4. ПОСЛУГИ ЛОМБАРДІВ

Позички під заклад предметів домашнього вжитку, особистого користування та ювелірних виробів

Перелік майна, що приймається під заклад, встановлюється керівником ломбарду згідно з діючим законодавством. Майно, що здається ломбарду під заставу, оцінюється за згодою сторін. Оцінна вартість дорогоцінного каміння визначається оцінювачем самостійно за ці­нами, затвердженими Мінфіном.

Вироби з дорогоцінних металів і каміння оглядаються за зовнішнім виглядом і випро­буються пробірними реактивами згідно з Декретом КМУ «Про пробірний нагляд». Після визначення проби вироби зважуються на лабораторних терезах. Дорогоцінне каміння з ви­робів не виймається, його вага визначається каратометром.

Застава майна в ломбарді оформлюється видачею заставного квитка або укладанням з позичальником договорів ломбардної позики та застави майна, де зазначається найменуван­ня прийнятих речей та їх точний опис. Передача заставних квитків або договорів іншій осо­бі з правом отримання з ломбарду майна дозволяється за умови надання їхнім володарем нотаріально посвідченої довіреності.

Ломбард повинен за рахунок заставника страхувати на користь останнього прийняте в заста­ву майно в повній сумі його вартості за оцінкою, зробленою за згодою сторін. При прийманні ломбардом майна під заставу плата за його зберігання та відсотків за користування позичкою утримуються за весь термін перебування майна у ломбарді при погашенні позички. Сплата від­сотків здійснюється на договірних умовах між позичальником і ломбардом.

Позички під заставу транспортних засобів

Особливістю надання позичок під заставу транспортних засобів є те, що транспортні за­соби залишаються у заставника.

Ломбард при прийманні транспортних засобів під заставу зобов'язаний перевіряти до­кументи, що надає заставник, звіряти відповідність записів у них. У разі виявлення ознак підроблення документів або невідповідності записів з нанесеними номерами ломбард пови­нен негайно повідомити про це територіальний орган Міністерства внутрішніх справ.

Експерт проводить інженерно-технічну експертизу з визначення вартості транспортного засобу, робить звіт з визначення вартості предмета застави. Оцінку транспортних засобів здійснюють на основі мінімальної вартості нових авто з використанням відповідних коефі­цієнтів зношеності. Розмір позички, відсоток за користування позичкою визначаються за погодженням сторін.

Іпотечні позички

Після розгляду наданих документів працівниками ломбарду і попереднього вирішення пи­тання про надання позички на об'єкт, що заставляється, направляється експерт, який оцінює нерухоме майно, після чого вирішується питання про розмір позички. Сторони підписують договір застави та позички. Договір, в якому заставою є нерухоме майно, називають догово­ром про іпотеку і має бути укладений у письмовій формі на спеціальних бланках документів та бути нотаріально посвідчений. Нотаріус перевіряє відсутність заборони на об'єкт, що за­ставляється. Посвідчення угод про іпотеку провадиться за місцезнаходженням нерухомого майна. Позичка за договором іпотеки надається в національній валюті України готівкою через касу ломбарду. Розмір позички, відсоток, термін користування позичкою та інші умови її на­дання визначаються на договірній основі між ломбардом і позичальником.

Позичка під заставу майнових прав

Заставник може укласти договір застави належних йому на момент укладення договору прав вимоги за зобов'язаннями, за якими він є кредитором, і тих, що можуть виникнути в майбутньому. Для отримання позички оформляється договір застави, який повинен бути укладений у письмовій формі. Строкове право вимоги, яке належить заставнику-кредитору, може бути предметом застави тільки до закінчення терміну його дії. У договорі застави прав, які не мають грошової оцінки, вартість предмета застави визначається за угодою сторін.

Заставник зобов'язаний повідомити свого боржника про здійснену заставу прав. Якщо боржник виконає своє зобов'язання до погашення заставником позики, забезпеченої заста­вою, кошти, одержані при цьому заставником, стають предметом застави, про що заставник зобов'язаний повідомити ломбард.

Позичка під заставу цінних паперів

Для отримання позички під заклад цінних паперів у ломбарді оформляється договір застави. До підписання договору ломбард оцінює закладну вартість цінних паперів, на основі чого видає позику. Розмір позички залежить від вартості цінних паперів та їхньої ліквідності.

Застава векселя чи іншого цінного паперу, який може бути переданий через вчинення пере­давального запису (індосаменту), здійснюється шляхом індосаменту і вручення заставоутриму­вачу індосованого цінного паперу. Застава цінного паперу, який не передається через індоса­мент, здійснюється за угодою заставоутримувача і особи, на ім'я якої був виданий цінний папір.

Зберігання цінностей

За зберігання майна ломбард збирає плату у вигляді визначених річних відсотків від суми оцінки прийнятого майна. При прийманні майна на зберігання плата стягується наперед за весь термін зберігання, обумовлений при здачі речей, цінностей у ломбард. Ломбард видає зберіга-льні квитанції. Передача зберігальних квитанцій іншій особі з правом отримання з ломбарду майна, що передано на зберігання, дозволяється за умови надання їхнім володарем нотаріально посвідченої довіреності.

Якщо майно не було затребуване в зазначений у квитанції термін і його не було подов­жено, ломбард зберігає це майно протягом двох місяців. Після закінчення цього терміну майно передається ломбардом на продаж.

Ломбард зобов'язаний належним чином зберігати майно, отримане на зберігання, та не має права користуватися цим майном. При втраті або ушкодженні майна з вини ломбарду, він відшкодовує збитки в двократному розмірі вартості, зазначеної в зберігальній квитанції.

Скупка дорогоцінних металів і каменів

Скупка дорогоцінних металів і каменів здійснюється на основі внутрішніх інструкцій ломбардів та згідно з чинним законодавством.

Пункт скупки має право скуповувати: дорогоцінні метали у виробах і брухті; монети старого карбування, ювілейні і пам'ятні монети, монети іноземних держав; медалі і жетони дореволю­ційного карбування, а також радянські і пам'ятні медалі, що не мають знака і номера Монетного двору; корпуси годинників із дорогоцінних металів; напівдорогоцінне та дорогоцінне каміння (крім діамантів, рубінів, сапфірів, смарагдів, природних перлин у необробленому вигляді); пред­мети релігійного культу.

Скупник оглядає брухт і вироби з дорогоцінних металів, перевіряє наявність відбитка пробі­рного клейма, уточнює його достовірність. Після узгодження маси дорогоцінних металів, проби і вартості скупник оформляє квитанцію в 3-х примірниках. Здавач одержує грошову суму і один примірник квитанції. Один примірник квитанції залишається в касира для упорядкування звіту, який він складає наприкінці робочого дня.

Реалізація майна, невикупленого заставодавцем

Ломбард має право на власний розсуд обрати один із таких способів продажу речі, яку заставодавець не забрав із ломбарду після спливу трьох місяців від дня закінчення строку договору зберігання:

продаж речі шляхом укладення договору купівлі-продажу з будь-якою іншою осо-бою-покупцем за ціною, не нижчою ціни, визначеної при прийнятті речі на зберігання;

продаж речі шляхом передачі її на реалізацію спеціалізованим організаціям з аукціону (публічних торгів).

При реалізації речі шляхом продажу з аукціону (публічних торгів) початковою ціною речі є сума її оцінки, визначена при прийнятті речі на зберігання.

Договір купівлі-продажу речі, яку заставодавець не забрав з ломбарду, укладається лом­бардом від її імені та є правовою підставою для набуття покупцем права власності на відпо­відне рухоме майно.