7. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА СПЕЦИФІКА ОПОДАТКУВАННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ТА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Стосовно розвитку ринку фінансових послуг як інструмента для залучення інвестицій у контексті чинного податкового законодавства слід зазначити, що сьогодні положення пода­ткового законодавства відповідають політиці держави щодо створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності. Зокрема, для збільшення обсягів іноземних інвестицій в еко­номіку України та розширення діяльності іноземних інвесторів. Проте, «існує безліч про­блемних питань і тому вдосконалення нормативно-правової бази системи оподаткування фінансового сектору залишається важливим завданням як законодавців, так і представників фінансового ринку».

Зокрема, зміни правил формування страхових резервів та наближення до міжнародних принципів їх обчислення. Є нагальна потреба удосконалення в цілях оподаткування визна­чень термінів «звичайна процентна ставка за депозит (вклад)» та «звичайна ставка проценту за кредит» з метою їх широкого застосування, у тому числі по операціях з пов'язаними осо­бами та операціях з платниками податків, що застосовують інші правила або ставки оподат­кування, ніж такий платник податків.

Переведення страховиків на загальну систему оподаткування прибутку за ставкою 25 % є актуальним питанням, оскільки існування різних підходів оподаткування реального секто­ру економіки та зазначених видів страхової діяльності стимулює переведення доходів із се­кторів з вищим податковим навантаженням до сектору страхування, де він є значно ниж­чим. Саме різний рівень оподаткування є передумовою для запровадження фінансових схем за участю страхових організацій з метою мінімізації податків.

Страховий ринок України, незважаючи на досить високі темпи розвитку, активізацію ін­вестицій у галузь, потребує вдосконалення нормативно-правової бази, запровадження євро­пейських принципів державного регулювання в сфері моніторингу діяльності страховиків, а також прозорості діяльності страхових компаній. Недосконалість державного нагляду за страховою діяльністю дозволяє створювати страхові компанії, які, попрацювавши на ринку 2—3 податкові періоди, ліквідуються шляхом банкрутства, забравши при цьому 200—400 млн гривень валових внесків від страхування фінансових ризиків.

Потребує реформування й система оподаткування небанківських фінансових установ з метою створення надійного та прозорого ринку таких послуг. Потребує запровадження загальна система оподаткування, яка має впроваджуватися поетапно. Актуальними є пи­тання оподаткування банківських установ і банківських операцій, в тому числі іпотечне кредитування, операцій з цінними паперами, страхових компаній, небанківських фінансо­вих установ.

Оподаткування як інструмент державної політики використовується для досягнення трьох основних цілей:

Передусім, оподаткування є найбільш універсальним та ефективним методом фінан­сового забезпечення діяльності державного сектору. Таким чином, однією з основних фун­кцій податкової системи є наповнення бюджету.

Окрім своєї основної функції, оподаткування може використовуватись як інструмент для досягнення певних економічних цілей держави. У таких випадках політичні рішення можуть втілюватись за допомогою податкових важелів. Скажімо, податкові пільги для пев­них секторів економіки можуть бути намаганням стимулювати зростання відповідних галу­зей чи підприємств.

Податкові механізми можуть застосовуватись для досягнення державних соціальних цілей, оскільки за допомогою податків можна потужно стимулювати певні види соціаль­ної поведінки громадян. Так, наприклад, посилене оподаткування споживачів тютюнової чи алкогольної продукції може через систему акцизних зборів відвертати населення від цих потенційно шкідливих продуктів. Водночас, різноманітні податкові пільги та звіль­нення від податків для певних видів діяльності можуть заохочувати громадян вдаватись до таких видів діяльності активніше. Хоча держава має можливість використовувати по­даткову систему для всіх цих цілей, існує три основних принципи, які бажано враховува­ти при побудові та реформуванні податкової системи країни:

Справедливість (або вертикальна рівність). Згідно з цим, найскладнішим для реального втілення принципом, податкова система повинна прагнути розподіляти податковий тягар між платниками податку у «справедливий» спосіб. Складність цього принципу полягає у суб'єктивності поняття справедливості і необхідності операціоналізувати його у певні ви­значення та конкретні податкові рішення. У більшості країн, справедливою вважається сис­тема, в якій податковий тягар відповідає фінансовим можливостям платника (яка найчасті­ше вимірюється рівнем його доходів).

