2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛОМБАРДІВ

 

Органами, які контролюють діяльність ломбардів, є:

Міністерство фінансів України, яке як орган ліцензування здійснює контроль за до­триманням ломбардами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Державна пробірна служба Міністерства фінансів України, основними завданнями якої є участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері здійснення державного пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, і за здійсненням операцій із за­значеними цінностями; виконує контрольно-наглядові функції у сфері державного пробір­ного контролю, а також регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо ломбардів.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, основним за­вданнями якої є здійснення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових по­слуг і дотриманням законодавства в цій сфері, а також законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, ломбардами.

Після набрання чинності Законом України «Про фінансові послуги та державне регулю­вання ринків фінансових послуг», яким врегульована діяльність з надання фінансових по­слуг, надання ломбардами коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, не підлягають патентуванню. Ломбарди повинні бути зареєстровані в Державну реєстрі фінан­сових установ, утримувачем якого визначено Держфінпослуг, та яка приймає рішення про внесення (виключення) інформації ломбардів до Реєстру, видачу, переоформлення та ану­лювання виданих свідоцтв про реєстрацію фінансової установи та довідок про внесення ін­формації про їх відокремлені підрозділи до Державного реєстру фінансових установ.

У своїй діяльності ломбарди пов'язані з реалізацією ювелірних виробів, а тому, згідно з пп. 9.8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», потребують одержання ліцензій, що видаються Міністерством фінансів України згідно з Ліцензійними умо­вами провадження господарської діяльності з торгівлі виробами з дорогоцінних металів і доро­гоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного камін­ня, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України, зокрема ліцензії на здійснення оптової, роздрі­бної торгівлі, комісійної торгівлі, торгівлі скупленими в населення та прийнятими під заставу ювелірними й побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Для цього ломбарди повинні звернутись із заявою до Управління контролю за обігом дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Департаменту зовнішньоекономічних зв'язків Міністерства фінансів України з пакетом відповідних документів. Перед отриман­ням ліцензії необхідно встановити спроможність суб'єктів господарювання виконувати лі­цензійні умови торгівлі дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням. Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадитимуть господарську дія­льність на підставі отриманої ним ліцензії, орган ліцензування видає засвідчені ним копії ліцензії, які реєструються в журналі обліку заяв і виданих ліцензій. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

Основним органом, який здійснює регулювання діяльності ломбардів в Україні, є Дер­жавна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, яка забезпечує державне регулювання та нагляд за наданням послуг у сфері діяльності ломбардів та дотриманням за­конодавства у цій сфері; захищає права споживачів фінансових послуг шляхом застосуван­ня у межах своїх повноважень заходів впливу з метою запобігання і припинення порушень законодавства ломбардами; а також узагальнює практику діяльності ломбардів, розробляє і подає пропозиції щодо розвитку і вдосконалення законодавства України про їх діяльність.

Із метою забезпечення ефективного регулювання діяльності ломбардів Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг:

здійснює контроль за дотриманням порядку подання і достовірністю звітності та іншої інформації, що надається ломбардами, здійснює аналіз такої інформації для цілей нагляду;

аналізує стан дотримання ломбардами законодавства в сфері захисту прав споживачів фінансових послуг та виконання вимог актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансування тероризму;

здійснює самостійно чи разом з іншими уповноваженими органами перевірки лом­бардів;

у разі порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ломбардів, застосовує заходи впливу та штрафні санкції (штрафи), забезпечує їх впровадження;

розробляє та затвердження порядок та умов внесення та виключення інформації про ломбарди та їх відокремлені підрозділи з Державного реєстру фінансових установ, видачі, переоформлення та анулювання виданих свідоцтв про реєстрацію фінансової установи та довідок про внесення інформації про їх відокремлені підрозділи до Державного реєстру фі­нансових установ, порядку контролю за їх дотриманням;

розробляє та затверджує методичні рекомендації відповідно до національних поло­жень (стандартів) бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерського обліку та складання зві­тності ломбардами;

встановлює за погодженням зі спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з пи­тань фінансового моніторингу особливості організації проведення внутрішнього фінансового моніторингу ломбардів відповідно до законів та нормативно-правових актів Держфінпослуг.