8. СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

Концепція розвитку банківської системи України на 2000—2010 роки

У найближчому майбутньому банківські технології зосереджуватимуться в таких сферах фінансового ринку, як послуги, що надаються через Інтернет; електронна оплата за рахун­ками фізичних та юридичних осіб; електронний спосіб надання рахунків, операції з викори­станням пластикових «смарт-карток».

Основні завдання та напрямки розвитку банківської системи України:

Банківська система як важлива ланка у відтворенні та розвитку національної економі­ки.

Роль і місце НБУ в банківській системі. Грошова політика. Банківський нагляд.

Роль Асоціації українських банків і банківських об'єднань.

Основні напрямки оптимізації структури другого рівня банківської системи, а також структури за організаційно-правовими формами та профілем діяльності.

Шляхи підвищення ролі системних банків. Роль і місце середніх і малих банків у рин­ковій економіці країни. Єдині умови діяльності та конкуренція.

Шляхи фінансового оздоровлення проблемних банків, механізми погашення сумнів­них кредитів.

Принципи капіталізації банків, прив'язка темпів капіталізації до стану економіки.

Захист капіталів банків від знецінення в період нестабільності національної валюти.

Вимоги щодо формування статутних фондів та капіталу банків.

Формування резервів на покриття збитків від кредитних та інших ризиків.

Шляхи вдосконалення банківського менеджменту як важливої передумови оздоров­лення банківської системи.

Формування ресурсної бази. Кредитна діяльність комерційних банків.

Створення умов залучення коштів у банківську систему та проблема захисту інтересів вкладника і клієнта.

Вдосконалення механізму страхування банківських депозитів.

Проблеми банківської системи в XXI сторіччі: швидкі технологічні зміни; постійне регу­лювання; об'єднання банків; перегляд менеджменту ризиків; стратегічне планування май­бутнього; конкуренція фінансових інститутів (не банків); збільшення банківських продуктів для клієнтів; швидке зростання якості банківських технологій; звуження процентної маржі; максимальні доходи від «комісій»; збільшення кількості безбалансових відділень через за­провадження банкоматів; підвищення фінансової та інформаційної безпеки банку; 24-годинний сервіс деяких послуг; збільшення кількості небанківських форм кредитування (товарні кредити, відстрочки платежу); постійні валютні ризики.

Основні аспекти розвитку ринку банківських послуг:

Законодавство. Сьогодні вагоме значення для подальшого розвитку банківського сектору має удосконалення законодавства, зокрема потребують рішення такі положен­ня: удосконалення процедури реєстрації комерційних банків; регламентація процедур визначення реальних власників банків; посилення взаємодії органів банківського нагля­ду та незалежних аудиторів. Вирішити ці питання покликаний законопроект «Про вне­сення змін до деяких законодавчих актів України» № 0884 від 23.11.2007 р., який вже два роки перекидається Верховній раді України. Прийняття цього законопроекту має вагоме значення для подальшого розвитку національної банківської системи, оскільки підвищить надійність банківської системи, а саме:

• підвищить відповідальність спостережної ради банку, встановить вимоги до профе­сійної придатності членів спостережної ради;

сприятиме уникненню конфліктів інтересів у процесі діяльності керівництва та пра­цівників банку;

забезпечить ефективне функціонування служб управління ризиками;

посилить вимоги до організації внутрішнього аудиту банку.

Іноземний капітал в банківській системі України. Протягом останніх двох років спостерігається суттєве посилення ролі іноземного капіталу в банківській системі України, зокрема лише протягом 2007 року кількість банків з іноземним капіталом збі­льшилась з 35 до 47 банків (це майже 26,7 % від загальної кількості банківських установ країни), а кількість банків з 100 % іноземним капіталом — з 13 до 17 (майже 10 % всіх банківських установ). При цьому частка іноземного капіталу в банківській системі краї­ни зросла з 27 % до 35 % та досягла обсягу 15 млрд. грн. Варто зазначити, що очікува­ного припливу дешевих ресурсів в країну з приходом іноземного капіталу в банківську систему не відбулось, оскільки іноземні інвестори прагнуть не лише відбити вкладені кошти, а й отримати більші прибутки, порівняно з власною країною.

