1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

 

Кредитна спілка — це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, профе­сійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення по­треб їїчленів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Додатковий капітал кредитної спілки — капітал, який формується за рахунок цільо­вих внесків членів спілки, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, безоплатно отриманого майна і необоротних засобів.

Капітал кредитної спілки — пайовий, резервний та додатковий капітал, а також зали­шок нерозподіленого доходу спілки, не може бути менше 10 % від суми її загальних зо­бов'язань.

Кошти, що належать членам кредитної спілки, використовуються для надання креди­тів членам кредитної спілки, а за наявності тимчасово вільних коштів членів кредитної спі­лки — можуть розміщуватися спілкою на депозитних рахунках в установах банків, які ма­ють ліцензію на право роботи з вкладами громадян, і в об'єднаній кредитній спілці, а також у державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом.

Кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих зборів. Чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути менше 50 осіб, які відповідно до Закону «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 року № 2908-Ш можуть бути членами кредитної спілки та об'єднані хоча б за однією з таких ознак: мають спільне місце робо­ти чи навчання або належать до однієї професійної спілки, об'єднання професійних спі­лок, іншої громадської чи релігійної організації або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області.

Пайовий капітал кредитної спілки формується за рахунок обов'язкових та додаткових пайових членських внесків членів кредитної спілки.

Резервний капітал призначений для відшкодування можливих збитків кредитної спіл­ки, які не можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного року, забезпечення платоспроможності кредитної спілки та захисту заощаджень її членів.

| Чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути менше 50 осіб.

Члени кредитної спілки — громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак (мають спі­льне місце роботи чи навчання або належать до однієї професійної спілки, об'єднання про­фесійних спілок, іншої громадської чи релігійної організації або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області), мають повну цивільну дієздатність.