ВСТУП

З

міст навчального посібника «Ринок фінансових послуг: теорія і практика» відповідає змісту нормативної навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» спеціальності 7.050104 та 8.050104 «Фінанси» та нормативним вимогам галузевого стандарту вищої освіти в контексті освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста та магістра напряму 0501 — «Економіка і підприємництво», що була затверджена та набрала чинності наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2002 року, № 330.

Економічний зміст навчального посібника розкривається через систему економічних відно­син, що виникають між прямими учасниками ринку фінансових послуг у сфері фінансової дія­льності суб'єктів господарювання при формуванні попиту і пропозиції на специфічні продукти — фінансові послуги. Механізми реалізації економічних відносин на ринках фінансових послуг безпосередньо пов'язані із здійсненням фінансовими інститутами та іншими суб'єктами фінан­сової діяльності фінансових операцій щодо залучення, зберігання, видачі, управління, купівлі— продажу, розподілу та перерозподілу та інших дій з фінансовими активами, які перебувають у власності економічних суб'єктів національної та світової економіки.

На ринку фінансових послуг України настав час професіоналізму й партнерської порядності. Особливого значення набуває кадровий потенціал фінансових установ, професійно-освітній рі­вень майбутніх фахівців-фінансистів. Підготовка нової генерації професійних фінансистів є комплексною в рамках вимог Болонської декларації при формуванні європейського освітнього простору, пріоритетом якої є якість знань та професійна мобільність фахівця. Тому фахова під­готовка з дисципліни охоплює не лише освітні, а й моральні, етичні, психологічні аспекти діяль­ності майбутнього фахівця в сфері фінансів та фінансової діяльності суб'єктів господарювання і орієнтована на європейські зразки освітніх технологій.

Відтак метою авторів навчального посібника «Ринок фінансових послуг: теорія і прак­тика» було сприяння підготовці фахівців такого рівня кваліфікації у сфері фінансової діяль­ності суб'єктів господарювання та управління фінансовими ринками, який забезпечуватиме їм мобільність та конкурентні переваги на вітчизняному та міжнародному ринках праці, фо­рмування у студентів комплексного розуміння системи взаємозв'язків на ринку фінансових послуг та державної політики у сфері фінансової діяльності суб'єктів господарювання в контексті фінансової інтеграції та глобалізації. Завдання навчального посібника:

розкрити студентам та користувачам навчального видання теоретико-методологічні засади організації ринку фінансових послуг, а також ознайомити з базовими термінами та поняттями у сфері фінансової діяльності та розкрити особливості функціонального механі­зму ринку фінансових послуг, висвітлити основні принципи та методи надання фінансових послуг різними фінансовими інститутами, розкрити особливості формування цін та оплати фінансових послуг, загострити увагу на проблемах, суперечностях та перспективах розвит­ку сфери фінансових послуг;

висвітлити основні напрямки державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, які виникають на ринку фінансових послуг;

розкрити роль фінансового посередництва в економіці та механізми оподаткування фі­нансових установ в Україні;

охарактеризувати сферу фінансових послуг на грошовому та валютному ринках в кон­тексті функціонування її окремих сегментів за суб'єктною та часовою ознакою;

розглянути класифікацію фінансових послуг на ринку капіталу, а також розкрити роль фінансових послуг міжнародних фінансових організацій та установ в умовах становлення та подальшої лібералізації національних фінансових ринків;

систематизувати знання у сфері фінансових та супутніх професійних послуг на фондовому ринку;

сформувати комплексне розуміння взаємозв'язків, які виникають між учасниками ринку фінансових послуг у сфері фінансової діяльності;

виробити навички порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначенні конкурентних переваг і недоліків окремих видів послуг в умовах конкуренції;

надати можливість економічно обґрунтовано порівнювати фінансові послуги та здійс­нювати відбір послуг, необхідних споживачу в конкретній господарській ситуації;

довести необхідність вільного володіння законодавчо-нормативною базою в галузі фінан­сового права, що регламентує діяльність професійних та непрофесійних учасників ринку фінан­сових послуг;

сприяти вдосконаленню рівня знань та податкової культури майбутніх фахівців у сфе­рі оподаткування фінансових установ та фінансових послуг шляхом опанування ними прак­тичних навичок та набуття вмінь виявляти суперечності при застосуванні податкового зако­нодавства до суб'єктів господарювання при здійсненні ними фінансових операцій на фінансових ринках тощо.

