ризиків неповернення вкладів при наданні депозитних послуг банків. Фонд захищає ін­тереси вкладників фізичних осіб у разі неплатоспроможності чи банкрутства банку шляхом виплати відшкодувань за рахунок коштів фонду.

Фонд створений і функціонує як державна, економічно самостійна, спеціалізована орга­нізація, яка не має на меті отримання прибутку. Він має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в Національному банку, печатку зі своїм найменуванням, веде облік і звіт­ність відповідно до чинного законодавства.

Керівні органи. Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирек­ція. Загальне керівництво Фондом здійснює адміністративна рада у складі 5 осіб. Термін повноважень членів адміністративної ради становить 4 роки і може бути продовжений на наступний термін. Очолює адміністративну раду голова, який призначається з числа її чле­нів терміном на 4 роки спільним рішенням Кабінету Міністрів та НБУ. Метою діяльності Адміністративної ради є організація та координація роботи Фонду щодо захисту інтересів вкладників комерційних банків, які сплачують збори до фонду, та здійснення контролю з питань своєчасного нарахування і сплати такими банками зборів до Фонду.

У своїй діяльності Фонд керується принципами:

фінансової спроможності;

прозорості;

стабільності і послідовності;

співпраці з банківським наглядом;

відповідності тенденціям розвитку банківської системи та потребам суспільства і держави.

Основні завдання Фонду:

забезпечення захисту прав фізичних осіб-вкладників комерційних банків України, що сплачують збори до Фонду, шляхом відшкодування за рахунок коштів фонду втрат за вкладами;

здійснення організаційно-управлінських заходів щодо забезпечення виплати вклад­никам сум відшкодування;

залучення коштів, призначених для здійснення відшкодування вкладникам втрат у разі недоступності вкладів;

— забезпечення цільового використання коштів на рахунках Фонду.

Кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб формуються за рахунок коштів банків — учасників (тимчасових учасників), що сплачують початковий, регулярний та спеціальний збори до Фонду.

Початковий збір перераховується банками протягом 30-ти днів з моменту отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності у розмірі 1 % від суми зареєстрованого статутного капіталу. Регулярний збір сплачується банками — учасниками Фонду протя­гом року щоквартально у розмірі 0,25 % від суми залишків за вкладами фізичних осіб, що знаходяться в банку, включно з відсотками.

Фонд гарантує кожному вкладнику банку — учаснику (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами, у т. ч. відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 150 000 гривень по вкладах у кожному із таких банків (Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінан­сової кризи та про внесення деяких змін до законодавчих актів України від 31.10.2008, № 639 VI») в готівковій або безготівковій формі.

 

Методи надання послуг Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

:::::::::::::::::::::::::сз:::::::::::::::::::::::::

Відшкодування Фондом коштів вкладникам, вклади яких стали недоступними

            гз

— перераховування Фондом банку-агенту на відкритий у ньому рахунок у національній валюті суми коштів, які банк повинен спла­тити одержувачам відшкодувань відповідно до реєстрів фонду;

— передача Фондом банку-агенту реєстрів на виплату відшкоду­вань за встановленою формою на паперових та електронних носіях;

 

— здійснення банком-агентом згідно з реєстрами Фонду безкошто­вної виплати громадянам гарантованих сум відшкодувань

 

Рис. 8.1. Схема здійснення відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

У разі розміщення вкладником в одному банку — учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду кількох вкладів Фонд гарантує відшкодування коштів за такими вкладами, у т. ч. відсотки, у розмірі загальної суми вкладів за станом на день настання недоступності вкла­дів, але не більше 150 000 грн.

Вклади, розмір яких становить менше 1 гривні, не підлягають відшкодуванню.

Відшкодування вкладів в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом НБУ на день настання недоступності вкладів.

Права та обов'язки Фонду

Фонд може отримувати інформацію та документи від НБУ та від ліквідатора комерцій­ного банку, що сплачує збори до Фонду, необхідну для виконання ним функцій щодо забез­печення відшкодування коштів вкладникам.

Фонд може вимагати від комерційних банків сплату зборів до Фонду, а також інформа­цію, необхідну для виконання ним функцій щодо забезпечення відшкодування коштів вкла­дникам та якою не володіє Національний банк.

Фонд дотримується вимог законодавства про збереження банківської таємниці щодо ін­формації, отриманої із зазначених джерел.

Фонд надає інформацію Національному банку про невиконання комерційним банком, що сплачує збори до Фонду, обов'язку щодо внесення зборів.

Фонд набуває право кредитора щодо комерційного банку, який сплачував збори до Фо­нду, на всю суму, що підлягає відшкодуванню. Вимоги Фонду як кредитора до банку мають бути заявлені протягом місяця від дня публікації повідомлення про ліквідацію банку в офі­ційному друкованому виданні.

Фонд відшкодовує кожному вкладнику комерційного банку, що сплачує збори до Фон­ду, кошти за вкладом, у т. ч. відсотки, у розмірі, визначеному чинним законодавством.

Суб'єкти відносин при забезпеченні відшкодування коштів вкладникам:

вкладники — фізичні особи (резиденти або нерезиденти);

банк, що сплачував збори до Фонду;

фонд гарантування вкладів фізичних осіб;

ліквідатор (ліквідаційна комісія);

банк-агент, що здійснює виплати сум відшкодувань фізичним особам.

