7. АКТУАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ ЛОМБАРДІВ В УКРАЇНІ

І

Найнеобхіднішим для забезпечення подальшого розвитку діяльності ломбардів є прийн­яття Закону України «Про ломбарди та ломбардну діяльність».

На сьогодні не існує жодного законодавчого акту, яким би комплексно врегульовувалися най­важливіші питання, що виникають під час створення та діяльності ломбардів. Відсутнє навіть за­гальне визначення поняття «ломбард» на рівні закону. Ті визначення, які є в чинному законодавст­ві України та стосуються ломбардів, є спеціальними, тобто використовуються в межах одного конкретного нормативного акту. Ломбардна діяльність регулюється Цивільним кодексом України та Положенням «Про порядок надання фінансових послуг ломбардами».

Проект Закону «Про ломбарди та ломбардну діяльність», розроблений Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, покликаний регулювати здійснення ломбард­ної діяльності в Україні, а також офіційно закріпити за ломбардами статус фінансової установи на рівні закону. Проте слід зазначити, що цей законопроект «гуляє коридорами влади» вже по­над 10 років, а тому сподіватись на його прийняття найближчим часом в світлі останньої полі­тичної ситуації в країні не варто.

У розвинених країнах встановлені вимоги до розміру статутного фонду ломбарду. У США він становить 100 тис. дол. і повинен бути внесений виключно грошима. Згідно з роз­порядженням Державної комісії з ринків фінансових послуг України, встановлюються ви­моги не до статутного фонду, а до власного капіталу ломбарду, який повинен бути більше 200 тис. грн. Цієї суми на сучасному етапі розвитку ринку послуг ломбардів цілком достат­ньо для забезпечення їх ефективної діяльності, оскільки вони не працюють з залученими ко­штами та не приймають на себе особливих ризиків, як банки чи страховики.

У проекті Закону «Про ломбарди та ломбардну діяльність» встановлений мінімальний роз­мір статутного фонду у розмірі суми, еквівалентної 30 тис. євро, а також передбачено створення згідно з законодавством резервного фонду та страхового резерву для відшкодування можливих втрат по основному боргу за кредитами. Згідно з аналітичними дослідженнями Державної комі­сії з регулювання ринків фінансових послуг України, цього буде досить для забезпечення ефек­тивної діяльності ломбардів та захисту інтересів їх клієнтів. Крім того, на сьогодні понад 70 ломбардів зі 311 зареєстрованих вже мають статутний фонд у розмірі, еквівалентному сумі 30 тис. євро та більше. Тому встановлення такого нормативу не створить серйозних проблем на ринку ломбардів, а лише сприятиме підвищенню конкуренції та ефективності їх роботи, а також забезпечить клієнтам ломбардів мінімальний захист їх інтересів.

Однією з найбільших проблем для ломбардів є залучення обігових коштів. Застава ломбардом майна до банківської установи дозволить отримати кредит щонайбільше у 10 тис. грн. Можливий варіант застави до банку майнових прав ломбарду, які виникають в останнього з його клієнтами. Але банки неохоче йдуть на таку заставу, посилаючись на Національний банк, який начебто роз­глядає майнові права як дуже ризикову заставу. До 1917 року ломбарди мали право залучати кош­ти населення. Згідно з законодавством, кредитні спілки можуть залучати кошти населення за на­явності відповідної ліцензії НБУ. У ломбардах залучені кошти можуть бути захищені не менш надійно — це справа лише прозорості операцій та їх контролю.

