4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПОСЛУГ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

 

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в го­тівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки мо­жуть також селянські (фермерські) господарства та приватні підприємства, які перебувають у їх власності.

залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 % від загальних зобов'язань кредитної спілки;

виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Упов­новаженого органу;

виступає членом платіжних систем;

оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 % ва­ртості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення.

Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 % від капіталу кредитної спілки

Провадження кредитною спілкою іншої діяльності не допускається. Головні відмінності між банком та кредитною спілкою:

кожен вкладник кредитної спілки, незалежно від суми вкладу, є її повноправним членом;

кредитна спілка є демократичним інститутом, де керівні органи обираються загаль­ними зборами;

кредитна спілка є неприбутковою організацією, створеною для обслуговування фінан­сових потреб своїх членів.

Послуги членам органів управління та працівникам кредитної спілки надаються на умо­вах, що не можуть відрізнятися від звичайних, та з дотриманням вимог щодо уникнення конфлікту інтересів.

 

Кредитна політика кредитної спілки

Ця політика прийнята з метою впорядкування кредитної діяльності кредитних спілок — членів Національної асоціації кредитних спілок. Позички кредитних спілок поділяються:

а)         за терміном користування позичкою — на короткострокові (до 3 місяців), середньост-
рокові (від 3 місяців до 12 місяців) і довгострокові (12 місяців і довше);

б)         за цільовим призначенням — на споживчі (види: соціальні, на придбання побутової
техніки, студентські і т. ін.) та підприємницькі (на поповнення обігових коштів, на при-
дбання обладнання іт. ін.);

в)         за порядком нарахування відсотків та сплати відсотків і основної суми позички:

на позички з нарахуванням та сплатою відсотків і основної суми позички наприкінці терміну дії кредитної угоди;

на позички з періодичним нарахуванням та сплатою відсотків і сплатою основної суми позички наприкінці терміну дії кредитної угоди;

на позички з періодичним нарахуванням та сплатою відсотків і періодичною сплатою рівних часток основної суми позички;

на позички з періодичною сплатою відсотків і основної суми позички «однаковими частинами»;

г)         за рівнем забезпеченості — на незабезпечені, слабо забезпечені (в договорі передбачено
штрафні санкції; поручництво за умови, якщо платоспроможність поручителя (у випадку юри-
дичної особи — гаранта) недостатньо обґрунтована та підтверджена), забезпечені (застава; по-
ручництво за умови, якщо платоспроможність поручителя (у випадку юридичної особи-гаранта)
достатньо обґрунтована та підтверджена;

ґ) за рівнем дотримання позичальником встановленого режиму сплати — на позички з нормальним режимом сплати, позички, сумнівні щодо повернення, та неповернені позички;

д)         за методом надання основної суми позички — на позички, що видаються одноразово,
та позички, що видаються частинами (кредитна лінія);

е)         за можливістю зміни рівня відсотків за користування позичкою — на позички з незмінними
(фіксованими) відсотками та позички зі змінними (прирівняними до еквівалента) відсотками.

Надання позичок членам спілки

Позичка надається члену КС на підставі укладеної кредитної угоди, в якій мають бути визначені:

дата та місце укладання угоди;

повне найменування сторін та їхніх представників, повноважних представників;

предмет угоди;

ціна угоди;

терміни та порядок виконання угоди;

відповідальність сторін;

реквізити сторін;

підписи та, за необхідності, печатки сторін. При прийнятті рішення про надання позичок членам основною умовою є очевидна та належним чином підтверджена здатність члена повер­нути основну суму та відсотки за позичкою у встановлений в угоді термін за рахунок власних джерел доходу. Така здатність для підприємницьких позичок забезпечується обов'язковим складанням та аналізом бізнес-плану. Для споживчих позичок сума місячного платежу не пови­нна перевищувати 50 % чистого місячного доходу позичальника (чистий місячний дохід — це загальний місячний дохід за мінусом місячних виплат за іншими зобов'язаннями позичальника). При цьому такий дохід повинен бути реальним та очевидним. Додатковими умовами прийняття рішення про надання позички члену кредитної спілки можуть бути його кредитна історія в спіл­ці та можливе застосування одного з видів забезпечення.

І

Для споживчих позичок сума місячного платежу не повинна перевищувати 50 % чистого місячного доходу позичальника.

Усі рішення про надання позичок приймаються кредитним комітетом спілки на його за­сіданнях, що фіксується у встановленому порядку в протоколах. При цьому положення мо­же передбачати певні особливості щодо порядку прийняття рішень про надання окремих видів позичок, а саме:

рішення кредитного комітету про надання позичок, розмір яких перевищує спеціально встановлений в положенні розмір основної суми, в обов'язковому порядку погоджується з правлінням спілки;

у своєму спеціальному рішенні кредитний комітет делегує посадовій особі спілки пра­во надавати позички, максимальний розмір і загальний ліміт яких визначені в положенні. У цьому випадку зазначена посадова особа зобов'язана подавати докладний звіт про надані їй у межах делегованих повноважень позички на кожному засіданні кредитного комітету;

про рішення щодо надання позичок членам кредитного комітету або посадовій особі, якій делеговано право надавати позички, в обов'язковому порядку інформується наглядо­вий комітет спілки на його найближчому засіданні.

Жоден член кредитної спілки не може мати зобов'язань перед кредитною спілкою біль­ше, ніж за двома позичками. При цьому їхня загальна допустима сума повинна бути зазначена в положенні. Надання другої позички членові кредитної спілки за умови, якщо перша нада­на йому позичка є простроченою, не допускається.

Функції кредитних спілок з кредитування:

надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 % від капіталу кредитної спілки;

виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

залучає на договірних умовах кредити банків, кошти інших установ та організацій ви­ключно для надання кредитів своїм членам. Загальна сума залучених коштів, у тому чис­лі кредитів, не може перевищувати 50 % вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення та інше.

Як обов'язкову умову для надання членам окремих видів позичок положення може передбачати наявність у позичальника в кредитній спілці певної суми внесків відповід­них видів.

Кредитна угода може бути пролонгована за умови відсутності у позичальника поточної про­строченої заборгованості. У разі пролонгації дії кредитної угоди обов'язковою умовою повинно бути те, що подальші платежі зі сплати позички включатимуть не лише відсотки, а й частину основної суми позички. Повторна пролонгація угоди не допускається.