5. СПЛАТА ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ У ПРОЦЕСІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

Податковий агент — юридична або фізична особа чи представництво нерезидента — юридично! особи, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу опо­даткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до законодавст­ва, а також нести відповідальність за порушення законодавчих норм.

Усі фінансові у станови так чи інакше пов'язані з фізичними особами у своїй діяльності: вони наймають громадян на роботу, залучають їх на умовах трудового (контракту) та угоди підряду стосовно виконання робіт, надання послуг, виконання роботи згідно з цивільно-правовими договорами, а також виконують роль податкового агента при нарахуванні та утриманні податку на доходи фізичних осіб.

При нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати об'єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду України та внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхуван­ня, які відповідно до закону, справляються за рахунок доходу найманої особи.

Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території України і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені на умовах взаємно­сті міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою Украї­ни, щодо доходів, одержуваних ним безпосередньо від здійснення дипломатичної чи прирі­вняної до неї таким міжнародним договором іншої діяльності.

Загальний оподатковуваний дохід фізичної особи складається з суми загальних місячних оподатковуваних доходів звітного року, а також іноземних доходів, одержаних протягом такого звітного року.

До складу загального місячного оподатковуваного доходу включаються:

доходи у вигляді заробітної плати, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору;

доходи від продажу об'єктів прав інтелектуальної (промислової) власності; доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або роз­порядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), у тому числі одержувані спадкоємцями власника такого нематеріального активу;

сума (вартість) подарунків у межах, що підлягають оподаткуванню;

сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових внесків (премій), пенсійних вкладів, сплачена будь-якою особою — рези­дентом, іншою ніж платник податку, за такого платника податку чи на його користь, крім сум, що сплачуються;

сума страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум або пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, за договорами пенсійного вкладу;

частина доходів від операцій з майном;

дохід від надання майна в оренду або суборенду (строкове володіння та/або корис­тування);

оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатко­вуваних доходів попередніх податкових періодів та самостійно виявлений у звітному пері­оді платником податку або нарахований податковим органом згідно із законом;

дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних платником податку як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди;

дохід у вигляді процентів (дисконтних доходів), дивідендів та роялті, виграшів, при­зів; інші доходи;

інвестиційний прибуток від здійснення платником податку операцій з цінними папе­рами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах;

дохід у вигляді вартості успадкованого майна;

Інші доходи в межах чинного законодавства.

До складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника по­датку не включаються такі доходи:

сума коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт;

сума державної матеріальної та соціальної допомоги у вигляді адресних виплат коштів та надання соціальних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дота­цій, компенсацій (у т. ч. допомога по вагітності та пологах), винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку відповідно з бюджетів та фондів загально­обов'язкового державного соціального страхування згідно із законом;

сума доходів, отриманих у вигляді процентів платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, виграші у держа­вну лотерею;

сума внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно до закону, ін­ших ніж збір на державне пенсійне страхування, або внески на загальнообов'язкове держа­вне соціальне страхування;

сума збору на державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його працедавця у розмірах, визначених законом;

сума надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) з бюджетів або дер­жавних цільових страхових фондів згідно із законом, а також бюджетного відшкодування при застосуванні права на податковий кредит, що повертається платнику податку;

дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою-резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, коли таке нарахування не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та внаслідок чого збільшується статутний фонд такого емітента на сукупну номінальну вартість таких нарахованих дивідендів;

сума, сплачена працедавцем на користь закладів освіти за рахунок компенсації варто­сті підготовки чи перепідготовки платника податку — найманої особи за профілем діяльно­сті чи загальними виробничими потребами такого працедавця;

вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються проф­спілкові внески такого платника податку — члена такої професійної спілки, створеної за законодавством України, або за рахунок коштів відповідного фонду загально­обов'язкового державного соціального страхування;

сума стипендії, яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад'юнкту;

сума страхової виплати, страхового відшкодування, викупна сума або її частина, отримувана платником податку за договором довгострокового страхування життя, сума пе­нсійної виплати з системи недержавного пенсійного забезпечення, сума виплат за догово­ром пенсійного вкладу;

інші доходи, які відповідно до законодавства не включаються до складу загального місячного оподатковуваного доходу з інших підстав.

 

Податок з доходів фізичних осіб

 

Платники податку

 

резидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території України і іноземні доходи нерезидент, який отримує доходи з джере­лом їх походження з території України.

