1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

Ломбард — фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під відсоток та надання супутніх послуг (згідно з Положенням, затвердженим Держфінпослуг, «Про порядок надання фінансових послуг ломбардами»).

Аукціон — спеціально організований і періодично діючий у визначеному місці ринок, на якому під час проведення публічних торгів у заздалегідь обумовлений час відбувається продаж товарів, що переходять у власність покупця, який запропонував найвищу ціну.

Заклад — застава рухомого майна, за якої майно, що є предметом застави, передається заставником у володіння заставоутримувача.

Застава — одна з форм забезпечення зобов'язань. У разі невиконання боржником (за­ставником) забезпечених заставою зобов'язань кредитор (заставоутримувач) має право оде­ржати відшкодування з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.

Заставне зобов'язання — документ, що видається позичальником кредитору для під­твердження його права у разі невиконання забезпеченого заставою зобов'язання отримати переважне задоволення претензій з вартості заставленого майна.

Ломбард — це небанківська фінансова установа, предметом діяльності якої є надання фі­нансових кредитів фізичним особам під заставу, а також зберігання речей (згідно з зако­нопроектом «Про ломбарди та ломбардну діяльність», розробленого Державною комісі­єю з регулювання ринків фінансових послуг).

Заставник — власник заставленого майна, який має право відчужувати майно, а також особа, якій власник передав майно і право застави на це майно. Ліцитатор — ведучий аукціону.

Ломбардна операція — операція фізичних чи юридичних осіб з отримання коштів від юридичної особи, кваліфікованої як фінансова установа згідно із законодавством України, під за ставу товарів або валютних цінностей. Ломбардні операції є різновидом кредиту під заставу.

Ломбардний кредит — короткостроковий кредит під заставу рухомого майна, яке легко реалізувати. Надається спеціалізованою установою — ломбардом.

Предмет застави — майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчу­жене заставником та на яке може бути звернене стягнення, яке стане власністю заставника після укладання договору застави, в тому числі продукція, плоди та інші прибутки.

Супутні послуги ломбарду — послуги, які є передумовою надання фінансового креди­ту або випливають з його надання.

Фінансовий кредит ломбарду — надання ломбардом коштів у позику, забезпечених за­ставою, на визначений строк та під процент.

Державний реєстр застав рухомого майна — єдина комп'ютерна база даних дер­жавного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції, яка забезпечує зберігання інформації про заставу рухомого майна, її видання та захист від несанкціо­нованого доступу.