6. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ У КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ

 

Відповідальним за організацію виконання вимог законодавства України з питань запобіган­ня легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та організацію внутрішньої системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є Голова правління кредитної спілки, який зобов'язаний призначити працівника, відповідального за про­ведення фінансового моніторингу.

До посадових обов'язків працівника кредитної спілки відповідального за проведення фі­нансового моніторингу, зокрема, належать:

розробка та постійне вдосконалення правил обов'язкового і внутрішнього фінансового моніторингу та програм його здійснення;

забезпечення дотримання всіма працівниками установи відповідних правил фінансо­вого моніторингу та програм його здійснення;

забезпечення підготовки та навчання персоналу;

надання консультацій працівникам установи щодо виявлених ними підозрілих опера­цій або незаконних дій;

прийняття, відповідно до законодавства, рішень щодо того, про які операції має бути повідомлено Держфінмоніторинг та правоохоронні органи, а також рішень щодо зупинення проведення фінансових операцій, якщо їх учасниками або вигодоодержувачами за ними є особи, внесені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, та здійснення відповідних повідомлень;

забезпечення надання інформації з питань фінансового моніторингу на запити Держ-фінмоніторингу;

сприяння представникам Держфінпослуг та Держфінмоніторингу в питаннях прове­дення аналізу фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу;

інформування керівника про виявлені підозрілі фінансові операції та заходи, які були вжиті, не рідше одного разу на місяць.

Наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 28 квітня 2007 р. № 78 затверджені «Примірні правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу кредитними спілками».

На рис. 6.3. наведена структура внутрішнього фінансового моніторингу кредитної спіл­ки, відображена у цих Правилах.

У відокремлених підрозділах кредитної спілки, за поданням керівника відокремленого підрозділу та за погодженням з відповідальним працівником кредитної спілки, призначаєть­ся відповідальний працівник відокремленого підрозділу. Він підзвітний тільки Голові прав­ління кредитної спілки.

С]^^~ Кредитна спілка

І

 

Відповідальний працівник відокремленого підрозділу № 1 надає інформацію про вияв­лену фінансову операцію відповідальному працівнику кредитної спілки, звітує Голові правління кредитної спілки

 

Відповідальний працівник відокремленого підрозділу № 2 надає інформацію про вияв­лену фінансову операцію відповідальному працівнику кредитної спілки, звітує Голові правління кредитної спілки

 

Відповідальний працівник відокремленого підрозділу № 3 надає інформацію про вияв­лену фінансову операцію відповідальному працівнику кредитної спілки, звітує Голові правління кредитної спілки


 

2

З"

в)

<а К О

я о о «

пі О

к

« «

о

.3 'я о С


Голова правління кредитної спілки відповідає за організацію системи внутрішнього фінансового моніто­рингу, призначає відповідального працівника кредитної спілки

^ Звіт

Відповідальний працівник кредит­ної спілки відповідає за координа­цію системи внутрішнього фінан­сового моніторингу, звітує Голові правління кредитної спілки

Повідомлення про фінансову операцію

 

Державний комітет фінансового моніторингу України

 

Рис. 6.3. Структура внутрішнього фінансового моніторингу кредитної спілки

Обов'язки працівника, відповідального за фінмоніторинг, встановлюються кредитною спілкою у відповідних посадових інструкціях працівників, що забезпечують проведення фі­нансових операцій.

Реєстрація фінансових операцій та їх подання до Держфінмоніторингу України здійс­нюються у порядку, визначеному законодавством України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

Кредитна спілка самостійно розробляє критерії оцінки ризику проведення клієнтом фінансо­вих операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі — критерії).

Для забезпечення належної реалізації обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу, передбачених Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відми­ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», кредитна спілка зобов'язана проводи­ти ідентифікацію осіб, які здійснюють фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, відкривають рахунки, або за наявності підстав вважати, що інформація щодо ідентифікації особи потребує уточнення.

Своєю чергою, з боку держави перевірку виконання вимог актів законодавства з пи­тань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансування тероризму в установленому законодавством порядку заходів, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля­хом» здійснює Департамент нагляду за кредитними установами.

Цей департамент у разі порушення законів та інших нормативно-правових актів, що ре­гулюють діяльність кредитних установ, у межах компетенції, здійснює провадження у спра­вах про порушення законодавства, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, провадження у справах про адміністративні правопорушення, провадження у справах про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».