Економічна нейтральність (горизонтальна рівність). Цей принцип базується на еконо­мічній концепції про те, що суспільний добробут максимізується тоді, коли економічні аге­нти — громадяни та підприємства — будують свої рішення на основі ринкових сигналів, а не податкових стимулів. Іншими словами, податкова система повинна прагнути ставити всіх учасників національної економіки у рівні умови. Це означає, що всі економічно рівно­цінні елементи — організації, продукти чи послуги, повинні підлягати еквівалентному по­датковому навантаженню.

Таким чином, якщо держава не переслідує певну свідому політичну мету, економічна ефективність вимагає, щоб:

усі сектори економіки були однаково привабливими з податкової точки зору;

в межах кожного сектору, податкове законодавство не повинно надавати підтримку певній групі конкуруючих підприємств за рахунок інших;

в діяльності окремих фірм податкове законодавство не повинно впливати на вибір по­стачальників чи продуктів для виробництва.

Простота. Простота податкової системи вимірюється тим, наскільки простим є її адмініс­трування, наскільки обмеженими є можливості для ухиляння від сплати, а також наскільки вона мінімізує ті видатки (грошові та часові), з якими економічні агенти вимушені стикати­ся при сплаті податків.

Специфіка оподаткування сектору фінансових послуг. Дотримання загальних принципів ефективного оподаткування у галузі фінансових послуг є завданням, важливість якого по­стійно зростає. Найретельнішої уваги при вивченні податкового законодавства в сфері фі­нансових послуг потребує збереження принципу економічної нейтральності. Специфіка по­лягає в тому, що, на відміну від інших секторів економіки, основні види фінансових послуг історично розвивались відокремлено один від одного — зазвичай, під наглядом різних ре­гулюючих органів та з застосуванням відмінних систем бухгалтерського обліку. Однак цей розділ між видами фінансових послуг стрімко зникає протягом останніх років, оскільки фі­нансові інструменти перетворюються на майже цілковиті взаємозамінники. Скажімо, поліси зі страхування життя сьогодні безпосередньо конкурують із довготерміновими банківськи­ми депозитами та, особливо, з пенсійними планами. Крім того, у більшості країн постійно слабшають обмеження на одночасне надання різних видів фінансових послуг. Таким чином, одні і ті самі установи можуть пропонувати ринкові прямо конкуруючі види фінансових по­слуг. І, нарешті, різниця між кредитними ризиками та ризиками інших фінансових установ також зменшується, оскільки страхові компанії сьогодні можуть спеціалізуватися на досить вузько визначених ризиках (прикладами можуть бути страхування ризиків коливання валю­тних курсів або невдалого сільськогосподарського врожаю).

Зростаюча економічна рівноцінність і взаємозамінність окремих видів фінансових по­слуг означає, що податкова система також повинна тлумачити відповідні послуги рівномір­но. Іншими словами, трансакції однакового економічного змісту повинні оподатковуватись на однакових умовах і в однаковому обсязі.

Інша специфіка оподаткування фінансового сектору пов'язана з його технічними особливостями, які не дозволяють застосовувати для фінансових посередників звичні підходи прямого оподаткування корпоративного прибутку. Технічні особливості поля­гають у відмінних системах обліку фінансового посередництва, які повинні відбиватися не лише у правилах бухгалтерського обліку, але і у розрахунку податкових зобов'язань. Наприклад, на відміну від звичайної підприємницької діяльності, для якої видатками можуть вважатись лише фактичні видаткові зобов'язання кожного звітного періоду, страховим компаніям може дозволятись списувати з прибутку ті видатки, зобов'язання за якими ще не виникли фактично, але виникли умовно, враховуючи майбутні ризики за страховими угодами.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

1.         Назвіть податок, якого не сплачують комерційні банки і страхові компанії.

податок на землю;

акцизний збір;

податок на транспортні засоби;

податок на додану вартість;

комунальний податок.

2.         Знайдіть правильне визначення поняття «податкова система».

