5. ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

При здійсненні діяльності, передбаченої статутом кредитної спілки, остання сплачує загаль­нодержавні податки та інші обов'язкові платежі, визначені чинним законодавством України з питань оподаткування.

Однак кваліфікація кредитної спілки як неприбуткової організації породжує окремі пи­тання у їх взаємовідносинах з органами державної податкової служби України.

Зокрема, чи оподатковуються кредити, отримані від імені членів кредитної спілки фер­мерськими господарствами та приватними підприємствами, які перебувають у їх власності?

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р., № 2908-Ш, кредит­на спілка відповідно до свого статуту: надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковос-ті та забезпеченості в готівковій та безготівковій формах. Крім того, на неї відповідно поширюються пільги, встановлені п. 7.11 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Відповідно до підпункту 7.11.4 пункту 7.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, ви­значених у абзаці «в» підпункту 7.11.1, отримані у вигляді доходів від здійснення операцій з ак­тивами ( у тому числі пасивні доходи) кредитних спілок, за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань.

Водночас, підпункт 7.11.3 пункту 7.11 статті 7 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» передбачає, що під терміном «пасивні доходи» слід розуміти доходи, отрима­ні у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті.

Таким чином, відсотки за користування кредитами, надані від імені членів кредитної спілки приватним підприємствам, які знаходяться у їх власності, є пасивним доходом та звільняються від оподаткування.

Загалом, ідея створення кредитних спілок та надання їм статусу неприбуткової організа­ції в цілях звільнення окремих видів доходів від оподаткування податком на прибуток мала на меті забезпечення населення дешевими фінансовими ресурсами, тобто пріоритетною бу­ла соціальна спрямованість.

На жаль, на сьогодні час в діяльності кредитних спілок часто відсутній соціальний мотив, а з джерела дешевих позик вони перетворились на осередки дуже рентабельного бізнесу.

Це пояснюється низкою причин:

будучи звільненими від оподаткування, кредитні спілки надають кредити своїм членам під відсотки, набагато вищі, ніж у середньому по банківській системі. Також значно вищими є від­сотки по вкладених депозитах (близько 30 % при середньому по банках 15 %). Прибуток, отри­муваний у вигляді маржі від різниці ставок не оподатковується. Не оподатковуються і доходи членів кредитної спілки, отримані після розподілу отриманих прибутків;

почастішали випадки застосування кредитних спілок у схемах ухилення від оподатку­вання як дієвого інструмента «перекачки» безготівкових коштів у готівкові;

існування різних рівнів оподаткування у фінансовому секторі призводить до стимулюван­ня переведення доходів із сектору з більшим податковим тиском в сектор, де він значно нижчий, що є передумовою запровадження схем ухилення від оподаткування. Так, наприклад, банки створюють кредитні спілки для надання можливості кредитування своїх працівників та пов'язаних осіб за незначною процентною ставкою.

Як зазначалося раніше, Законом України «Про фінансові послуги та державне регулю­вання ринків фінансових послуг» кредитна спілка віднесена до фінансових установ, виклю­чним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.

Цим Законом визначена суть поняття «фінансова послуга» як така, що має на меті отри­мання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Таким чином, виникає протиріччя між статусом кредитної спілки як неприбуткової органі­зації та її фактичним головним завданням — отриманням прибутку та його розподілом.

Тому з метою забезпечення виконання кредитними спілками свого основного завдання та попередження поширення практики їх застосування як суб'єктів, які мінімізують податкові зо­бов'язання, вважаємо за доцільне позбавити їх неприбуткового статусу.