2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

 

Відповідно до ч. 2. ст. 130 Господарського кодексу України від 16.01.2003, № 436-!У (далі — ГКУ), кредитною спілкою є неприбуткова організація, заснована громадянами у встановленому законом порядку на засадах добровільного об'єднання грошових внесків з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні інших фінансових послуг. Кредитна спілка є юридичною особою.

Частиною 3 ст. 130 ГКУ визначено, що кредитна спілка діє на основі статуту, який за­тверджується загальними зборами членів кредитної спілки.

Закон України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 року № 2908-ііі визначає організа­ційні, правові та економічні засади створення та діяльності кредитних спілок, їх об'єднань, права та обов'язки членів кредитних спілок та їх об'єднань.

Кредитна спілка не може бути засновником або учасником суб'єктів підприємницької діяльності.

Статус, порядок організації та здійснення господарської діяльності кредитної спілки ви­значаються ГКУ, законом про кредитні спілки та іншими законами.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регу­лювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року, № 2664-Ш (далі — Закон № 2664-Ш), кредитні спілки належать до фінансових установ. Відтак, відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону № 2664-Ш, державне регулювання та контроль за діяльністю кредитних спі­лок здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг. Функції даного органу покладено на Державну комісію з регу­лювання ринків фінансових послуг України (далі — Держфінпослуг).

Контроль за діяльністю кредитних спілок у структурі Держфінпослуг здійснює депар­тамент нагляду за кредитними установами, який є самостійним структурним підрозді­лом Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Основними завданннями Департаменту стосовно кредитних спілок є:

забезпечення проведення Держфінпослуг єдиної та ефективної державної політики у сфері діяльності кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок;

участь у розробці і реалізації стратегії розвитку ринків фінансових послуг в Україні;

забезпечення державного регулювання та нагляду за наданням послуг у сфері діяльно­сті кредитних спілок та дотриманням законодавства у цій сфері;

захист прав споживачів послуг у сфері діяльності кредитних спілок шляхом застосу­вання у межах своїх повноважень заходів впливу з метою запобігання і припинення пору­шень законодавства кредитними спілками.

Департамент щодо контролю за діяльністю кредитних спілок здійснює такі функції:

забезпечує державне регулювання і нагляд за діяльністю кредитних спілок;

приймає рішення про внесення та виключення інформації про кредитні спілки та їх відокремлені підрозділи з Державного реєстру фінансових установ, видачу, переоформлен­ня та анулювання виданих кредитним спілкам свідоцтв про реєстрацію фінансової установи та довідок про внесення інформації про відокремлені підрозділи до Державного реєстру фі­нансових установ;

здійснює контроль за дотриманням порядку подання і достовірністю звітності та ін­шої інформації, що надається кредитними спілками, здійснює аналіз такої інформації для цілей нагляду;

проводить самостійно чи разом з іншими уповноваженими органами виїзні та безвиї­зні перевірки діяльності кредитних спілок;

здійснює моніторинг реалізації функцій, делегованих Держфінпослуг саморегулівній організації кредитних спілок, а за необхідності, надає пропозиції щодо припинення або від­кликання відповідних повноважень включно до позбавлення асоціації кредитних спілок статусу саморегулівної організації;

у разі порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяль­ність кредитних установ, застосовує заходи впливу та штрафні санкції (штрафи), застосу­вання яких не належить до виключної компетенції Комісії як колегіального органу;

забезпечує впровадження застосованих до кредитних установ заходів впливу та штрафних санкцій (штрафів);

готує та подає на розгляд Комісії проекти рішень щодо:

 

визначення особливостей створення, державної реєстрації, ліцензування та діяльності об'єднаної кредитної спілки;

визначення переліку внутрішніх положень та процедур для забезпечення ефективної та безпечної діяльності кредитної спілки;

установлення переліку державних цінних паперів, які придбаває кредитна спілка;

визначення мети залучення кредитними спілками на договірних умовах кредитів бан­ків, кредитів об'єднаної кредитної спілки, грошових коштів інших установ та організацій;

установлення порядку складання та подання звітності кредитними установами відпо­відно до законодавства;

надання одній із всеукраїнських асоціацій кредитних спілок статусу саморегулівної організації кредитних спілок — членів асоціації та внесення такої асоціації до відповідного реєстру.

До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

відділ аналізу звітності кредитних установ;

відділ ліцензування кредитних установ;

відділ інспектування кредитних установ;

відділ роботи з територіальними управліннями з нагляду за кредитними установами. Таким чином, державне регулювання у сфері надання фінансових послуг кредитними

спілками спрямоване на забезпечення кредитиними спілками стабільної діяльності, своєча­сне виконання ними зобов'язань перед своїми членами, а також запобігання можливим втратам капіталу через ризики, притаманні діяльності кредитних спілок.