Знання та навички, отримані студентами в процесі вивчення навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» шляхом використання пропонованого авторами посібника, можуть бути корисними як при написанні курсової, магістерської чи дипломної робіт майбутнього фахі­вця в галузі фінансів, так і в подальшій професійній діяльності у сфері фінансової діяльнос­ті суб'єктів господарювання.

Навчальний посібник «Ринок фінансових послуг: теорія та практика» стане у нагоді викла­дачам під час організації навчального процесу із застосуванням інтерактивних технологій на­вчання в рамках кредитно-модульної системи підготовки фахівців. Методи та форми навчання:

вивчення теоретичних аспектів дисципліни у тісному зв'язку з практикою;

ігрове (імітаційне) планування діяльності студентів на семінарах та практичних занят­тях, яке є різновидом рольової гри, що стимулює активність студентів, привчає їх до праці у групі фахівців;

налагодження міжпредметних зв'язків;

метод стратегічного навчання, суть якого полягає у наданні студентам етапних за­вдань та опрацюванні широкого кола спеціальної інформації;

метод розвитку системного мислення — формування у студентів уміння і навичок виявля­ти взаємозв'язки між окремими факторами проблеми та знаходити оптимальне рішення;

метод конструктивного навчання — тобто прищеплення студентам практичних нави­чок усунення конкретних помилок на певній ділянці фінансової роботи.

Застосування цих методів під час навчання дає змогу реалізувати такі концептуальні принципи викладання, що випливають із вимог Болонського процесу:

проблемність (у процесі навчання розглядаються проблеми реального життя, пов'язані з інтересами і потребами тих, хто навчається);

узгодженість та системність цілей навчання;

орієнтованість на життєвий досвід студентів;

навчання за принципом поступового ускладнення завдань — «від простого — до складного», «від відомого — до невідомого»;

націленість на самонавчання (викладач лише допомагає студентові вчитися);

професійний вишкіл (уміння застосовувати на практиці отримані знання є ключовим елементом концепції навчання);

зворотний зв'язок (студенти постійно отримують оцінку своїх знань).

У процесі навчання у студентів сформується системне мислення на основі глибокого ро­зуміння явищ, процесів, відносин у сфері фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Навчальний матеріал викладений з врахуванням світового досвіду та вітчизняної практики управління фінансовими ринками та установами.

При використанні навчального посібника студенти та викладачі повинні керуватися на­вчальною програмою дисципліни «Ринок фінансових послуг» як під час організації само­


стійної роботи з навчальним матеріалом, так і під час індивідуальної роботи під керівницт­вом викладача, виконанні контрольних робіт та індивідуальних завдань на базах практики, при написанні курсових та дипломних робіт, а також при підготовці до семестрового іспиту та державної атестації.

При організації самостійної роботи студентам слід враховувати тісний міжпредметний зв'язок дисципліни «Ринок фінансових послуг» з такими навчальними дисциплінами, що вивчались ними або паралельно вивчаються: «Фінанси», «Гроші і кредит», «Інвестування», «Банківські операції», «Міжнародні розрахунки», «Страхування», «Страхові послуги», «Соціальне страхування», «Фінансовий ринок», «Фінансовий менеджмент», «Управління фінансовою санацією підприємств», «Фінансова безпека», «Податкова система», «Основи ін­новаційної діяльності» та інші.

Навчальний посібник призначений як для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста та магістра напряму 0501 — «Економіка і підприємництво» спеціальності «Фінанси», так і для майбутніх менеджерів інших сфер еко­номічної діяльності. Він буде корисним також для науково-педагогічних працівників та учасників фінансового ринку, які цікавляться питаннями управління фінансами суб'єктів господарювання, є самостійною ланкою національної фінансово-кредитної системи з інди­відуальним кругообігом коштів, що забезпечує покриття витрат виробництва продукції (ро­біт, послуг) і одержання прибутку.