7. РОЛЬ САМОРЕГУЛІВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Фінансові установи мають право на добровільних засадах об'єднувати свою діяльність, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України та вимогам законів з пи­тань регулювання окремих ринків фінансових послуг. Правовий статус, види, порядок ство­рення, правовий режим функціонування та припинення діяльності об'єднань визначається згідно із законами України.

Об'єднання фінансових установ набуває статусу саморегулівної організації після внесення запису про неї до відповідного реєстру, який ведеться державними органами з питань регулю­вання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг у межах їх компетенції.

Саморегулівна організація створюється в організаційно-правових формах, передбачених за­конодавством, діє на основі Статуту, установчого договору (якщо це передбачено для обраної організаційно-правової форми) (далі — установчі документи), а також правил цієї організації.

Об'єднання фінансових установ набуває статусу саморегулівної організації з дати вне­сення про нього відповідного запису до Реєстру, який ведеться ДКРРФП відповідно до За­кону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Документом, що підтверджує статус саморегулівної організації, є Свідоцтво. Інформація про саморегулівні організації вноситься до відповідного Реєстру, який містить дані стосов­но загальної інформації про об'єднання фінансових установ як юридичну особу; інформа­цію про фінансові установи, які є членами об'єднання, їх кількість та види; інформація про повноваження, які делеговані саморегулівній організації ДКРРФП.

Як показує світовий досвід, ринок фінансових послуг ефективно розвивається тоді, коли вра­ховується принцип оптимальності державного регулювання: держава регулює діяльність учасни­ків ринку лише у випадках, коли це вкрай необхідно, в інших випадках вона делегує частину своїх повноважень професійним учасникам ринку, які об'єднуються у саморегулівні організації.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг може делегувати повнова­ження щодо регулювання ринків фінансових послуг саморегулівним організаціям. На сьо­годні деякі повноваження делеговані саморегулівній організації адміністраторів недержав­них пенсійних фондів.

Саморегулівна організація, якій делегуються повноваження ДКРРФП, повинна здійсню­вати свою діяльність не менше двох років, мати власне або орендоване за договором на строк не менше одного року приміщення, що належним чином охороняється, та мати нале­жним чином затверджені такі внутрішні положення:

положення про діяльність саморегулівної організації;

положення про виконання делегованих повноважень;

положення про документообіг.

Ці положення саморегулівної організації повинні відповідати вимогам законодавства України, статуту саморегулівної організації. Саморегулівна організація під час здійснення делегованих повноважень повинна дотримуватись своїх внутрішніх положень. Отримані саморегулівною організацією доходи повинні бути достатніми для покриття витрат, пов'язаних зі здійсненням делегованих ДКРРФП повноважень.

ДКРРФП як колегіальний орган приймає рішення про повноваження, що можуть бути делеговані саморегулівній організації, та встановлює умови делегування окремих повнова­жень. Рішення про повноваження, що делеговані саморегулівній організації, та умови їх де­легування доводяться до відома учасників ринку фінансових послуг через офіційний веб­сайт ДКРРФП та друковані засоби масової інформації.

ДКРРФП має право припиняти або відкликати делеговані повноваження у разі невідпо­відності саморегулівної організації умовам, установленим ДКРРФП для делегування повно­важень, невиконання саморегулівною організацією своїх обов'язків, порушення або недо­тримання саморегулівною організацією вимог законодавства, статуту, вимог внутрішніх положень, які регламентують її діяльність у частині делегованих їй повноважень.

Саморегулівна організація зобов'язана:

надавати ДКРРФП інформацію про свою діяльність щодо здійснення делегованих по­вноважень;

надавати ДКРРФП протоколи та відповідні документи щодо прийнятих органами управління саморегулівної організації рішень, пов'язаних із здійсненням делегованих ДКРРФП повноважень;

подавати до ДКРРФП документи, що встановлюють правила поведінки при здійсненні діяльності її учасниками, у тому числі професійні стандарти діяльності учасників саморегу-лівної організації;

забезпечувати оперативне та повне висвітлення прийнятих виконавчими і контролю­ючими органами саморегулівної організації рішень у частині здійснення делегованих ДКРРФП повноважень;

надавати до ДКРРФП інформацію щодо прийняття її вищим органом рішення про припинення діяльності саморегулівної організації;

подавати інформацію про виявлені порушення членами саморегулівної організації пра­вил поведінки при здійсненні професійної діяльності, у тому числі професійних стандартів ді­яльності, їх суть та прийняте рішення за результатами розгляду таких справ;

подавати ДКРРФП річний звіт про діяльність саморегулівної організації, звіт про діяльність у частині здійснення делегованих повноважень; фінансову звітність та по­вний список членів цієї організації;

подавати ДКРРФП затверджений бюджет на наступний звітний період із зазначенням кошторису витрат для виконання делегованих повноважень та економічним обґрунтуван­ням джерел надходження коштів.

