6. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЛОМБАРДІВ

 

Ринки золота, діамантів, інших благородних металів та коштовних каменів є потенційними сферами, через які можуть направлятися незаконні кошти. Висока вартість коштовностей, їх здатність зберігати вартість, незважаючи на форму, легкість конвертації, а також компактність і відносна простота транспортування роблять їх привабливими для злочинців, що відмивають гроші. Зокрема, золото та діаманти можуть використовуватись і як джерело незаконних доходів для відмивання (через контрабанду чи незаконну торгівлю), і як реальний інструмент відмиван­ня (через пряму купівлю чи продаж). Основні джерела незаконних коштів, що відмиваються на таких ринках, — це незаконна торгівля наркотиками, організована злочинність та контрабанда (у тому числі коштовностей). Варто зазначити, що ломбард є фінансовою установою, яка факти­чно є учасником ринку дорогоцінних металів та каменів.

Проте найчастіше ломбарди можуть стати учасниками операції з реалізації матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом. Наприклад, викрадена антикварна цінність (напри­клад, старовинна картина) здається в ломбард як застава під невелику позику; позика не по­вертається, дуже швидко на цю картину знаходиться покупець, якому вона дешево реалізу­ється, своєю чергою, новий власник перепродає цінність за набагато вищою ціною.


Ця схема використовується на етапі розміщення брудних коштів та безпосередньо для надання легального вигляду таким коштам. Характерна особливість схеми полягає в тому, що об'єктом легалізації є не нелегальні грошові кошти, а матеріальні цінності. Можливим порушенням законодавства при реалізації такої схеми є залучення до операції викраденої цінності.

Згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», діяльність ломбардів підлягає фінансовому моніторингу. При цьому згідно ст. 4 того самого закону, всі фінансові установи, що надають фінансові послуги, є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а тому повинні здійснювати діяльність з вияв­лення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу та інших фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів згідно з чинним законодавством. Інформація до Державного комітету фінансового моніторингу України подається безпосередньо ломбардом.

 

Відповідальний працівник відокремленого підрозділу № 1 надає інформацію про виявлену фінансову опера­цію відповідальному праців­нику ломбарду, звітує керів­нику ломбарду


 

1


Керівник ломбарду відпові­дає за організацію системи внутрішнього фінансового моніторингу, призначає від­повідального працівника ломбарду та відокремлених підрозділів

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: 4

 

 

 

 

Подпись: 1

 

 

 


 

 

 

Відповідальний працівник відокремленого підрозділу № 2 надає інформацію про виявлену фінансову опера­цію відповідальному праців­нику ломбарду, звітує керів­нику ломбарду

Відповідальний працівник юридичної особи — ломбар­ду — відповідає за коорди-2 >->| націю системи внутрішнього фінансового моніторингу, звітує керівнику ломбарду

(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: 3

 

Подпись: 4

 

 

 

 


 

Відповідальний працівник відокремленого підрозділу № 2 надає інформацію про виявлену фінансову опера­цію відповідальному праців­нику ломбарду, звітує керів­нику ломбарду

 

Державний комітет

фінансового моніторингу України

 

 

Рис. 7.3. Структура внутрішнього фінансового моніторингу ломбарду 1 — звіт; 2 — інформація про фінансову операцію; 3 — здійснення повідомлення про фінансову операцію; 4 — здійснення перевірок, навчання

Відповідальним за організацію виконання вимог законодавства України з питань запобі­гання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та організацію вну­трішньої системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля­хом, є керівник ломбарду, який призначає відповідального працівника за фінансовий моніторинг .

Для забезпечення належної реалізації ломбардом функцій суб'єкта первинного фінансо­вого моніторингу керівник ломбарду спільно з відповідальним працівником визначає пра­цівників, які відповідають за проведення ідентифікації і вивчення клієнтів, та за оформлен­ня справи клієнта.

