3. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Довідкова інформація:

За станом на 01.10.2008 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мав 181 банк, у тому числі: 152 банки — акціонерні товариства (з них: 112 банків — відкриті акціонерні товариства, 40 банків — закриті акціонерні товариства), 29 банків — товариства з обмеже­ною відповідальністю. У стані ліквідації перебуває 13 банків, з них 10 банків ліквідуються за рішен­нями НБУ, 3 — за рішеннями господарських (арбітражних) судів. Філійна мережа банків України складається з 1 344 діючих філій.

Протягом дев'яти місяців 2008 року спостерігалася тенденція зростання основних показників дія­льності банків. Так, з початку 2008 року власний капітал банків збільшився на 34,4 %, або на 23,9 млрд грн., і за станом на 01.10.2008 склав 93,5 млрд грн. Зростання капіталу банків, переважно, відбулося за рахунок збільшення сплаченого зареєстрованого статутного капіталу на 17,4 млрд грн. та загальних резервів, резервного фонду та інших фондів банків на 3,3 млрд грн.

Зобов'язання банків України збільшилися на 25,2 %, або на 133,3 млрд грн., та становлять на 01.10.2008 р. 663,1 млрд грн. Протягом дев'яти місяців 2008 року активи банків збільшилися на 26,2 %, або на 157,2 млрд грн., і становлять 756,6 млрд грн. Загальні активи збільшились на 26,5 %, або на 163,9 млрд. грн. і складають 782,9 млрд. грн. Головною причиною такого зростання є збіль­шення обсягу кредитів, наданих банками, — на 142,6 млрд. грн., з них: кредитів суб'єктам господарю­вання — на 89,1 млрд грн., кредитів фізичним особам, — на 51,1 млрд грн.

Доходи банків склали 78,1 млрд грн., в т.ч. процентні доходи становили 60,1 млрд грн. (або 76,9 % від загальних доходів), комісійні доходи — 12,7 млрд грн. (16,3 %), результат від торговельних опера­цій — 3,5 млрд грн. (4,5 %), інші операційні доходи — 1,5 млрд грн. (1,9 %), інші доходи — 0,3 млрд грн. (0,4 %), повернення списаних активів — 23,4 млн. грн. Витрати банків склали 70,1 млрд грн., в т.ч. процентні витрати — 34,3 млрд грн. (або 48,9 % від загальних витрат), комісійні витрати — 1,5 млрд грн. (2,1 %), інші операційні витрати — 4,0 млрд грн. (5,7 %), загальні адміністративні витрати — 20,2 млрд грн. (28,9 %), відрахування в резерви — 7,6 млрд грн. (10,9 %), податок на прибуток — 2,4 млрд грн. (3,5 %). За дев'ять місяців 2008 року (за оперативними даними) банки отримали прибу­ток у розмірі 8,0 млрд грн.

 

Принципи і методи надання банківських послуг

Із розвитком фінансового ринку банки почали активно використовувати концепцію ма­ркетингу та стратегічного планування, що зумовлено конкурентною боротьбою за клієнтів у міру розвитку та змін зовнішнього середовища, а також багатьма іншими чинниками:

диверсифікація самої банківської індустрії;

розвиток небанківських фінансових інститутів, що склали конкуренцію;

розширення спектра послуг, що надаються банками, і розвиток спеціалізованих методів запо­зичення коштів (випуск цінних паперів та ін.);

розвиток інформаційних технологій і засобів комунікації;

розвиток конкуренції всередині банківської системи, а також між банками і небанків-ськими фінансовими інститутами;

•           обмеження цінової конкуренції на ринку банківських послуг пов'язані з державним регулюванням та зі сталим визначенням банківського відсотка.

Реалізація банківських послуг має 2 аспекти: просторовий (вибір місця розташування і каналів збуту); часовий (години роботи банку і терміновість обслуговування).

Банківським виробництвом є комплекс послуг банку з активних та пасивних операцій, які мають специфічні особливості.