сукупність зборів, що їх визначає держава;

сукупність податків і зборів, що їх визначає держава;

сукупність обов'язкових платежів до бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових фондів;

сукупність обов'язкових платежів до бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових фондів, що стягуються в установленому законами порядку;

сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів.

3.         Назвіть принцип побудови системи оподаткування, з яким безпосередньо пов'язана ре-
гулююча функція податків.

соціальна справедливість;

недопущення податкової дискримінації;

рівномірність сплати податків;

обов'язковість сплати податків;

стимулювання підприємницької діяльності.

4.         Які із названих обов'язкових платежів належать до місцевих податків і зборів?

податок на землю;

комунальний податок;

збір за використання місцевої символіки;

податок на нерухоме майно (нерухомість);

плата за використання місцевої символіки.

5.         Назвіть надходження коштів, які не включаються до складу валового доходу платника
податку на прибуток.

дохід від реалізації цінних паперів;

дохід від надання фінансових послуг;

сума пдв, отриманого в складі ціни реалізації продукції;

сума невикористаної частини коштів, що повертаються зі страхового резерву;

дохід від операції лізингу (оренди).

6.         Назвіть витрати, що не включаються до складу валових витрат платників податку на
прибуток за обчислення оподатковуваного прибутку.

кошти, добровільно перераховані до державного бюджету;

сума безнадійної дебіторської заборгованості, стосовно якої закінчився термін позовної давності;

сума штрафів, сплачених за порушення господарських договорів;

витрати на утримання приміщень житлового фонду підприємства;

відрахування до державного пенсійного фонду.

7.         Назвіть витрати, що не включаються до складу валових витрат платників податку на
прибуток за обчислення оподатковуваного прибутку.

суми коштів, внесених до страхових резервів;

збір на обов'язкове соціальне страхування;

витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури, підприємства;

виплата дивідендів;

витрати підприємства на придбання ліцензій для ведення господарської діяльності.

8.         Джерела сплати податку на прибуток — це:

собівартість продукції;

загальна сума отриманого прибутку;

чистий прибуток;

виручка від реалізації продукції;

податковий кредит.

9.         Назвіть витрати платника податку, які зменшують суму обчисленого податку на при-
буток, що буде перерахований до бюджету.

податок на землю, яка використовується для сільськогосподарського виробництва;

витрати на придбання торгових патентів;

сплачений податок на дивіденди;

сплачений комунальний податок;

амортизаційні відрахування.

10.       Назвіть показники, які будуть використані для обчислення суми податку на при-
буток.

загальний прибуток підприємства;

чистий прибуток;

сума валових витрат;

сума нарахованих амортизаційних відрахувань;

скоригований валовий дохід.

11.       Назвіть об'єкт оподаткування для обчислення ПДВ.

собівартість випущеної продукції;

вартість продукції в оптових цінах відвантаженої покупцям;

відпускна ціна відвантаженої продукції, у т. ч. акцизний збір;

відпускна ціна відвантаженої продукції, у т. ч. акцизний збір і пдв;

прибуток від реалізації продукції.

12.       Назвіть можливі джерела відшкодування вхідного ПДВ на підприємстві.

пдв, отриманий від реалізації продукції;

кошти державного бюджету;

виручка від реалізації продукції;

амортизаційні відрахування;

кошти резервного фонду.

13.       У чому полягає позитивна роль застосування нульової ставки ПДВ для підприємства —
платника податку на додану вартість?

дає змогу отримати відшкодування вхідного пдв;

дає змогу збільшити прибуток від реалізації продукції;

підвищує рентабельність продукції;

знижує собівартість продукції;

збільшує балансовий прибуток.

14.       Об'єктом для визначення відрахувань на обов'язкове державне пенсійне страхування є:

балансовий прибуток підприємства;

фонд споживання;

виплачена основна і додаткова заробітна плата;

сума нарахованих дивідендів;

витрати на оплату праці (загальна сума).

15.       Яке основне призначення податку з власників транспортних засобів?

забезпечити фінансування автомобільних доріг;

підвищити ефективність використання автомобільного транспорту;

забезпечити скорочення виробництва автомобілів;

забезпечити екологічний захист навколишнього середовища;

забезпечити підвищення якості транспортних засобів.

16.       Які фактори впливають на розмір ставки податку з власників транспортних засобів
(автомобілів)?

