7. КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ

 

Динамічний розвиток українських кредитних спілок розпочався після набрання чинності в січні 2002 року Закону України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 року, № 2908-III. До цього ці громадські неприбуткові організації впродовж 12 років працювали в умовах майже правового вакууму.

Основні позитивні тенденції розвитку кредитних спілок такі:

спостерігається стабільне зростання основних показників. Тут має місце не лише зро­стання активів, а й збільшення чисельності членів кредитних спілок, що свідчить про ста­лий системний розвиток цього сектора фінансового ринку;

значно підвищився рівень капіталізації переважної більшості кредитних спілок, по­кращився фінансовий стан;

кредитні спілки досягли вищого рівня організаційної та системної інтеграції через участь у всеукраїнських та місцевих асоціаціях, утворення об'єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів», подальший розвиток мережі об'єднаних кредитних спілок, утворення нових елементів сервісної інфраструктури;

започатковані проекти, що сприяють зростанню прозорості та відкритості діяльності кредитних спілок, підвищенню рівня економічної освіченості та захисту прав їх членів, впровадженню у кредитних спілках міжнародних кооперативних принципів в сфері управ­ління, внутрішнього контролю та розкриття інформації.

Структура загального кредитного портфеля кредитних спілок України у 2007 році скла­лася таким чином:

споживчі кредити — 43 %;

кредити на інші потреби — 31 %;

комерційні кредити — 15 %.

кредити на будівництво, ремонт та реконструкцію житла — 8 %;

кредити на ведення фермерських та особистих селянських господарств — 3 %;

Задля якісного поліпшення діяльності кредитних спілок доцільно запровадити низку за­ходів організаційно-правового спрямування.

Зокрема, уточнити, а може, й розширити перелік видів діяльності, які можуть здійсню­вати кредитні спілки.

Так, наприклад, згідно зі статтею 19 Закону України «Про кредитні спілки», останні мають право володіти, користуватися й розпоряджатися належним їм майном відповідно до згадувано­го закону і свого статуту. Це означає, що кредитна спілка загалом має право на його вільний продаж, передачу в заставу, здачу в оренду тощо. Водночас, статтею 21 цього закону щодо пе­реліку видів господарської діяльності кредитних спілок такі операції не передбачені. Крім того, у цій статті зазначено, що «провадження кредитною спілкою іншої діяльності, крім передбаче­ної цим законом, не допускається». Отже, господарські операції, пов'язані з використанням майна кредитної спілки, які завжди мають місце на практиці і можуть приносити дохід, поки що законодавчо не врегульовані. Вони не були врегульовані й Тимчасовим положенням про креди­тні спілки в Україні, й Типовим статутом кредитної спілки.

Свої тимчасово вільні кошти кредитна спілка може розміщувати на депозитних рахун­ках у банках, а за їх нестачі залучати на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ і організацій тільки для надання кредитів своїм членам. Це, безперечно, розширює фінансові можливості кредитної спілки, проте такі ресурси для позичальника, члена кредитної спілки, будуть надто дорогими.

У випадку, коли кредитна спілка не має достатніх фінансових можливостей, вона може виступити у ролі посередника між своїм членом та іншою кредитною установою щодо на­дання йому кредиту, тобто стати гарантом. У світовій практиці такі гарантійні послуги до­сить поширені. З одного боку, вони здешевлюють кредити, а з другого — підвищують авто­ритет таких об'єднань громадян, сприяють залученню нових членів. У чинному законодав­стві щодо такої діяльності кредитних спілок нічого не зазначено.

Отже, щоб не було розбіжностей між цими законами та відповідно до статті 5 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» треба до статті 21 Закону України «Про кредитні спілки» внести деякі доповнення. Подібні зміни повинні знайти своє відображення і у статутах кредитних спілок.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ Рівень I

1.         Метою створення кредитної спілки є:

задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні;

надання фінансових послуг шляхом об'єднання грошових внесків;

отримання прибутку;

надання гарантій на кредити суб'єктів господарської діяльності за рахунок власних коштів.

2.         Діяльність кредитної спілки ґрунтується на таких основних принципах:

залежності прав членів кредитної спілки від розміру внеску;

рівноправності членів кредитної спілки;

співпраці з банківським наглядом;

добровільності вступу до кредитної спілки та свободи виходу з неї.

3.         Кредитна спілка створюється на підставі рішення:

осіб, які належать до однієї громадської або релігійної організації;

установчих зборів, на яких присутні не менше 50 осіб, які можуть бути членами кредитної спілки;

установчих зборів, на яких присутні не менше 100 осіб, які можуть бути членами кредитної спілки;

засновників спілки, які зареєстрували у відповідних органах державної реєстрації статут кредитної спілки.

4.         Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати ... від-
сотків від її капіталу:

10;

20;

30;

40.

5.         Відмінність кредитної спілки від банку полягає в тому, що вона не здійснює:

залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб;

розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

відкриття і ведення поточних банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;

кредитування юридичних осіб.

6.         В частині споживчого кредитування фізичних осіб кредитні спілки конкурують з:

кредитно-гарантійними установами;

комерційними банками;

інвестиційними компаніями;

страховими компаніями.

