4. ОПОДАТКУВАННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

 

Платники податку. Платниками податку в бюджет є суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи) і громадяни (фізичні особи), які здійснюють підприємницьку діяльність на території України, а також імпортують товари (супутні послуги). При цьому податок стя­гується, якщо обсяг оподаткованих операцій платника з продажу товарів (робіт, послуг) за останні дванадцять календарних місяців перевищував 300 000 грн або юридична чи фізична особа добровільно вирішила сплачувати податок на додану вартість.

Об'єкт оподаткування. Об'єктом оподаткування є такі операції, здійснювані платни­ками податку, суб'єктами господарювання:

продаж товарів (робіт, послуг) на митній території України, у тому числі операції з оплати вартості послуг за договорами оперативної оренди (лізингу);

завезення (пересилання) товарів на митну територію України, виконання робіт (по­слуг), що здійснюється нерезидентами для використання або споживання цих робіт (послуг) на митній території України; завезення (пересилання) майна згідно з договорами оренди (лі­зингу), застави, іпотеки;

вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України і виконання робіт, надання послуг для споживання за межами митної території України.

Законодавчо визначено поняття продажу товарів (робіт, послуг).

Продаж товарів — це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, іншими цивільно-правовими договорами та передбачають передачу права власно­сті на товари за компенсацію, а також операції з безоплатного надання товарів.

Продаж послуг (робіт) — це будь-які операції цивільно-правового характеру з надання послуг (робіт) з передачею права користування або розпоряджання товарами, у тім числі нематеріальними активами, за компенсацію, а також операції з безкоштовного надання по­слуг. Продаж послуг (результатів робіт) включає надання права користування або розпоря­джання товарами згідно з договорами оренди (лізингу), продажу, ліцензування, установле­них законом способів передачі права інтелектуальної власності.

Не вважаються об'єктами оподаткування такі операції, здійснювані суб'єктами господарювання:

випуск, розміщення і продаж цінних паперів, емітованих суб'єктами підприємницької діяльності, а також деривативів;

обмін цінних паперів на інші цінні папери, депозитарна, реєстраторська та клірингова діяльність з цінними паперами;

передача майна в оренду і його повернення після закінчення терміну договору оренди, сплата орендних платежів відповідно до договорів фінансової оренди;

надання послуг зі страхування й перестрахування, із соціального та пенсійного стра­хування;

обіг валютних цінностей;

надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, за кредитними і депозитними договорами;

виплата заробітної плати, інших грошових виплат, дивідендів;

надання брокерських, дилерських послуг з укладанням контрактів на торгівлю цінни­ми паперами і деривативами на ринку цінних паперів;

передача основних фондів у формі внесків у статутні фонди юридичних осіб в обмін на їхні корпоративні права.

База оподаткування:

У База оподаткування операції з поставки товарів (послуг) визначається виходячи з їх дого­вірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами, з урахуванням акцизного збору, вві­зного мита, інших загальнодержавних податків та зборів (обов'язкових платежів), згідно із зако­нами України з питань оподаткування (за винятком ПДВ, а також збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв'язку, що включається до ціни товарів (послуг)).

У Для товарів, які імпортуються на митну територію України платниками податку, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких товарів з урахуванням ви­трат на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України, сплати брокерських, агентських, комі­сійних та інших видів винагород, пов'язаних з ввезенням (пересиланням) таких товарів, плати за використання об'єктів інтелектуальної власності, що належать до таких това­рів, акцизних зборів, ввізного мита, а також інших податків, зборів (обов'язкових пла­тежів), за винятком ПДВ.

У Для готової продукції, виготовленої на території України з давальницької сировини нерезидента, у разі її поставки на митній території України, базою оподаткування є договір­на (контрактна) вартість такої продукції з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, а також інших податків, зборів (обов'язкових платежів), за винятком ПДВ, що включаються до ціни такої готової продукції.

У Коли платник податку здійснює операції з поставки товарів (послуг), які є об'єктом опода­ткування, під забезпечення боргових зобов'язань покупця, надане такому платнику податку у формі простого або переказного векселя або інших боргових інструментів, випущених таким покупцем або третьою особою, базою оподаткування є договірна вартість таких товарів (по­слуг), без врахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями — договірна вартість таких товарів (послуг), збільшена на суму процентів, нарахова­них або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу такого векселя.

Для цілей оподаткування, згідно з законодавством, векселі (крім податкових векселів), видані або отримані, не вважаються засобом платежу та не змінюють суму податкового кредиту або податкового зобов'язання з цього податку, крім податкових векселів.

Вартість тари, яка згідно з договором (контрактом) є поворотною, до базу оподаткуван­ня не включається. Однак якщо протягом встановленого законодавством терміну тара не повертається відправнику, її вартість включається до бази оподаткування покупця товару.

Операції, звільнені від оподаткування. Сфера і види діяльності суб'єктів господарю­вання дуже різноманітні. Тому в процесі їхньої діяльності важливо враховувати, які опера­ції звільнені від податку на додану вартість. Згідно з чинним законодавством, від ПДВ зві­льнені такі операції суб'єктів господарювання.