У багатьох країнах частка іноземного капіталу в банківській системі обмежена, необхід­ність такого ліміту є доведеною в процесі багаторічного досвіду функціонування банківсь­ких систем різних країн. Вітчизняні науковці обґрунтовують введення обмеження частки іноземного капіталу на рівні не більше 40—50 % та введення додаткових вимог до комер­ційних банків, що хочуть відкривати філії в Україні (розмір статутного капіталу, рівень від­повідності основних банківських нормативів). Обов'язково збільшення частки іноземного капіталу в вітчизняній банківській системі повинно відбуватись з врахуванням усіх позити­вних та негативних чинників, потенційних ризиків на основі світового досвіду, щоб забез­печити дотримання національних інтересів та уникнути загроз фінансовій безпеці країни.

Діяльність філій іноземних банків. З внесенням змін до Закону України «Про банки та банківську діяльність» у частині діяльності на території країни філій іноземних бан­ків вже найближчим часом можуть з'явитись філії іноземних банків, які не будуть само­стійними юридичними особами та діяльність яких регулюватиметься іноземним законо­давством. Вітчизняний банківський сектор є неготовим до конкурентної боротьби з філіями, оскільки сьогодні не визначені чіткі норми регулювання діяльності, банківсь­кого нагляду, застосування заходів впливу та ліквідації філій іноземних банків, що ста­вить під загрозу не лише інтереси їх вкладників, а й безпеку вітчизняної банківської си­стеми. Також не визначені механізм та вимоги до розрахунку економічних нормативів, ведення бухгалтерського обліку та складання звітності філіями іноземних банків, адже ведення бухгалтерського обліку на балансі головного банку зробить неможливими до­стовірні розрахунки фінансових показників банків та податків. Сьогодні законодавст­вом «забезпечені» всі умови уникнення оподаткування філіями іноземних банків та не­прозорості їхньої фінансової звітності, що ставить під загрозу інтереси не лише клієнтів філій, а й економіку країни.

Зростання рівня ризиків комерційних банків. Стрімке зростання обсягів активних операцій, насамперед, кредитування, впровадження широкого асортименту нових банківських продуктів, поглиблення впливу процесів світового фінансового простору на розвиток вітчизняного банків­ського сектору, активізація створення банківських об'єднань та промислово-фінансових груп об'єктивно спричиняють зростання ризиків у банківській діяльності. Додатковий вплив спричи­няють певна розбалансованість довгострокових активів та пасивів за строками щодо погашення та відсутність належної прозорості банківського сектору. З метою мінімізації ризиків у банків­ській діяльності та її подальшого поступового розвитку необхідно удосконалити правові, мето­дологічні та організаційні засади банківського нагляду та регулювання. Важливим при цьому є виявлення проблем в діяльності банків на ранніх стадіях їх виникнення з метою уникнення кри­зових явищ або пом'якшення їх впливу на економіку. Саме тому потребує вдосконалення сис­тема внутрішнього аудиту банку та посилення вимог щодо її функціонування, адже сьогодні до­сить часто значення внутрішнього аудиту є недооціненим представниками керівництва установи. Також потребує законодавчого врегулювання взаємодія зовнішніх аудиторів з пред­ставниками НБУ, адже запобігання кризовим явищам та їх усунення на ранніх стадіях є запору­кою стабільної банківської системи країни.

Банківський маркетинг. Ринок банківських послуг є особливим сегментом ринку, на яко­му різноманітні маркетингові стратегії обумовлені характером банківської діяльності — уз­годження інтересів клієнтів та самого банку. Варто зазначити, що діяльність банків є суворо регламентованою, ймовірність банкрутства банку є досить мізерною, бар'єри для входу на ринок інших кредитних установ досить високі, а тому керівництво часто вважає витрати на маркетинг недоцільними. Маркетинг у банківській сфері полягає в такому плануванні та здійсненні заходів щодо створення, поширення та просування банківських послуг та проду­ктів, коли успішно поєднуються інтереси клієнтів та банку. Він передбачає орієнтацію на споживача та професійну гнучкість і миттєвість у реагуванні на потреби у банківських по­слугах. Сьогодні вітчизняний ринок банківських послуг є ринком покупця, адже створена велика кількість комерційних банків з широким переліком послуг, що ними реалізуються. А тому для виживання на внутрішньому ринку та завоювання зовнішніх ринків вітчизняним банкірам варто розробляти успішні маркетингові стратегії, реалізація яких забезпечила б отримання максимального прибутку при збереженні фінансової стійкості та платоспромож­ності банку за умови задоволення всіх вимог та потреб клієнтів.

