СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА БАЗА

Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. — К: Преса України, 1997. — 80 с.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р., № 436-ГУ.

Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 року № 3659-ХП.

Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993, № 3125-ХІІ.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, № 2121-Ш, зі змінами та до­повненнями.

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992, № 2343-ХП.

Закон України «Про вступ України до Міжнародного Валютного Фонду, Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку, Міжнародної Фінансової Корпорації, Міжнародної Асоціації Розвитку та Багатостороннього Агентства Гарантій Інвестицій» від 03.06.1992, № 2402-ХП.

Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23 березня 2000 року, № 1602-Ш.

Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.97, № 637/97-ВР.

10.       Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996,

№ 448/96-ВР.

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок без­робіття» від 02.03.2000, № 1533-Ш.

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 ро­ку, № 1058-ГУ.

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного ви­падку на виробництві і професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності» від 23.09.99 р., № 110500У.

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасо­вою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням дитини та похованням» від

18.01.2001, № 2240-ІІІ.

Закон України «Про розміри внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001, № 2213-ІІІ.

Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку і професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності» від 22.02.2001, № 2272-ПІ.

 

Закон України «Про заставу» від 02.10.1992, № 2654-ХІІ.

Закон України «Про захист іноземних інвестицій на Україні» від 10.09.1991, № 1540-ХП.

Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 року № 2210-Ш.

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991, № 1560-ХІІ.

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002, № 40-ГУ.

Закон України «Про іноземні інвестиції» від 13.03.1992, № 2198-ХП.

23.       Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)» від 15.03.2001, № 2299-ІП.

24.       Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898-У^ зі змінами та доповненнями.

25.       Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та
іпотечні сертифікати» від 19.06.2003, № 979-ГУ.

26.       Закон України «Про іпотечні облігації» від 22.12.2005, № 3273-!У.

27.       Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)» від 15.03.2001, № 2299-Ш.

Закон України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 року, № 2908-Ш.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13 грудня 1991 року № 1977-ХП.

Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999, №№ 679-ХІУ.

Закон України «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» від 10.12.1997, № 710/97-ВР.

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.03, № 1057ЛУ.

Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993, № 3425-ХІІ.

Закон України «Про об'єднання громадян» від 16.06.1992, № 2460-ХП.

Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 1 липня 2004 року, № 1961-ГУ.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994, № 334-94-ВР.

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Ук­раїні» від 12.07.2001, № 2658-ІІІ.

Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.2001, № 2346-Ш.

Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997, № 168/97-ВР.

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003, № 889-ГУ.

Закон України «Про плату за землю» від 19.09.96, № 378/96-ВР.

Закон України «Про податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 18.02.1997, № 75/97-ВР.

Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та держав­ними цільовими фондами» від 21.12.2000, № 2181-Ш.

Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994,

№ 185/94-ВР.

Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11 липня 2001, № 2623-Ш.

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 6 січня 2003 року, № 433-ГУ.

Закон України «Про страхування» від 07.03.1996, № 85/96-ВР.

Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 16 липня 1999 року, № 991-ХГУ.

Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11.12.2003, № 1381-ГУ.

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001, № 2664-ІІІ.

Закон України «Про фінансово-кредитний механізм та управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003, № 978-ГУ.

Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20 вересня 2001 року, № 2740-Ш.

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006, № 3480-!У.

Постанова Верховної Ради України «Концепція функціонування і розвитку фондового ринку в Україні» від 22 вересня 1995 року, № 342/95-ВР.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення Державного інноваційного фонду» від 18.02.1992, № 77.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб'єктам підприємницької діяльності на праві власності» від 04.06.1998, № 802.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2006—2008 роки» від 20.06.2006, № 844.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 р., № 7-93.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20.05. 1993 р., № 56-93.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного кон­тролю» (зі змінами та доповненнями) від 19 лютого 1993 року, № 15-93.

Положення Про агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій; за­тверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 року, № 990.

Указ Президента України «Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку» від 14.02.1997, № 142/97.

Указ Президента України «Про Національну раду з інноваційного розвитку України» від 18 серпня 2006 року, № 691/2006.

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку України» від 26 березня 2001 року, № 198/2001.

Постанова НБУ «Про затвердження інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 29.03.2001 р., № 135.

Постанова НБУ «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України» від 31.08.2007 р., № 309.

Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків» від 14.04.1998 року, № 141.