Із метою ідентифікації та вивчення клієнтів, працівник ломбарду, на підставі наданих оригіналів або належним чином засвідчених копій документів ідентифікує осіб, які здійс­нюють фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Ці документи мають бути чинними на момент їх надання ломбарду (відокремленому підрозділу). При здійсненні первісної ідентифікації, передусім, з'ясовується можлива причетність клієнта до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності. Працівник ломбарду зобов'язаний проводити ідентифікацію особи, яка: укладає з ломбардом договір про надання фінансового кредиту; здійснює фінансові операції, що, згідно з законодавством підлягають фінансовому моніторингу.

У разі ненадання відомостей, які необхідні ломбарду для належного виконання вимог законодавства з ідентифікації, ломбард відмовляє в обслуговуванні та наданні послуг, а за наявності раніше укладених договорів, ломбард відмовляє в подальшому наданні послуг.

Документальне фіксування проведеної первісної ідентифікації на етапі встановлення відносин з клієнтом, здійснюється у відповідній анкеті клієнта, встановленої ломбардом форми, яка додається до його справи. Формує та підписує відповідну анкету клієнта виклю­чно працівник ломбарду, який проводить ідентифікацію та додаткове вивчення клієнта.

 

ДКФМУ

 


Відповідальний працівник ломбарду

 

! Інформація про фінансову ■ | операцію, учасником якої є і 1 особа, яка внесена до перелі-1 і ку осіб, пов'язаних із здійс-! і ненням теростичної діяльно-! І сті

У Письмове доручення про І ] зупинення фінансової опера- ] | ції на 2 дні; ■

У письмове доручення про і і зупинення фінансової операції і і до 5 днів на підставі рішення ! ІДКФМУ; !

У письмове доручення про ] ! недоцільність зупинення фі-1 І нансової операції; ]

У письмове доручення про ] ] поновлення фінансової опе-1 і рації і

 

 

Відповідальний працівник відокремленого підрозділу

Рис. 7.4. Схема зупинення фінансових операцій, учасниками яких є особи, внесені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності

Аналіз фінансових операцій з метою виявлення таких, що відповідно до законодавства у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підлягають фінансо­вому моніторингу, здійснюється працівниками ломбарду перед їх проведенням, а також у подальшому, в процесі обслуговування клієнта.

Перед здійсненням фінансової операції працівник, що забезпечує здійснення фінансової операції або є відповідальним за проведення фінансового моніторингу, з'ясовує можливість віднесення її до такої, що, відповідно до законодавства, підлягає фінансовому моніторингу, та, у разі виявлення такої фінансової операції, реєструє її у відповідному реєстрі. У разі прийняття рішення про недоцільність інформування Держфінмоніторингу про фінансову операцію, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, він складає письмову дові­дку, у якій обґрунтовує таке рішення. Якщо у відповідального працівника лізингодавця ви­никають мотивовані підозри, що виявлена фінансова операція здійснюється з метою легалі­зації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, інформацію про таку фінансову операцію він надає до Держфінмоніторингу України. Порядок надання ломбардом інфор­мації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, визначений постано­вою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 644.

Перед здійсненням кожної фінансової операцій працівник ломбарду, який забезпечує здійснення фінансової операції, перевіряє наявність серед учасників операції або вигодоо-держувачів за нею осіб, яка внесена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористи­чної діяльності. Якщо серед учасників фінансової операції є особа, яка внесена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, інформація про таку операцію не­гайно передається до відповідального працівника ломбарду, який зобов'язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яка внесена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, на строк до двох робочих днів. У разі прийняття рішення про зупинення фінансової операції, відпо­відальний працівник в той самий день повідомляє про це Держфінмоніторинг України із до­триманням заходів, що унеможливлюють неконтрольований доступ сторонніх осіб до неї (або документів) під час їх доставки.

За порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, керівник та відповідальний працівник ломбарду, а також інші посадові особи несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством.