1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб — фонд, що забезпечує захист інтересів фізичних осіб — вкладників комерційних банків, створює фінансові можливості для від­шкодування їм коштів за неможливості виконання банками вимог вкладників щодо повер­нення коштів.

Банк-агент — банк, що визначений фондом для здійснення виплат гарантування сум відшкодування з дня, коли вклад став недоступним.

Вклад — кошти фізичної особи в готівковій або безготівковій формі, які розміщені на її іменних рахунках у комерційному банку — учаснику (тимчасовому учаснику) фонду на до­говірних засадах на визначений термін зберігання, або без зазначення такого терміну, чи за­лучені таким банком у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів і підлягають виплаті вкладнику відповідно до чинного законодавства та умов договору.

Вкладник комерційного банку — фізична особа, яка має вклад у комерційному банку, що сплачує збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Вкладник — член кредитної спілки — учасника Програми компенсації, яким укладено з такою кредитною спілкою договір про залучення внеску (вкладу) на депози­тний рахунок.

Недоступність вкладів — це ситуація, за якої банк не може виконати вимог вкладників щодо повернення коштів і якому за рішенням господарського суду або Національного банку України призначена ліквідаційна комісія. Це неможливість одержання вкладу вкладником відповідно до умов договору, яка настає з дня призначення ліквідатора банку — учасника (тимчасового учасни­ка) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Недоступність вкладів — неможливість одержання вкладу відповідно до умов догово­ру вкладником кредитної спілки — учасниці Програми компенсації, щодо якої призначено Антикризового адміністратора Програми компенсації.

Національна асоціація кредитних спілок України — об'єднання кредитних спілок, створене на добровільних засадах задля вирішення проблем, пов'язаних з розвитком кредитного руху в Украї­ні як координаційна та уніфікована структура, об'єднуюча кредитні спілки в життєздатний механізм.

Програма стабілізації та гарантування Національної асоціації кредитних спілокУкраї-ни — внутрішня програма Національної асоціації кредитних спілок України, створена на основі затверджених Резолюцією XIV Позачергової Конференції НАКСУ «Основних засад розвитку та функціонування «Програми стабілізації та гарантування НАКСУ», складовими якої є стабіліза­ційний та компенсаційний компоненти.

Стабілізаційний компонент — складова Програми стабілізації та гарантування НАК-СУ, яка функціонує відповідно до Положення про стабілізаційний фонд НАКСУ і застосо­вується за умови співпраці НАКСУ з усіма діючими органами управління кредитної спілки — члена Стабілізаційного фонду НАКСУ.


Компенсаційний компонент — складова Програми стабілізації та гарантування НАК-СУ, яка функціонує відповідно до Положення «Про Програму компенсації втрат вкладників кредитних спілок» (далі — Програма компенсації) і застосовується тільки за умови введен­ня в кредитну спілку Антикризового адміністратора Програми компенсації.

Антикризовий адміністратор Програми компенсації (Тимчасовий адміністратор Програми компенсації) — особа, призначена Програмою компенсації відповідно до цього Положення для застосування компенсаційного компоненту Програми компенсації в конкре­тній кредитній спілці і яка набуває своїх повноважень після прийняття спостережною ра­дою такої кредитної спілки рішення про її призначення головою правління або внаслідок її затвердження тимчасовим адміністратором згідно з законодавством.