1. Операції з продажу:

вітчизняних продуктів дитячого харчування молочними кухнями і спеціалізованими магазинами;

товарів спеціального призначення для інвалідів;

лікарських засобів і виробів медичного призначення, які зареєстровані в Україні в установленому порядку (в тому числі надання послуг з їх продажу аптечними закладами);

книг вітчизняного виробництва, періодичних видань, друкованих засобів масової ін­формації вітчизняного виробництва (у т. ч. їх доставку), учнівських зошитів, підручників та інших навчальних посібників;

путівок для санаторно-курортного лікування та відпочинку дітей;

товарів, робіт, послуг для власних потреб дипломатичних представництв, консульсь­ких установ і представництв міжнародних організацій в Україні;

поставки житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першої поставки;

товарів, робіт, послуг (за винятком підакцизних товарів, грального бізнесу) підприєм­ствами, що засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів.

Операції з надання послуг:

 

перевезення пасажирів міським транспортом (за умови, що тарифи на такі перевезення регулюються законодавчо);

ремонт шкіл, дошкільних установ, інтернатів, установ охорони здоров'я (в сільській місцевості);

обробка землі сільськогосподарськими виробниками багатодітним сім'ям, інвалідам, вете­ранам, самотнім особам і особам, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, школам, до­шкільним установам, інтернатам, установам охорони здоров'я в сільській місцевості;

послуги освіти, які надаються установами освіти, що мають відповідний дозвіл;

послуги, що надаються установами охорони здоров'я, які мають спеціальний дозвіл на надання таких послуг;

з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України;

послуг з утримання дітей у дошкільних закладах, школах-інтернатах, кімнатах-розподільниках установ Міністерства внутрішніх справ України;

послуг з утримання осіб у будинках для престарілих та інвалідів;

послуг з харчування та облаштування на нічліг осіб, які не мають житла, у спеціально відведених для цього місцях;

послуг з харчування дітей у школах, професійно-технічних училищах та громадян у закладах охорони здоров'я;

послуг з харчування, забезпечення речовим майном, комунально-побутовими та ін­шими послугами, що надаються спецконтингенту в установах пенітенціарної системи;

доставка пенсій і грошової допомоги населенню.

Операції з виконання робіт:

будівництво за рахунок коштів інвесторів житла для військовослужбовців, ветеранів війни, членів сімей військовослужбовців, що загинули, виконуючи службові обов'язки;

будівництво житла, що здійснюється за рахунок коштів фізичних осіб за умови пе­редачі його у власність тим самим фізичним особам;

фундаментальні дослідження, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, що здійснюються за рахунок державного бюджету.

Операції з передачі:

земельних ділянок під об'єктами нерухомості або незабудованої землі;

безкоштовної передачі рухомого складу однією залізницею або підприємством заліз­ничного транспорту іншим залізницям або підприємствам залізничного транспорту загаль­ного користування державної форми власності.

Операції завезення на митну територію України:

устаткування, яке працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії, енер­гозберігаючого обладнання і матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління ви­тратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів для виробництва альтер­нативних видів палива за умов, якщо ці товари застосовуються платником податку для вла­сного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не ви­робляються в Україні;

матеріалів, устаткування та комплектуючих, що використовуються для виробниц­тва устаткування, яке працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії, яке виробляє альтернативні види палива, енергозберігаючого обладнання і матеріалів, ви­робів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами палив­но-енергетичних ресурсів, якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

продуктів морського промислу, виловлених суднами України.

Операції з безкоштовного передачі:

продукції (робіт, послуг) власного виробництва (крім підакцизної) допоміжними сіль­ськими господарствами і лікувально-виробничими трудовими майстернями (цехами, діль­ницями) будинків-інтернатів та територіальних центрів з обслуговування самотніх грома­дян похилого віку (пенсіонерів), за умови, що така передача здійснюється для забезпечення власних потреб зазначених закладів;

♦ приладів, обладнання, матеріалів, крім підакцизних, науковим установам та науковим організаціям, вищим навчальним закладам Ш-ІУ рівнів акредитації, внесеним до Державно­го реєстру наукових організацій, яким надається підтримка держави.

Згідно із Законом «Про податок на додану вартість», застосовуються дві ставки оподаткування: 20 % і нульова.

Нульова ставка оподаткування ПДВ застосовується до таких операцій:

продаж товарів, що були вивезені (експортовані) платником податку за межі митної території України;

продаж робіт (послуг), призначених для використання і споживання за межами мит­ної території України;

продаж товарів (робіт, послуг) підприємствами роздрібної торгівлі, що розміщені на території України в зонах митного контролю (безмитних магазинах);

надання транспортних послуг з перевезення пасажирів і вантажів за межами митного кордону України;

продаж вугілля та продуктів його збагачення, вугільних і торф'яних брикетів, елект­роенергії, імпортованого газу.

Не дозволяється застосування нульової ставки ПДВ до операцій, пов'язаних з вивезен­ням (експортом) товарів (робіт, послуг), у тих випадках, коли ці операції звільнені від опо­даткування на митній території України.