Ще однією проблемою, яка потребує прийняття відповідних нормативно-правових актів, є відсутність чітких вимог стосовно приміщення, в якому розміщуються ломбарди, а точні­ше — де зберігаються заставлені в заклад речі. Протягом 2007 року понад 60 % всіх креди­тів, наданих ломбардами, були забезпечені виробами з дорогоцінних металів та дорогоцін­ним камінням. У сучасних умовах, коли серед білого дня грабують відділення банків, клієнти ломбардів не мають ніякої гарантії щодо надійності зберігання їх речей, що висту­пають забезпеченням за фінансовим кредитом. Згідно з типовим договором між ломбардом та клієнтом, збитки, завдані в наслідок протиправних дій третіх осіб, кваліфікуються як форс-мажорні обставини та не відшкодовуються ломбардом. Тому варто або встановити чі­ткі вимоги до приміщень, де зберігатимуться речі, отримані ломбардом в заклад або на збе­рігання, або посилити матеріальну відповідальність ломбарду перед клієнтом. Згідно з про­ектом Закону «Про ломбард та ломбардну діяльність» передбачається обов'язкове страхування речей, що перебувають на зберіганні в ломбарді». Проте деякі політики, лобі-юючи власні інтереси, виступають проти цієї норми. Залишається сподіватись, що питання буде вирішене.

Варто зазначити, що ломбарди досить часто використовуються для легалізації коштів, отри­маних злочинним шляхом, зокрема в 2007 році з 147 перевірених ломбардів порушення вимог законодавства про здійснення заходів з фінансового моніторингу встановлені у 64 ломбардів, за що були накладені штрафні санкції. Тому варто здійснювати перманентний контроль за діяльні­стю таких установ та посилити відповідальність безпосередньо службовців ломбарду за пору­шення норм законодавства.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

1.         Операція фізичних чи юридичних осіб з отримання коштів від юридичної особи, кваліфікованої
як фінансова установа згідно з законодавством, під заставу товарів, предметів домашнього вжитку
чи валютних цінностей — це...

фінансова операція;

споживчий кредит;

іпотечний кредит;

ломбардна операція.

2.         Спеціально організований і періодично діючий у визначеному місці ринок, на якому під час
проведення публічних торгів у заздалегідь обумовлений час відбувається продаж товарів, що
переходять у власність покупця, який запропонував найвищу ціну, — це:

аукціон;

біржа;

ломбард;

ліцитатор.

3.         Застава рухомого майна, за якої майно, що є предметом застави, передається застав-
ником у володіння заставоутримувача — це:

іпотека;

заклад;

ломбардний кредит;

застава.

4.         Перша установа — прототип сучасного ломбарду виникла:

в Італії в XV столітті;

в Англії в XVII столітті;

в Греції в II столітті до нашої ери;

в Росії в XIX столітті.

5.         Ломбардна операція складається з:

чотирьох елементів;

трьох елементів;

двох елементів;

є неподільною.

6.         Заставник — це:

кредитор, який отримав від позичальника на зберігання майно, що є заставою;

фізична чи юридична особа, що здійснює вкладення фінансових ресурсів через купівлю цінних па­перів, забезпечених заставними;

фізична чи юридична особа, що надає нерухоме майно в заставу для забезпечення свого боргу;

власник заставленого майна, який має право відчужувати майно, а також особа, якій власник пе­редав майно і право застави на це майно.

7.         Ломбардні позички видаються:

в національній та іноземній валюті;

готівкою або безготівково;

лише в національній валюті та тільки готівкою;

в товарній та грошовій формі.

8.         При здійсненні ломбардної операції законодавство вимагає:

страхування заставленого майна заставником;

страхування заставленого майна заставоутримувачем за рахунок і в інтересах заставника;

страхування заставленого майна заставоутримувачем за власний рахунок і в своїх інтересах;

взагалі не вимагає страхування заставленого майна.

9.         Мінімальний розмір власного капіталу ломбарду становить:

200 тис. євро;

200 тис. доларів США;

200 тис. гривень;

30 тис. євро.

10.       Обов'язково нотаріальному посвідченню підлягають договори про заставу:

цінних паперів та майнових прав;

виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;

нерухомого майна, транспортних засобів;

предметів домашнього вжитку.

 

Що таке ломбард?

Яка різниця між заставою та закладом?

Яка особливість надання ломбардом позички під заставу транспортних засобів?

Що може бути предметом застави при наданні ломбардного кредиту?