Інформаційні ризики. В сучасних умовах інформатизації всіх сфер господарської діяль­ності значення інформаційних ризиків зростає в геометричній прогресії. Головними інфор­маційними загрозами є маніпулювання інформацією (дезінформація, викривлення інформа­ції), руйнування та використання з протиправною метою чужих інформаційних ресурсів, порушення встановленого порядку обміну інформацією, несанкціонований доступ до інфо­рмаційних ресурсів, протиправний збір та використання інформації. Нині особливо небез­печним для банків є інформаційний тероризм, під яким розуміється використання різнома­нітних інформаційних технологій та продуктів для ураження інформаційних об'єктів, інформаційно-психологічного пригнічення масової та індивідуальної свідомості людей, со­ціальних груп на основі формування страху, високого інформаційного напруження в їх по­ведінці. Досить часто банківські установи недооцінюють рівень інформаційних ризиків, хо­ча їх негативний вплив на ефективність діяльності банківської системи доведено на практиці неодноразово (за допомогою «взлому» електронних підписів та ключів був отри­маний доступ до чужих фінансових ресурсів). Особливо актуальним питання захисту інфо­рмаційних систем банків стало після несанкціонованого доступу до інформаційної бази КБ «Промінвестбанку» та проведення дій, кваліфікованих як інформаційних тероризм, що по­силило фінансову кризу в цьому банку. Управління інформаційними ризиками для банку є дуже трудомістким та багатостороннім процесом, який охоплює різні види організаційної, правової, інженерно-технічної, кадрової та інформаційної роботи та потребує вкладання ве­личезних фінансових ресурсів. При цьому важливим аспектом ефективності такого процесу є законодавче закріплення основних норм стосовно регулювання інформаційної загрози ді­яльності банку та визначення суворого покарання за протиправні дії, які призвели в кінце­вому результаті до погіршення фінансового стану банку. Вітчизняні банківські установи є незахищеними в цьому питанні, оскільки сьогодні в Україні нормативно-правове регулю­вання інформаційної безпеки фактично відсутнє. Крім того, відсутня достатня практика бо­ротьби з інформаційними терористами, тому банки мають передбачити свою поведінку при здійсненні інформаційних терористичних актів, мати уявлення про способи виживання в умовах інформаційних атак та методи ліквідації їх наслідків.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ Рівень І

1.         Додатковий капітал банку не може бути:

більше 100 % основного капіталу банку;

більше 100 % статутного капіталу банку;

менше 50 % основного капіталу банку;

менше 100 % резервного капіталу банку.

2.         Істотна участь у комерційному банку передбачає:

пряме або опосередковане володіння 10 % і більше статутного капіталу або права голосу придба­них акцій (паїв);

незалежно від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяль­ність юридичної особи;

пряме або опосередковане володіння 20 % і більше статутного капіталу або права голосу придба­них акцій (паїв);

посідання досить високої посади в комерційному банку, що передбачає керівництво банком.

3.         Асоціація комерційних банків України створена для:

представництва інтересів України в міжнародних банках та інших міжнародних фінансово-кредитних установах;

сприяння розвитку банківської системи України;

представництва інтересів своїх членів у органах державної влади та управління;

формування законодавчого поля щодо діяльності комерційних банків.

4.         Структура капіталу комерційного банку складається з:

основного капіталу;

додаткового капіталу;

статутного капіталу;

пайового капіталу;

вірної відповіді немає.

5.         Виробництво й споживання фінансових послуг збігаються у:

у збалансуванні попиту й пропозиції;

у часі та просторі;

у потребах на ці послуги;

вірної відповіді немає.

6.         Банки, біржі (фондові, валютні), довірчі товариства, зберігачі належать до:

фінансових інструментів;

фінансових інститутів;

фінансових установ;

вірної відповіді немає.

7.         Перший акціонерний банк, який надавав комерційні кредити виник:

у Стародавній Греції наприкінці XII ст;

в Англії наприкінці XVII ст.;

в Італії у XIV—XV ст.;

у Російській імперії в середині XVIII ст.;

вірної відповіді немає.