Таким чином, застосування нульової ставки оподаткування ПДВ до перелічених вище операцій уможливлює включення до суми податкового кредиту ПДВ, сплаченого на придба­ні товари (роботи, послуги), що були використані для продажу товарів (робіт, послуг), які оподатковуються за нульовою ставкою.

Підставою для включення ПДВ до податкового кредиту є податкова накладна, що передається покупцеві продавцем товарів (робіт, послуг). Податкову накладну складають у двох примірниках у момент виникнення податкових зобов'язань продавця. Оригінал податкової накладної передається покупцеві, а копія залишається в продавця. Податкова накладна є важливим розрахунковим і по­датковим документом. У разі звільнення від податку на додану вартість у податковій накладній робиться запис «Без ПДВ» з посиланням на відповідні законодавчі документи.

Слід звернути увагу на дату виникнення права платника податку на податковий кредит. Вона залежить від виду операцій, що здійснюються, форми розрахунків. Можливі такі ва­ріанти визначення дати виникнення податкового кредиту:

Для звичайних операцій, пов'язаних із продажем товарів (робіт, послуг), — це дата списання коштів із банківського рахунка платника податку для оплати товарів (робіт, по­слуг), підтверджена податковою накладною, або дата отримання товарів.

Для бартерних (товарообмінних) операцій — це дата здійснення заключної балансую­чої операції.

Для операцій, пов'язаних із завезенням (імпортом) товарів, — це дата оформлення ввізної митної декларації із зазначеною в ній сумою податку.

За імпортування робіт (послуг) — це дата списання коштів з поточного рахунка платника податку для їх оплати або дата оформлення документа, що підтверджує факт виконання робіт (по­слуг) нерезидентом.

Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету суб'єктом господарювання — платни­ком податку, визначається як різниця між загальною сумою його податкових зобов'язань, що виникли у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, і сумою податкового кредиту, що сформувався протягом того самого періоду.

Якщо за результатами звітного періоду сума податкового кредиту перевищує суму податкових зобов'язань платника ПДВ, різниця підлягає відшкодуванню платнику по­датку з державного бюджету.

Податкове зобов'язання — загальна сума податку, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді, визначена згідно з законодавством.

Податковий кредит — сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду, визначена згідно законодавством.

Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету або сума податкового кредиту, що відшкодо­вується з бюджету, визначається на підставі податкової декларації за звітний період. Від­шкодування з бюджету податкового кредиту платнику ПДВ має бути здійснене після подачі звіту протягом визначеного законодавством періоду (крім оподаткування за нульовою став­кою). На вимогу платника податку сума бюджетного відшкодування може бути повністю або частково зарахована до суми наступних платежів з ПДВ або інших податків, які зарахо­вуються до державного бюджету.

 

Податковий кредит


Розрахунки з бюджетом за по­датком на додану вартість


Податкове зобов'язання

 

 

 

Час (дата) виникнення права на податковий кредит у разі купівлі товарів (робіт, по­слуг):

— дата списання коштів з ба­нківського рахунка платника податку для оплати товарів (робіт, послуг), засвідчених податковою накладною, або дата отримання товарів

Податкове зобов'язання пе­ревищує податковий кредит:

ПДВ перераховується до бю­джету у встановлений термін.

Податкове зобов'язання ме­нше податкового кредиту:

 

можливе зменшення наступ­них платежів до бюджету;

можливе відшкодування з державного бюджету

Час (дата) виникнення пода­ткових зобов'язань унаслі­док продажу (товарів, робіт, послуг):

— підтверджена докумен­тально дата зарахування коштів від покупця, замов­ника на розрахунковий ра­хунок постачальника в оплату товарів (робіт, по­слуг) або дата відвантажен­ня товарів

 

Рис. 4.4. Структурно-логічна схема розрахунку суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету

Сплата сум ПДВ до бюджету. Термін перерахування податку на додану вартість до бюджету залежить від обраного звітного податкового періоду та визначається чинним зако­нодавством.

Податковим періодом є один календарний місяць, а у випадках, визначених законодав­ством, — календарний квартал. Платник податку, обсяг оподатковуваних операцій якого за минулі дванадцять місячних податкових періодів не перевищував 300 000 грн, може вибра­ти квартальний податковий період. Заява про вибір квартального податкового періоду пода­ється до податкового органу разом із декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року.

Платники податку у строки, визначені законодавством (протягом 20 календарних днів, на­ступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця та протягом 40 календар­них днів за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу), подають до податко­вого органу податкову декларацію про нараховані суми податку на додану вартість за звітний період з урахуванням сум перевищення податкового кредиту над податковим зобов'язанням у минулих податкових періодах за його наявності. Форми декларацій з цього податку встановлю­ються Державною податковою адміністрацією України за узгодженням з комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики. Варто зазначити, що з січня мі­сяця 2008 року обов'язково подається до контролюючих органів новий додаток податкової де­кларації з податку на додану вартість, в якому розшифровуються суми податкового зо­бов'язання та податкового кредиту за кожним контрагентом підприємства.