2. ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ

Кількість країн, що запроваджують цю систему, зростає. За останні 50 років більшість країн неодноразово стикалися з кризою банківської системи, що змусило їх запровадити систему страхування банківських депозитів для захисту банківських систем від банкрутства окремих ба­нків. У повоєнні роки у зв'язку з прагненням знайти адекватне рішення проблеми ризиків бан­ківської діяльності, що постійно зростали внаслідок революції банківських технологій і глобалі­зації фінансово-економічних відносин, система гарантування вкладів була запроваджена у Норвегії (1961 р.), Канаді (1967 р.), Японії (1971 р.), Німеччині (1976 р.), Іспанії (1977 р.), Нідер­ландах (1979 р.), Франції (1980 р.), Великобританії (1982 р.), Швейцарії (1984 р.), Австрії (1985 р.), Угорщині (1993 р.), Болгарії (1996 р.). Восени 1999 року Держдума Російської Феде­рації прийняла Закон «Про державне гарантування вкладів населення в банках Російської Феде­рації». Тільки за останні 20 років система гарантування вкладів була запроваджена в 52 країнах, здебільшого європейських та країнах, що розвиваються. На сьогодні всі країни Організації еко­номічного співробітництва та розвитку, а також ряд країн, що розвиваються (Аргентина, Колу­мбія, Чилі, Мексика), застосовують систему страхування депозитів.

Майже у всіх країнах, що застосовують систему гарантування вкладів, комерційні банки та, зазвичай, недержавні ощадні установи різних типів (кредитні спілки, асоціації тощо), підпадають під систему гарантування вкладів. У деяких країнах для цих груп фінансових установ існують особливі схеми та органи гарантування, як, наприклад, у Німеччині, Авст­рії. У більшості країн до участі у роботі системи страхування на добровільній чи обов'язковій основі залучаються філії іноземних банків, що діють у цій країні. У більшості країн ЄС участь філій банків країн, які не входять до складу країн співдружності і не мають відповідної системи, є обов'язковою.

Майже в усіх країнах діє ліміт відповідальності страхового фонду, який встановлюється у вигляді процентної частки покриття вкладу шляхом страхування або граничної суми, що підлягає страхуванню.

Гранична сума вкладу залежить від рівня добробуту країни. Країни з високим рівнем розвитку економіки досить високо підняли планку виплат по застрахованих депозитах. У більшості країн (Фінляндія, Швеція, Португалія, Ірландія, Великобританія, Нідерланди, Бельгія, Австрія, Іспанія, Швейцарія) ця межа коливається від 15 до 30 тис. дол. США, у Данії — 40 тис. дол. США, у Франції — 60 тис. дол. США, у США — до 100 тис. дол. США. Але не слід забувати, що спочатку оперували меншими сумами. В США після ство­рення Федеральної корпорації страхування депозитів в 1934 році суми виплат по застрахо­ваних депозитах складали 2500 дол. США.

В Україні система гарантування вкладів фізичних осіб створена в 1998 році згідно з Ука­зом Президента України «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб — вкладників коме­рційних банків України». У 1999 році прийнято Положення Кабінету Міністрів України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», а в 2001 році — Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», діяльність якого спрямована на забезпечення захисту інтересів фізичних осіб — вкладників комерційних банків. Сума вкладу, повернення якої гарантовано ФГВФО, поступово зростала від 500 грн на момент створення ФГВФО до 150 000 грн у 2008 році.

Також в 2007 році створено систему гарантування вкладів, розміщених в кредитних спі­лках, Рішенням XIV Позачергової Конференції Національної асоціації кредитних спілок України згідно з «Концепцією розвитку системи кредитної кооперації», ухваленої Кабіне­том Міністрів України. Зокрема запроваджено загальнонаціональну програму підтримання фінансової стабільності та фінансового оздоровлення кредитних спілок під егідою Всеук­раїнської асоціації кредитних спілок та Національної асоціації кредитних спілок України. Сьогодні в Україні паралельно діють «Програми стабілізації та гарантування» НАКСУ, уча­сниками якої можуть бути лише кредитні спілки — члени НАКСУ, та «Програма захисту вкладів», яка відкрита для будь-яких кредитних спілок незалежно до їх приналежності до будь-якого об'єднання кредитних спілок.

Довідкова інформація: Станом на 01.10.2008 р. до Реєстру банків-учасників (тимчасових учасни­ків) ФГВФО включено 177 банки. Загальна сума коштів, акумульованих Фондом, складає на 01.10.2008 р. 1689 млн грн; протягом 2007-2008 років кошти Фонду зросли в два рази або на 822,2 млн грн. Вклади в розмірі до 50 000 грн становлять понад 90 % від загального обсягу депозитів фізичних осіб. На 01.10.2008 159,0 млрд грн або 78,7 % від загальної суми коштів населення у комерційних бан­ках становили строкові вклади, а кошти до запитання — 43,1 млрд грн, або 21,3 %.

Станом на 01.12.2008 року до Національної асоціації кредитних спілок України входить 174 кре­дитні спілки, з них 42 є учасницями Програми стабілізації та гарантування. До Всеукраїнської асоціа­ції кредитних спілок України входить 169 кредитних спілок. Учасницями Програми захисту вкладів є 43 кредитні спілки. Отже, лише 85 кредитних спілок з 864 діючих в Україні є учасниками системи гара­нтування вкладів.