8.         Асоціація українських банків створена для:

представництва інтересів України в міжнародних банках та інших кредитних установах;

забезпечення стабільності грошової одиниці;

сприяння розвитку банківської системи України;

представництва інтересів своїх членів у органах державної влади та управління.

9.         Основною функцією Національного банку України є:

сприяння дотриманню стабільності банківської системи України;

забезпечення стабільності грошової одиниці України;

представництво інтересів України в міжнародних банках та інших міжнародних кредитних установах;

забезпечення цінової стабільності.

10.       Частка будь-якого із засновників, акціонерів (учасників) комерційного банку не пови-
нна перевищувати:

25 %статутного фонду банку;

35 % статутного фонду банку;

50 % статутного фонду банку;

70 % статутного фонду банку.

11.       Основний капітал банку містить:

статутний капітал;

додатковий капітал;

розкриті резерви;

нерозкриті резерви.

12.       Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації для комерційних банків, які
здійснюють свою діяльність на території України:

не менше 1 млн євро;

не менше 3 млн євро;

не менше 5 млн євро;

не менше 10 млн євро.

13.       Депозитні сертифікати видаються:

фізичним особам;

фізичним та юридичним особам;

юридичним особам;

вірної відповіді немає.

14.       Частка капіталу, що належить хоча б одному нерезиденту в банку з іноземним ка-
піталом повинна:

не перевищувати 10 %;

перевищувати 10 %;

не перевищувати 20 %;

не обмежена.

15.       Документом, на підставі якого банки мають право здійснювати банківську діяль-
ність, є:

сертифікат НБУ;

свідоцтва про внесення до реєстру НБУ;

статут комерційного банку;

ліцензія НБУ.

16.       Продовжити речення:

Залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені на власних умовах та на власний ризик є елементом ...

страхової діяльність;

банківської діяльності;

біржової діяльності;

кооперативної діяльності.

17.       В Україні діяльність філій іноземних банків...

заборонена;

дозволена;

обмежена;

буде дозволена через 5 років з дати вступу України до СОТ.

18.       Банківські послуги поділяються на такі види:

основні та поточні;

активні та пасивні;

основні, поточні та розширені;

фінансові, допоміжні та додаткові

19.       Принципами банківської діяльності є:

платність, строковість та швидкість;

чіткість, швидкість та зручність;

цільове призначення, поверненість, платність;

чіткість, швидкість, вчасність, зручність та точність.

20.       Системоутворюючий банк — це банк, зобов'язання якого становлять не менше:

5 % від загальних зобов'язань банківської системи;

10 % від загальних зобов'язань банківської системи;

20 % від загальних зобов'язань банківської системи;

30 % від загальних зобов'язань банківської системи.

Рівень ІІ

Назвіть банківські платіжні інструменти, що використовуються в Україні.

Охарактеризуйте етапи створення сучасної банківської системи України.

Які особливості банківських послуг вам відомі?

Якими чинниками визначається маркетингова політика сучасного банку?

Розкрийте принципи банківської діяльності.

Назвіть принципи банківського права.

Охарактеризуйте види банківських послуг.

Дайте визначення банківського кредиту. Які види та форми банківського кредиту вам відомі?

Розкрийте принципи банківського кредитування.

Що таке комерційний кредит?

Які особливості має лізинговий кредит?

Дайте характеристику консорціумного кредиту.

Плата за надані банківські послуги стягується у вигляді... (продовжити речення).

Мета та сфера банківського нагляду.

Концепція розвитку банківської системи України на 2000—2010 роки. Які її основні завдання та напрямки?

Банківська система України: сучасний стан та перспективи розвитку.

Основні засади грошово-кредитної політики НБУ.

Види послуг та операцій Національного банку України.

Особливості оплати та оподаткування банківських послуг.

Правові відносини між банками та клієнтами.

Надання кредитів юридичним та фізичним особам.

Надання поручництв, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі.

Залучення депозитів юридичних і фізичних осіб.

Вклади фізичних осіб. Видача ощадної книжки.

Строкові вклади. Нарахування процентів за строковими вкладами.

Придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг прийняття ризику виконання таких вимог (факторинг).

Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.

Відкриття та ведення кореспонденських рахунків банків-нерезидентів в уповноважених банках України та здійснення операцій за ними.

Відкриття кореспондентських рахунків у банках-нерезидентах в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.

