АНОТАЦІЯ

В. П. УНИНЕЦЬ-ХОДАКІВСЬКА, О. І. КОСТЮКЕВИЧ, О. А. ЛЯТАМБОР

 

Ринок фінансових послуг: теорія і практика

 

Друге видання, доповнене і перероблене

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

"Центр учбової літератури" 2009


УДК 336(075.8) ББК 65.26я73 У 59

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2-2162 від 29.09.2005)

Рецензенти:

Корнєєв В. В. - доктор економічних наук, професор; зав. відділом дослі­дження розвитку та регулювання фінансових ринків ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;

Сухоруков А. І. - доктор економічних наук, професор; заслужений еконо­міст України, зав. відділом економічної безпеки Національного інституту про­блем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки та оборони України;

Левченко В. П. - кандидат технічних наук, доцент; заслужений економіст України, заступник Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Автори:

Унинець-Ходаківська В. П. - (Вступ, Передмова, теми 1—4, 8, 10—11, 17—19); Костюкевич О. І. - (теми 5, 7, 12—13, 20); Лятамбор О. А. - (теми 6, 9, 14—16).

 

Унинець-Ходаківська В. П., Костюкевич О. І., Лятамбор О. А.

У 59   Ринок фінансових послуг: теорія і практика. Вид. 2-ге, доп. і перероб: Навчальний по­сібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 392 с.

ISBN 978-966-364-936-8

Посібник складається з 20 тем, в яких розглянуті теоретичні аспекти організації та функціонування ринку фінансових послуг, обґрунтована класифікація основних сегмен­тів ринку фінансових послуг за суб'єктною ознакою, дана загальна характеристика осно­вних сегментів ринку фінансових послуг та операційного механізму надання фінансових послуг, розглянуті особливості державного регулювання, фінансового моніторингу та оподаткування на ринку фінансових послуг в Україні.

Видання підготовлене відповідно до Галузевого стандарту вищої освіти Освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста і магістра напряму 0501 — «Економіка і під­приємництво», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України, № 330 від 06.06.2002 року, та розраховане на магістрів і спеціалістів, що навчаються за спеціальнос­тями «Фінанси», «Банківська справа», «Маркетинг» та іншими, а також для аспірантів, викладачів вищої школи та менеджерів (управителів) у сфері фінансової діяльності для інформаційних і навчальних цілей.

УДК 336(075.8) ББК 65.26я73

ISBN 978-966-364-936-8       © Унинець-Ходаківська В. П., Костюкевич

О. І., Лятамбор О. А. 2009. © Центр учбової літератури, 2009.