Розкрийте суть понять нерухомого та рухомого майна.

Яка особливість ломбардної операції як виду фінансової операції?

Дати визначення поняття «ломбардний кредит», які його особливості?

Розкрийте структуру ломбардної операції.

Що є об'єктом ломбардної угоди?

Хто виступає суб'єктами при здійсненні ломбардних операцій?

Назвіть принципи діяльності ломбардів.

В яких випадках здійснюється реєстрація застав рухомого майна?

Охарактеризуйте порядок реєстрації застав рухомого майна.

Дайте характеристику основних правил нотаріального посвідчення договорів застави.

Накладання заборони відчуження нерухомого майна.

Вчинення виконавчих написів нотаріусами.

До якого виду послуг відносять ломбардні операції згідно з чинним законодавством України?

Яким чином здійснюється оплата послуг ломбардів?

Назвіть послуги, які мають право надавати ломбарди.

Надання позичок під заклад предметів домашнього вжитку, особистого користування та ювелір­них виробів.

Надання позичок під заставу цінних паперів.

Надання позичок під заставу майнових прав.

Охарактеризуйте процес зберігання майна ломбардом.

Розкрийте основні аспекти здійснення скупки дорогоцінних металів і каменів ломбардом.

Звернення стягнення на заставлене майно.

Як здійснюється реалізація заставленого майна?

Охарактеризуйте процес визначення заставних цін на предмет застави.

Чи несе ломбард відповідальність за належне зберігання майна, що є заставою, при наданні ломбардної позички? Якщо так, то в якому розмірі?

Зародження та становлення ринку послуг ломбардів.

Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг ломбардів в Україні.

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Варіант індивідуального контрольного завдання № 1

№ 33, 24, 28, 39, 13, 37, 25, 12, 18, 29, 34, 40 Варіант індивідуального контрольного завдання № 2

№ 38, 12, 37, 36, 32, 31, 33, 18, 1, 6, 25, 16 Варіант індивідуального контрольного завдання № 3

№ 28, 12, 23, 26, 37, 29, 20, 2, 4, 39, 7, 38 Варіант індивідуального контрольного завдання № 4

№ 9, 10, 20, 38, 21, 5, 40, 30, 23, 14, 27, 15 Варіант індивідуального контрольного завдання № 5

№ 25, 37, 33, 39, 38, 31, 7, 6, 5, 35, 15, 18 Варіант індивідуального контрольного завдання № 6

№ 13, 19, 26, 7, 29, 23, 20, 2, 3, 11, 33, 17 Варіант індивідуального контрольного завдання № 7

№ . 31, 32, 37, 28, 15, 38, 27, 22, 29, 24, 17, 16 Варіант індивідуального контрольного завдання № 8

№ 4, 28, 21, 13, 36, 33, 6, 8, 23, 35, 29, 12 Варіант індивідуального контрольного завдання № 9

№ 27, 33, 5, 37, 29, 1, 21, 2, 20, 24, 31, 12 Варіант індивідуального контрольного завдання № 10

№ 9, 3, 33, 34, 32, 25, 10, 7, 31, 40, 21, 36 Варіант індивідуального контрольного завдання № 11

№ 4, 8, 25, 13, 34, 9, 27, 30, 32, 3, 20, 5 Варіант індивідуального контрольного завдання № 12

№ 34, 17, 14, 37, 36, 15, 19, 2, 7, 32, 23, 3 Варіант індивідуального контрольного завдання № 14

№ 18, 27, 31, 25, 2, 37, 4, 8, 30, 11, 28, 40 Варіант індивідуального контрольного завдання № 15 № 40, 24, 39, 31, 8, 15, 19, 11, 2, 28, 1, 38

 

ЛІТЕРАТУРА: 9, 10, 17, 24, 25, 26, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 56, 58, 59, 60, 66, 90, 92, 94, 95, 96, 104, 110, 116, 123, 124, 125, 144, 145, 146, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 249, 250