Валютні операції на міжнародних ринках.

Рівень III

Банк видав кредит на суму 15 000 грн з нарахуванням відсотків за ставкою 17 % річних на 14 мі­сяців. Визначити суму, яку повинен повернути позичальник, та дохід банку.

При обліку векселя на суму 2300 грн, до терміну оплати якого залишилось 80 днів, банк ви­платив його пред'явнику 1810 грн. Визначити, яку облікову ставку використовував банк при розрахун­ковій кількості днів на рік, рівному 360.

Вексель обліковано в банку за обліковою ставкою 25 % річних за сім місяців до терміну його по­гашення. Визначити значення ефективної річної ставки відсотків.

Банк приймає внески до запитання за ставкою 80 % річних. Визначити суму процентів на внесок 2400 грн, який розміщений на півроку.

Банк приймає депозити на 3 місяці за ставкою 20 % річних, на 6 місяців за ставкою 40 % річних і на рік за ставкою 50 % річних. Визначити суму, яку отримає власник депозиту 4400 грн в усіх трьох випадках.

Вклад у розмірі 4000 грн був здійснений у банку 20.01.02 р. і запитаний 7.10.02 р. Ставка відсотків банку складала 30 % річних. Визначити суму нарахованих відсотків при різних методах визначення тер­міну нарахування.

При оплаті пред'явленого векселя на суму 12 000 грн, до терміну погашення якого залишилось 32 дні, дохід банку склав 2125 грн. Визначити ставку відсотків, використану банком при визначенні доходу.

Ставка відсотків банку за внесками до запитання, що становить на початку року 30 % річних, через півроку була зменшена до 25 %, а через три місяці — до 20 %. Визначити суму відсотків, яка була нарахована на вклад 4000 грн за рік.

Вклад 4000 грн був здійснений у банку 25.05.02 р. при ставці 35 % річних. З 1 червня банк знизив ставку за внесками до 25 % річних. 15 липня рахунок був закритий. Визначити суму нарахо­ваних відсотків за англійською практикою їх нарахування.

Вексель, до терміну оплати якого залишилось 150 днів, облікований у банку за обліковою ставкою 35 % річних при розрахунковій кількості днів на рік — 360. Визначити дохідність операції обліку за ефек­тивною ставкою простих відсотків для розрахункової кількості днів на рік — 365.

Вексель на суму 10000 грн виданий на 120 днів з нарахуванням по ньому відсотків за став­кою 13 % річних при розрахунковій кількості днів на рік — 360. Банк облікував вексель за 50 днів до настання терміну оплати за обліковою ставкою 20 % річних при розрахунковій кількості днів на рік — 365. Визначити суму доходу банку та дохідність операції у вигляді ефективної ставки відсотків.

При наданні кредиту в умовах інфляції повинна бути забезпечена реальна дохідність, що визна­чається відсотковою ставкою, рівною 8 % річних. Визначити ставку відсотків, що компенсує втрати від ін­фляції при наданні кредиту на рік, якщо очікуваний рівень інфляції становить 12 % в місяць, а розрахун­кова кількість днів на рік дорівнює 365.

Споживчий кредит на суму 1000 грн відкритий на 2 роки по ставці 10 % річних з помісячним нара­хуванням відсотків. Погашення повинно відбуватись однаковими внесками. Визначити вартість кредиту і розмір внесків, якщо погашення кредиту буде здійснюватися щоквартально.

Банк видав кредит підприємству обсягом 15000 грн на два роки під 14 % річних з нарахуванням відсот­ків щоквартально. Погашення кредиту повинно відбутись в кінці терміну одноразовим внеском. Визначити суму погашення кредиту та дохідність операції для банку у вигляді ефективної ставки простих відсотків.

Ощадний сертифікат номіналом 3000 грн з нарахуванням процентів за ставкою 25 % річних і терміном півроку був куплений за 100 днів до погашення і проданий через 50 днів. Значення ставок відсотків по депозитах в моменти купівлі і продажу становили 20 % і 15 % відсотків річних відповід­но. Визначити дохід від операції купівлі-продажу при розрахунковій кількості днів на рік — 360.

Грошові кошти в розмірі 15 000 грн розміщені на депозит в банку на півроку з нарахуванням від­сотків кожного місяця в розмірі 10 % річних. Визначити суму, яку отримає вкладник після закінчення тер­міну, та дохідність операції як ефективну річну ставку простих відсотків.