Кожен професійний учасник ринку цінних паперів має бути членом щонайменше однієї са-морегулівної організації, зареєстрованої Державною комісією з цінних паперів та фондо­вого ринку, яку обирає добровільно.

Найбільшу роль саморегулівні організації в Україні відіграють на фондовому ринку, що встановлюють для своїх членів формальні правила та процедури. Формування та веден­ня реєстру саморегулівних організацій професійних учасників ринку цінних паперів здійс­нюється ДКЦПФР.

Статус саморегулівної організації надається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку тим організаціям та об'єднанням, які мають достатньо ресурсів для вико­нання статутних зобов'язань саморегулівної організації щодо розробки та впровадження правил, стандартів та вимог до здійснення операцій на фондовому ринку, сертифікації фахі­вців фондового ринку, надання ліцензій особам, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку у випадку делегування таких повноважень, збору, узагальнення та аналі­тичної обробки статистичної інформації про професійну діяльність на фондовому ринку, впровадження кодексів поведінки, регламентів та правил здійснення операцій з цінними па­перами, забезпечення своєчасного інформування учасників про зміни внутрішніх процедур, правил діяльності та законодавства про цінні папери.

Професійні учасники ринку цінних паперів об'єднуються в саморегулівні організації за видами професійної діяльності. Кожен учасник ринку цінних паперів може входити до складу кількох саморегулівних організацій згідно з функціями, які він виконує відповідно до ліцензії, або бути учасником однієї саморегулівної організації у разі, коли її правила сто­суються всіх функцій (видів діяльності), які він може виконувати відповідно до ліцензії.

Метою заснування і діяльності саморегулівної організації є:

забезпечення високого професійного рівня діяльності учасників ринку цінних паперів;

представництво учасників саморегулівної організації та захист їх професійних інте­ресів;

професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців — учасників саморегулі-вної організації, уповноважених здійснювати операції з цінними паперами;

розробка та контроль за дотриманням норм і правил поведінки, регламентів, пра­вил здійснення операцій з цінними паперами, вимог до професійної кваліфікації фахів­ців — учасників саморегулівної організації, уповноважених здійснювати операції з цін­ними паперами;

впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів між учасниками саморегу-лівної організації, учасниками саморегулівної організації та їх клієнтами;

розробка та впровадження заходів щодо захисту клієнтів учасників саморегулівної організації та інших інвесторів, а також дотримання етичних норм і правил поведінки учас­ників саморегулівноі організації у їх взаєминах з клієнтами.

Саморегулівні організації виконують такі функції:

розробки та впровадження правил, стандартів і вимог щодо здійснення операцій на фондовому ринку;

сертифікації фахівців фондового ринку;

надання дозволів (ліцензій) особам, які здійснюють підприємницьку діяльність на фон­довому ринку;

збору, узагальнення та аналітичної обробки статистичної інформації про підприємни­цьку діяльність на фондовому ринку.

Правила саморегулівної організації повинні забезпечувати представництво інтересів ко­жного з її учасників у таких процедурах:

а)         прийняття, внесення поправок або скасування будь-якого правила чи положення про
саморегулівну організацію;

б)         висування кандидатів на керівні посади і вибори до органів управління та участь в
управлінні справами саморегулівної організації.

Правила саморегулівної організації повинні містити положення, що зобов'язують її учасни­ків діяти відповідно до законодавства, а також повинні передбачати нормативи достатності вла­сних коштів при здійсненні операцій з цінними паперами як одну з умов вступу до саморегулів-ної організації. Ці нормативи не можуть бути нижчими, ніж встановлені ДКцПФР. Також вони повинні містити вимоги щодо забезпечення відкритості інформації її учасників для перевірок, які проводяться за ініціативою саморегулівної організації, здійснення контролю з боку саморе-гулівної організації із застосуванням санкцій та здійсненням інших заходів.

Правилами саморегулівної організації мають бути передбачені санкції, що застосовуються цією організацією до свого учасника у разі недотримання або порушення ним вимог правил саморегулівної організації, а саме: попередження; штраф (якщо це передбачено договора­ми); тимчасове припинення участі в саморегулівній організації; виключення з її складу. В разі виявлення саморегулівною організацією ознак порушення чинного законодавства з бо­ку учасників, саморегулівна організація зобов'язана повідомляти про це ДКЦПФР.

 

Саморегулівні організації професійних учасників ринку цінних паперів станом на 31.12.2007 року

Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

Асоціація «Перша фондова торговельна система».

Українська асоціація інвестиційного бізнесу.

ЗАТ «Українська фондова біржа.

Київська міжнародна фондова біржа.

ЗАТ «Фондова біржа ІННЕКС».

ЗАТ «Придніпровська фондова біржа».

Асоціація учасників фондового ринку України.

ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа».

 

ЗАТ «Українська міжнародна фондова біржа».

Асоціація «Регіональний фондовий союз».