Механізм здійснення відшкодування коштів фізичним особам — вкладникам комерційних банків Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Відшкодування Фондом коштів вкладникам. Порядок відшкодування Фондом коштів вкладникам визначається Положенням «Про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів вкладникам банків у разі їх ліквідації», затвердженим Поста­новою правління НБУ від 11.01.2001, № 8.

Основним видом послуг Фонду є захист прав фізичних осіб — вкладників комерційних бан­ків України, що сплачують збори до Фонду, методом відшкодування за рахунок коштів Фонду втрат за вкладами. При цьому Фонд забезпечує надходження та акумуляцію сум зборів з комерційних банків, що сплачуються до Фонду, та інших коштів, призначених для здійснення відшкодування вкладникам втрат у разі недоступності вкладів.

Фонд гарантує кожному вкладнику банку, який сплачує збори до Фонду, відшкодування за вкладом, у т. ч. відсотки, у розмірі вкладу, але не більше 150 000 грн за станом на день, коли вклад став недоступним. Вкладники набувають право на отримання гарантованої суми відшкодування за вкладами за рахунок коштів Фонду в національній валюті України з дня настання недоступності вкладів.

Відшкодування за вкладами в банках здійснюється в готівковій або безготівковій формі. Виплата гарантованої суми відшкодування здійснюється Фондом протягом трьох місяців з дня призначення ліквідатора банку на основі списків вкладників, що мають право на отри­мання відшкодування за вкладами, складеного ліквідатором. Вкладник повинен звернутись до банку-агента, що здійснює виплати, та пред'явити паспорт або інший документ, що по­свідчує особу, а також довідку Державної податкової служби про присвоєння ідентифіка­ційного номера фізичної особи — платника податку.

Вкладники, які не встигли з поважних причин отримати виплати протягом зазначеного терміну, повинні спочатку звернутись із заявою до Фонду. Термін позовної давності вклад­ників до Фонду становить три роки з дня настання недоступності вкладів.

Вкладники — нерезиденти для отримання коштів повинні вказати свою тимчасову адресу на території України або надати нотаріально засвідчену довіреність особі, що проживає в Україні.

Діяльність ліквідатора (ліквідаційної комісії) із забезпечення відшкодування фізичним особам — вкладникам банків коштів у межах повноважень фонду. Ліквідатор (ліквідаційна комісія) протягом 10 календарних днів з дня настання недоступності вкладів подає Фонду список вкладників, які мають право на відшкодування вкладів за рахунок коштів Фонду, з визначенням за даними обліку розрахункової суми вкладів, що підлягають відшкодуванню.

До списку не включаються розрахункові суми, що не підлягають відшкодуванню за рахунок коштів Фонду, за вкладами:

членів наглядової ради, ради директорів і ревізійної комісії банку;

працівників незалежних аудиторських фірм (аудиторів), які здійснювали аудиторські перевірки банку протягом останніх 3-х років;

акціонерів, частка яких перевищує 5 % статутного капіталу банку;

членів сімей вкладників, зазначених вище, та третіх осіб, що діють від імені вкладни­ків, які зазначені у попередніх підпунктах;

— за якими вкладник на індивідуальній основі отримує пільгові відсотки та має фінан­сові привілеї, які призвели до погіршення фінансового стану банку.

Діяльність Фонду при здійсненні відшкодування вкладів фізичним особам. Після отримання Фондом постанови Правління НБУ про ліквідацію банку, що сплачував збори до Фонду, вико­навча дирекція Фонду визначає одного чи кількох банків-агентів, уповноважених здійснювати виплату відшкодувань за рахунок коштів Фонду. Після отримання від ліквідатора списку вклад­ників протягом двох тижнів укладається з банком-агентом угода про виконання послуг з випла­ти відшкодувань; перевіряється поданий ліквідатором список і розрахунки сум вкладів, що під­лягають відшкодуванню, безпосередньо на місці роботи ліквідаційної комісії; та складається реєстр одержувачів відшкодувань за вкладами, що розміщені в банках.

Протягом 3-х робочих днів від часу прийняття рішення про відшкодування Фондом коштів виконавча дирекція письмово та через ЗМі повідомляє вкладників про недоступність вкладів і порядок їх відшкодування. Вкладникам надсилається повідомлення про недоступність вкладів і порядок їх відшкодування. У місячний термін з дня настання недоступності вкладів банк-агент відкриває відповідний рахунок для зарахування сум коштів Фонду, які банк має сплатити одер­жувачам відшкодувань відповідно до реєстру; Фонд подає до банку-агента затверджені реєстри із супровідним листом і копію платіжного доручення на переказ коштів.

Діяльність банку-агента щодо здійснення виплат сум відшкодувань вкладів фізичним осо­бам. Банк-агент та його філії здійснюють виплату відшкодувань відповідно до реєстрів Фонду. Після одержання коштів і реєстрів від Фонду банк-агент наступного дня перераховує відповідні суми коштів і надсилає реєстри до своїх філій для здійснення виплат за місцезнаходженням оде­ржувачів коштів. Банк-агент розробляє та затверджує внутрішній технологічний порядок щодо обслуговування виплат.

У разі виявлення невідповідності даних реєстру документам одержувача відшкодування банк-агент не здійснює виплату та не пізніше наступного дня після виявлення невідповідності повідомляє про це Фонд. Виплата відновлюється після усунення виявлених невідповідностей.

Банк-агент припиняє виплати відповідно до розпорядження Фонду і протягом трьох днів направляє Фонду остаточний звіт, другий примірник реєстрів із підписами вкладників про одержання відшкодувань, а також перераховує суму невиплачених коштів.