Власне, банківським виробництвом є комплекс послуг банку з активних та пасивних операцій, які мають специфічні особливості:

о невідчутність послуг та їхній абстрактний характер (їх неможливо відчути матеріаль­но, побачити та оцінити доти, доки клієнт їх не отримає);

о мінливість якості послуг і невіддільність послуг від кваліфікації людей, які їх надають;

о незбереженість послуг (повинен бути особливий механізм вирівнювання попиту та пропо­зиції). Послуги не можна берегти як товари;

о надання банківських послуг пов'язано з використанням грошей у різноманітних формах (готівкові, безготівкові гроші та розрахунки);

о більшість банківських послуг мають протяжність у часі: угода не обмежується одно­разовим актом, установлюються дещо (певні) тривалі зв'язки з клієнтом.

До принципів надання банківських послуг належать:

^ чіткість (розрахунки веде автоматизований електронний комплекс);

^ швидкість (платежі в режимі реального часу);

^ зручність (банк враховує всі побажання клієнта).

Види банківських послуг:

Основні — кредитування, послуги щодо вкладення капіталу, послуги за розрахунками, операції з валютою, інші послуги.

Поточні — послуги, які постійно змінюються і розвиваються, не торкаючись базової спрямованості банку, та спрямовані на те, щоб перетворити випадкового клієнта на постій­ного, спонукати клієнта до придбання якомога більшої кількості послуг. Це можуть бути підготування документів, платіжні послуги, контроль, бухгалтерське обслуговування, опе­рації з цінними паперами, поради щодо оподатковування, консультування щодо інвестицій та ін.

Розширені — послуги, спрямовані на формування дружніх стосунків із клієнтом, надання йому всебічної допомоги. Це може бути обслуговування зовнішньоекономічних зв'язків, допомога у сфері фінансів, менеджменту, використання зв'язків і контактів, фінансових вигод.

Об'єктом права є відносини між банками та клієнтами, що базуються на юридичній рі­вності сторін з використанням цивільно-правового методу регулювання. При цьому врахо­вується принцип, що всі підприємства, установи й організації різних форм власності зо­бов'язані зберігати кошти на рахунках у банках і дотримуватися встановленого порядку.

Банкам забороняється:

■          Вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорід­неної чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг.

■          Вступати в договірні відносини з анонімними особами. Банк зобов'язаний:

Докладати максимальних зусиль для уникнення конфлікту інтересів працівників бан­ку і клієнтів, а також конфлікту інтересів клієнтів банку.

Ідентифікувати всіх осіб, які здійснюють значні та/або сумнівні операції.

Вклади фізичних осіб комерційних банків гарантуються в порядку, передбаченому зако­нодавством України.

Банк відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном відповідно до законодавст­ва. Банк не відповідає за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань у разі оголо­шення мораторію на задоволення вимог кредиторів, зупинення операцій з рахунків, арешту власних коштів банку на його рахунках уповноваженими органами державної влади.

До основних принципів банківського права належать:

нормативність — кожен професійний крок банківського працівника чи клієнта банку підпорядкований певним нормам, тобто урегульований законодавчо;

самостійність — фахівець банку самостійно формує свою поведінку, спрямовану на підвищення ефективності банківської діяльності;

індивідуальність — деонтологічна норма права для кожного службовця банку — це його особиста норма, норма його поведінки, прийняття рішень тощо;

неповторність — різні люди навіть у подібних ситуаціях чинять по-різному;

нестандартність — норми права, розраховані не на ідеальні ситуації, а на реальні, які виникають в практиці;

моментальність — висока міра кмітливості фахівця банку, його здатність швидко і безпомилково приймати обґрунтоване правильне рішення;

непередбачуваність — в багатьох випадках дії банківського працівника не запрогра­мовані, тобто виникають ситуації, коли він до них не готовий;

своєчасність — забезпечується добре розвиненою інтуїцією, внутрішнім переконанням і навіть певним професійним ризиком;

практичність — на практиці фахівець банку формує норми своєї поведінки;

конкретність — у повсякденному житті доводиться приймати конкретні рішення;

законність — формування фахівцем своїх власних норм поведінки має відбуватися під кутом зору дотримання вимог чинного законодавства.