4. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

 

Головним принципом регулювання фондового ринку є першочергова реалізація зага­льнонаціональних інтересів та забезпечення гарантій і безпеки інвестиційної діяльності в економіку України.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) є центральним орга­ном виконавчої влади зі спеціальним статусом, підпорядкованим Президентові України і підзвітним Верховній Раді України.

Основні завдання ДКЦПФР:

формування і забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і фун­кціонування ринку цінних паперів в країні, сприяння адаптації українського ринку цінних паперів до міжнародних стандартів;

координація діяльності центральних органів державної виконавчої влади з питань фу­нкціонування в Україні фондового ринку;

забезпечення державного контролю за дотриманням законодавства України з питань функціонування фондового ринку;

організаційне забезпечення запровадження системи заходів щодо захисту інтересів суб'єктів фондового ринку, упорядкування діяльності емітентів, торговців цінними паперами та інших фі­нансових посередників;

підготовка пропозицій щодо запобігання монополізації фондового ринку, створення умов для розвитку добросовісної конкуренції між учасниками фондового ринку та здійснення конт­ролю за їх реалізацією;

узагальнення практики застосування законодавства України з питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розробка пропозицій щодо його вдосконалення;

узагальнення та поширення досвіду іноземних держав щодо формування та розвитку добросовісної конкуренції на фондовому ринку.

ДКЦПФР відповідно до покладених на неї завдань:

встановлює вимоги щодо випуску (емісії) і обігу цінних паперів та їх похідних, інформації про випуск та розміщення цінних паперів, у тому числі іноземних емітентів, які здійснюють ви­пуск і розміщення цінних паперів на території України, а також встановлює порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів;

здійснює реєстрацію випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, у тому числі цінних паперів іноземних емітентів, що є в обігу на території України;

реєструє правила функціонування організаційно оформлених ринків цінних паперів та їх похідних;

встановлює порядок та видає ліцензії на здійснення діяльності з випуску та обігу цін­них паперів, на депозитарну, реєстраційну, розрахунково-клірингову діяльність з цінними паперами, діяльність з управління активами та інші, передбачені законодавством, ліцензії на здійснення окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, а також ану­лює ці ліцензії в разі порушення вимог законодавства про цінні папери;

визначає за погодженням з Міністерством фінансів України, Національним банком України особливості ведення обліку операцій з цінними паперами;

встановлює вимоги та стандарти щодо обов'язкового розкриття інформації емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, забезпечує створення інформаційної бази даних про ринок цінних паперів відповідно до чинного законодавства;

інформує громадськість про свою діяльність та стан розвитку ринку цінних паперів;

встановлює порядок здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів іно­земними юридичними особами та підприємствами з іноземними інвестиціями;

визначає порядок ведення та веде реєстр професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування та саморегулівних організацій;

встановлює вимоги щодо діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування; діяльності з управління іпотечним покриттям;

визначає перелік міжнародних рейтингових агентств, які мають право визначати обов'язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів тощо.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право:

встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних коштів та інші показники і вимоги, що обмежують ризики по операціях з цінними паперами в ході діяльності з ви­пуску та обігу цінних паперів, інших видів професійної діяльності на ринку цінних па­перів;

у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів ДКЦПФР вино­сити попередження, зупиняти на термін до одного року розміщення (продаж) та обіг цінних паперів емітента, дію ліцензій, виданих ДКЦПФР, анулювати дію таких ліцензій;

у разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні папери, статуту та пра­вил фондової біржі зупиняти торгівлю на фондовій біржі до усунення таких порушень;

здійснювати контроль за достовірністю і розкриттям інформації, що надається емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, і саморегулівними організаціями, та її відповідністю встановленим вимогам;

проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності емітентів, осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондових бірж та саморегулівних організацій;

надсилати емітентам, професійним учасникам фондового ринку, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов'язкові для виконання розпорядження про усунення по­рушень законодавства про цінні папери та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства;

накладати адміністративні стягнення, штрафні та інші санкції за порушення чинного законодавства на юридичних осіб та їх співробітників аж до анулювання ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів;

здійснювати моніторинг руху інвестицій в Україну та за її межі через фондовий ринок;

розробляти та впроваджувати моделі інфраструктури фондового ринку;

проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки фінансово-господарської діяльності уповноважених рейтингових агентств.

Працівники правоохоронних органів сприяють уповноваженим особам ДКЦПФР у ви­конанні ними своїх службових обов'язків, надають інформацію, яка є в їх розпорядженні і необхідна для забезпечення належного контролю за ринком цінних паперів.

ДКЦПФР приймає з питань, що належать до її компетенції, акти законодавства у формі рішень, які є обов'язковими до виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, учасниками ринку цінних паперів, їх об'єднаннями, контролює виконання цих рішень.

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інші види забезпечення діяльності ДКЦПФР організовує Керівник апарату, який здійснює також керівництво центральним апаратом ДКЦПФР.

ДКЦПФР під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими центральни­ми органами виконавчої влади, відповідними органами Автономної Республіки Крим, міс­цевими органами виконавчої влади і відповідними органами самоврядування.

Здійснення державного контролю на ринку цінних паперів є одним з головних елементів моделі ринку цінних паперів. Зазвичай такий контроль здійснюють спеціалісти (вповнова­жені на це) органами виконавчої влади. Завданнями таких органів є: захист інтересів інвес­торів і публічних інтересів; забезпечення цілісності ринкових взаємовідносин; забезпечення реалізації законодавчих актів, регулюючих ринок цінних паперів; вживання заходів для під­тримки порядку на ринку цінних паперів і ряд інших.