7.         Пролонгація кредиту — продовження терміну повернення кредиту шляхом:

рішення про продовження однією зі сторін кредитування;

внесення сторонами змін до договору гарантії;

внесення сторонами змін до кредитного договору;

вірної відповіді немає.

8.         Громадська кредитна установа, яка об'єднує на добровільних засадах громадян для на-
дання взаємної матеріальної допомоги:

каса взаємної допомоги;

кредитна спілка;

благодійна організація;

правильної відповіді немає.

9.         При ліквідації кредитної спілки залишок коштів резервного та додаткового капіталу піс-
ля розрахунків із членами спілки та іншими кредиторами зараховується до:

Державного бюджету України;

Зведеного бюджету;

місцевого бюджету;

правильної відповіді немає.

10.       Ніхто не може бути примушений вступати до кредитної спілки, а виключення з членів
дозволяється у випадках, визначених статутом, — це принцип:

рівноправності;

самоврядування;

добровільності;

правильної відповіді немає.

Рівень II

Зародження, розвиток і сучасний стан ринку послуг кредитних спілок.

Правові відносини між кредитною спілкою та її членами.

Чим регламентується діяльність кредитних спілок в Україні?

Проблемні питання розвитку та становлення кредитної кооперації в України.

Створення кредитної спілки.

Підстави для надання послуг. Права та обов'язки членів кредитної спілки.

Дайте визначення кредитної спілки.

Назвіть види статутної діяльності кредитної спілки.

Політика щодо управління капіталом кредитної спілки.

Поняття та структура капіталу.

Кого мають право кредитувати кредитні спілки?

Яким чином врегульовано питання щодо оподаткування кредитних спілок чинним законодавством?

Головні напрямки діяльності Національної асоціації кредитних спілок.

Терміни кредитування кредитними спілками.

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які методи надання послуг кредитними спілками?

Надання позичок членам кредитної спілки.

Національна асоціація кредитних спілок України.

Залучення внесків членів кредитної спілки: класифікація та види внесків, залучення внесків депо­зитного типу.

Надання позичок членам кредитної спілки. Супроводження наданих позичок.

Кредитна політика кредитної спілки.

Хто здійснює державне регулювання та контроль за діяльністю кредитних спілок? Його завдання та функції.

Особливості здійснення фінансового моніторингу у кредитній спілці.

Резерв забезпечення покриття втрат від неповернення позичок.

Система контролю за станом капіталізації фондів кредитної спілки.

Дайте характеристику основних послуг кредитних спілок.

Яким вимогам повинна відповідати кредитна спілка для набуття статусу фінансової установи?

Фінансовий механізм функціонування кредитних спілок.

Охарактеризуйте процес створення кредитної спілки.

Правові відносини між кредитною спілкою та її членами.

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Варіант індивідуального контрольного завдання № 1

I р.

2, 5, 7, 9, 3

II р.

15, 18, 27, 33, 40

Варіант індивідуального контрольного завдання № 2

I р.

1, 4, 6, 10, 8

II р.

11, 17, 21, 28, 31

Варіант індивідуального контрольного завдання № 3

I р.

3, 7, 4, 9, 2

II р.

12, 20, 29, 34, 37

Варіант індивідуального контрольного завдання № 4

I р.

7, 6, 10, 1, 5

II р.

19, 23, 26, 30, 35

Варіант індивідуального контрольного завдання № 5

I р.

2, 3, 4, 8, 9

II р.

21, 34, 25, 28, 38

Варіант індивідуального контрольного завдання № 6

I р.

6, 10, 1, 5, 7

II р.

18, 22, 26, 30, 38

Варіант індивідуального контрольного завдання № 7

I р.

7, 5, 2, 9, 3

II р.

16, 21, 24, 27, 40

Варіант індивідуального контрольного завдання № 8

I р.

2, 7, 4, 9, 3

II р.

20, 24, 28, 32, 36

Варіант індивідуального контрольного завдання № 9

I р.

1, 4, 6, 10, 8

II р.

25, 12, 16, 20, 34

Варіант індивідуального контрольного завдання № 10

I р.

3, 5, 7, 9, 10

II р.

22, 15, 18, 27, 33

Варіант індивідуального контрольного завдання № 11

I р.

1, 4, 6, 10, 8

II р.

32, 11,24, 14, 17

Варіант індивідуального контрольного завдання № 12

I р.

2, 5, 7, 9, 3

II р.

13, 15, 18, 27, 33

Варіант індивідуального контрольного завдання № 13

I р.

1, 4, 6, 10, 8

II р.

11, 21, 24, 28, 32

Варіант індивідуального контрольного завдання № 14

I р.

3, 7, 4, 9, 2

II р.

12, 20, 25, 29, 31

Варіант індивідуального контрольного завдання № 15

I р.

7, 6, 10, 1, 5

II р.

19, 23, 26, 30, 35

ЛІТЕРАТУРА: 28, 36, 50, 103, 104, 100, 113, 116, 125, 142, 144, 145, 146, 149, 150, 249, 250, 255, 256