Кредит у розмірі 7500 грн був взятий 5.01.02 р. з терміном погашення 11.07.02 р. за ставкою 30 % річних. Визначити суму відсотків за кредит при різній практиці їх нарахування.

За умовами кредитної угоди ставка простих відсотків у першому місяці за користування кредитом дорівнює 45 % річних, а в кожному наступному місяці збільшується на 2 відсоткових пункти. Визначити суму відсотків за кредит у розмірі 11000 грн, взятий на 9 місяців.

Вексель на суму 20 000 грн був пред'явлений у банку для оплати за 250 днів до терміну його по­гашення. Визначити суму, отриману пред'явником векселя, і суму доходу банку, якщо банк для його ви­значення буде використовувати ставку відсотків і облікову ставку, що дорівнюють 25 % річних (розрахун­кова кількість днів на рік при використанні ставки відсотків дорівнює 365, при використанні облікової ставки — 360).

При відкритті ощадного рахунка за ставкою 25 % річних 20.04.02 р. на рахунок була покладена сума 4000 грн. Потім на рахунок 21.07.02 р. була додана сума 400 грн; 7.10.02 р. з рахунка була знята сума 770 грн, а 11.11.02 р. рахунок був закритий. Визначити загальну суму, отриману вкладником при

 

закритті рахунка.

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Варіант індивідуального контрольного завдання № 1

I р. II р. III р.

1, 6, 11, 16

21, 26, 31, 36, 41, 46

51, 56, 61, 66

Варіант індивідуального контрольного завдання № 2

I р. II р. III р.

2, 7, 12, 17

22, 27, 32, 37, 42, 47

52, 57, 62, 67

Варіант індивідуального контрольного завдання № 3

I р. II р. III р.

3, 8, 13, 18

23, 28, 33, 38, 43, 48

53, 58, 63, 68

Варіант індивідуального контрольного завдання № 4

I р. II р. III р.

4, 9, 14, 19

24, 29, 34, 39, 44, 49

54, 59, 64, 69

Варіант індивідуального контрольного завдання № 5

I р. II р. III р.

5, 10, 15, 20

25, 30, 35, 40, 45, 50

55, 60, 65, 70

Варіант індивідуального контрольного завдання № 6

I р. II р. III р.

1, 3, 15, 19

25, 29, 35, 40, 42, 45

57, 58, 65, 66

Варіант індивідуального контрольного завдання № 7

I р. II р. III р.

2, 6, 11, 14

26, 30, 34, 36, 43, 46

54, 59, 64, 67


 

Варіант індивідуального контрольного завдання № 8

I р.

4, 7, 12, 16

II р.

24, 28, 32, 37, 41, 48

III р.

53, 55, 62, 68

Варіант індивідуального контрольного завдання № 9

I р.

5, 9, 13, 20

II р.

22, 27, 31, 39, 44, 49

III р.

52, 56, 63, 69

Варіант індивідуального контрольного завдання № 10

I р.

8, 10, 17, 18

II р.

21, 23, 33, 38, 47, 50

III р.

51, 60, 61, 70

Варіант індивідуального контрольного завдання № 11

I р.

2, 4, 11, 13

II р.

21, 25, 33, 37, 42, 44

III р.

51, 53, 61, 70

Варіант індивідуального контрольного завдання № 12

I р.

3, 5, 15, 20

II р.

22, 24, 31, 34, 41, 50

III р.

52, 58, 63, 69

Варіант індивідуального контрольного завдання № 13

I р.

1, 9, 12, 16

II р.

23, 28, 38, 40, 43, 48

III р.

54, 60, 64, 68

Варіант індивідуального контрольного завдання № 14

I р.

6, 8, 14, 18

II р.

26, 29, 35, 39, 45, 47

III р.

55, 57, 65, 66

Варіант індивідуального контрольного завдання № 15

I р.

7, 10, 17, 19

II р.

27, 30, 32, 36, 46, 49

III р.

56, 59, 62, 67

 

ЛІТЕРАТУРА: 5, 6, 9, 10, 12, 17, 20, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 52, 53, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 75, 99, 104, 115, 116, 125, 126, 144, 145, 146, 179, 227, 234, 237,

241, 242, 243, 244, 245, 248, 249, 250