потужність двигуна автомобіля;

пробіг автомобіля;

екологічний стан автомобіля;

час випуску (виробництва) автомобіля;

вантажопідйомність автомобіля.

17.       Назвіть фактори, котрі впливають на абсолютну суму податку на транспортні засо-
би, що його сплачує підприємство.

прибуток, отриманий від експлуатації транспортних засобів;

загальна сума прибутку підприємства;

кількість транспортних засобів, які є у власності підприємства;

кількість транспортних засобів, узятих в оренду;

потужність двигуна транспортних засобів.

18.       Назвіть показники, що використовуються для обчислення плати за землю сільськогос-
подарського призначення?

прибуток, отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції;

вартісна оцінка землі;

розмір земельної ділянки;

кількість виробленої сільськогосподарської продукції з одиниці земельної площі;

вартість реалізованої сільськогосподарської продукції з одиниці земельної площі.

19.       Назвіть фактори, що впливають на встановлення розміру ставки податку на землю в
населеному пункті (ставка з одиниці земельної площі).

кількість населення в місті;

призначення земельної ділянки (її використання);

розмір земельної ділянки;

розміщення земельної ділянки в межах міста;

ефективність використання земельної ділянки.

20.       Які фактори впливають на розмір ставки податку з власників транспортних засобів
(автомобілів)?

потужність двигуна автомобіля;

пробіг автомобіля;

екологічний стан автомобіля;

час випуску (виробництва) автомобіля;

вантажопідйомність автомобіля.

 

Назвіть загальнодержавні податки та збори (обов'язкові платежі).

Назвіть місцеві податки та збори (обов'язкові платежі).

Платники та об'єкти оподаткування податку на прибуток підприємств.

Механізм розрахунку податку на прибуток підприємств.

Валові доходи підприємства.

Валові витрати підприємства.

Податок на додану вартість — платники та об'єкт оподаткування.

Механізм розрахунку податку на додану вартість.

Поняття податкового зобов'язання та податкового кредиту при визначені податку на додану вар­тість та їх склад.

Платники та об'єкти оподаткування податком з доходів фізичних осіб.

Доходи, що включаються до об'єкту оподаткування з доходів фізичних осіб.

Механізм визначення податку з доходів фізичних осіб.

Ставки податку з доходів фізичних осіб.

Справляння збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Об'єкти оподаткування та ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Справляння зборів на обов'язкове державне соціальне страхування.

Механізм справляння податку на землю.

Механізм справляння податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів.

Сплата місцевих податків та зборів (обов'язкових платежів).

Вплив діючої системи оподаткування на ефективність роботи фінансових установ.

 

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Варіант індивідуального контрольного завдання № 1

6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 40, 10 Варіант індивідуального контрольного завдання № 2

17, 22, 7, 12, 32, 37, 9, 27, 20 Варіант індивідуального контрольного завдання № 3

3, 18, 23, 8, 13, 33, 38, 28, 19, 39 Варіант індивідуального контрольного завдання № 4

9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 21, 11 Варіант індивідуального контрольного завдання № 5

10, 15, 20, 35, 40, 25, 30, 32, 18 Варіант індивідуального контрольного завдання № 6

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 Варіант індивідуального контрольного завдання № 7

6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 Варіант індивідуального контрольного завдання № 8

7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 Варіант індивідуального контрольного завдання № 9

8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 Варіант індивідуального контрольного завдання № 11

7, 17, 19, 22, 26, 35, 39, 11, 33 Варіант індивідуального контрольного завдання № 12

4, 6, 10, 12, 17, 19, 23, 25, 34, 36 Варіант індивідуального контрольного завдання № 13

2, 3, 11, 13, 15, 21, 27, 31, 37, 40 Варіант індивідуального контрольного завдання № 14

31, 7, 20, 12, 38, 24, 19, 32, 3, 11 Варіант індивідуального контрольного завдання № 15

4, 9, 11, 16, 20, 23, 28, 38, 35, 29

 

ЛІТЕРАТУРА: 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 58, 59, 104, 124, 129, 141, 145, 154


ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НА ГРОШОВОМУ ТА ВАЛЮТНОМУ РИНКАХ