 

 

 

Об'єктом оподаткування є:

місячний оподатковуваний дохід;

чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту такого звітного року;

доходи з джерелом їх походження з Украї­ни, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті;

іноземні доходи

Об'єктом оподаткування є:

загальний місячний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України;

загальний річний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України;

доходи з джерелом їх походження з Украї­ни, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті

 

Рис. 4.5. Схема оподаткування податком з доходів фізичних осіб

Ставка податку становить 15 % від об'єкта оподаткування. Ставка податку становить 5 % від об'єкта оподаткування, нарахованого податковим агентом як:

процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок (у тому числі картковий рахунок);

процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;

процент на вклад (внесок) до кредитної спілки, створеної відповідно до закону;

інвестиційний дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, відповідно до закону;

дохід за іпотечним сертифікатом участі, іпотечним сертифікатом з фіксованою дохід­ністю, відповідно до закону;

дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю;

дохід, який виплачується управителем фонду фінансування будівництва;

дохід учасника фонду банківського управління.

Ставка податку становить 30 % від об'єкта оподаткування, нарахованого як виграш чи приз (крім у державну лотерею у грошовому виразі) на користь резидентів або нере­зидентів, та від будь-яких інших доходів, нарахованих на користь нерезидентів — фізи­чних осіб.

Платник податку має право на податковий кредит за наслідками звітного подат­кового року. Підстави для нарахування податкового кредиту із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації. До складу податкового кредиту включаються фактично понесені витрати, підтверджені платником податку доку­ментально, а саме: фіскальним або товарним чеком, касовим ордером, товарною накладною, іншими розрахунковими документами або договором, які ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та визначають суму таких витрат.

Податковий кредит — сума (вартість) витрат, понесених платником податку — ре­зидентом у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року.

Зазначені документи не надсилаються податковому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку, достатнього для проведення податковим органом по­даткової перевірки стосовно нарахування такого податкового кредиту.

Перелік витрат, дозволених до включення до складу податкового кредиту:

частина суми процентів за іпотечним кредитом, сплачених платником податку, яка розраховується за правилами, визначеними згідно з законодавством;

сума коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертву­вань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні, у межах 2—5 % від суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року;

сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенса­ції вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, ін­шого члена його сім'ї;

сума витрат платника податку на сплату за власний рахунок страхових внесків, стра­хових премій та пенсійних внесків страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, установі банку за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійно­го забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внес­ків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади як платника податку, так і членів його сім'ї першого споріднення.

Загальна сума нарахованого податкового кредиту не може перевищувати суми загально­го оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року як заро­бітна плата.

Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкового кредиту за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не перено­ситься.

Податковий кредит надається фізичній особі на підставі поданої податкової декларації, де здійснюється перерахунок суми нарахованого податкового зобов'язання за податком на доходи фізичних осіб з урахуванням визначених та підтверджених сум витрат фізичної осо­би, що включаються до складу податкового кредиту.

Річна декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) подається платником податку, який:

зобов'язаний подавати таку декларацію згідно з нормами законодавства;

має право подати таку декларацію для отримання податкового кредиту.

Податок, утриманий з доходів резидентів, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України. Податок, утриманий з доходів нерезидентів, підлягає зарахуванню до бюджету територіальної громади за місцем утримання такого податку.

Фізична особа, відповідальна за нарахування та утримання податку, сплачує (пере­раховує) його до відповідного бюджету:

у випадку, коли така фізична особа є податковим агентом, — за місцем реєстрації у податкових органах;

в інших випадках — за її податковою адресою.

Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати, є працедавець, який виплачує та­кі доходи на користь платника податку.

Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бю­джету податку з інших доходів, є:

а)         для оподатковуваних доходів з джерелом їх походження з України — податковий
агент;

б)         для іноземних доходів та тих, чиє джерело виплати знаходиться в осіб, звільнених від
обов'язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету, —
платник податку, отримувач таких доходів;

в)         для доходів, що виплачуються на користь платника податку фізичними особами, —
такий платник податку.

Не підлягають оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб та не включають­ся до складу загального оподатковуваного доходу платника податку у межах норм, пе­редбачених законом, такі доходи:

кошти, які вносяться особою, що не є платником податку, або її працедавцем (третьою особою) на користь платника податку на пенсійний вклад такого платника податку;

кошти, перераховані фізичною особою до власного пенсійного вкладу або до пенсій­ного вкладу членів сім'ї такої фізичної особи першого ступеня споріднення;

доходи, нараховані платнику податку за договором пенсійного вкладу;

доходи, нараховані платнику податків — учаснику фонду банківського управління за договором довірчого управління, укладеного з уповноваженим банком відповідно до закону.