Постанова НБУ «Про затвердження Положення про валютний контроль» від 08.02.2000 р.,

№ 49.

Постанова НБУ «Про затвердження Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів» від 18.05.1999, № 239.

Постанова НБУ «Про затвердження Правил здійснення операцій на міжбанківському валют­ному ринку України» від 15.04.98 р., № 150.

Постанова НБУ «Про Українську міжбанківську валютну біржу» від 08.07.1993, № 50.

Постанова НБУ «Про біржові торги банківськими металами» від 23.03.1999, № 133.

Постанова НБУ «Про затвердження Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 6.08.2003 р., № 325.

Інструкція НБУ «Про методичні рекомендації по застосуванню банками Закону України «Про заставу» від 08.10.1993, № 23015/11.

Лист НБУ «Про встановлення норми формування комерційними банками обов'язкових ре­зервів та ломбардної і облікової ставок» від 10.04.2000,, № 14-011/936-2256.

Лист НБУ «Про кредитування під заставу цінних паперів» від 24.12.99., № 43-312/3955-10100.

Положення «Про державну реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем» за­тверджене рішенням ДКЦПФР від 04.09.2003, № 364.

Положення «Про регулювання діяльності фондових бірж та торговельно-інформаційних сис­тем» затверджене наказом ДКЦПФР від 15.01.97, № 9.

Положення «Про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними папера­ми в Україні», затверджене рішенням ДКЦПФР від 29 липня 1998 р., № 93.

Положення «Про подання адміністративних даних фондовими біржами та торговельно-інформаційними системами», затверджене Рішенням ДКЦПФР від 11.06.2002, № 212.

Положення «Про регулювання діяльності фондових бірж та торговельно-інформаційних сис­тем», затверджене рішенням ДКЦПФР від 04 вересня 2003 р., № 364.

Положення «Про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів», за­тверджене Рішенням ДКЦПФР від 17.10.06, № 1001.

Положення «Про функціонування фондових бірж», затверджене рішенням ДКЦПФР від 19 грудня 2006 р., № 1542.

Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фон­довому ринку, затверджений рішенням ДКЦПФР від 23 червня 2006 р., № 432.

Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затверджений

рішенням ДКЦПФР від 26 травня 2006 р., № 345.

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з ор­ганізації торгівлі на фондовому ринку, затверджені рішенням ДКЦПФР від 26.05.2006, № 347.

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджене рішенням ДКЦПФР від 26 травня 2006 р., № 346.

Методика розрахунку інтегрального індексу фондового ринку: затверджена Рішенням ДКЦПФР від 20 грудня 2000 р., № 237.

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження нової ре­дакції Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів» від 11.11.97,, № 45.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затверд­ження Положення Про порядок надання фінансових послуг ломбардами» від 26.04.2005, № 3981.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про за­твердження Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Державного реєстру фінансових установ» зареєстроване в Міністерстві юстиції України 7 липня 2004 р. за, № 847/9446.

Державна податкова адміністрація України (ДПА) «Про визначення об'єктів, бази та ставок оподатку­вання ломбардних операцй» від 29.04.2006, № 4879/6/22-3011.

Наказ Головного Контрольно-ревізійного управління України «Про затвердження Методики проведення аудиту» від 09.10.2007, № 232.

Національний стандарт оцінки, № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав».

Національний стандарт оцінки, № 2 «Оцінка нерухомого майна».

Національний стандарт оцінки, № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності».

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Александров Д.Г. Пенсионная система в России: состояние, проблемы, перспективы. — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ., 2000. — 199 с.

Асаул A.M., Брижать I.A., Чевганова В.Я. Економіка нерухомості — К.: Ліра — 2004 — 304 с.

Банківські операції. Підручник / A.M. Мороз, М.І.Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін. / За ред д-ра екон. наук, професора А.М.Мороза. — К.: КНЕУ, 2000. — 384 с.

100.     Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. — К.: Эльга-Н, Ника-Центр. — Т. 1. —

2001.   — 536 с.

101.     Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти / С.Г.
Гуржій, О.Л. Копиленко, Я.В. Янушевич та ін. — К.: Парлам. вид-во, 2005. — С. 21.

102.     Брильов C.I. Економіко-математичне моделювання задач пенсійного забезпечення. — За-
поріжжя: РА Тандем-У, 1998. — 58 с.

Розвиток ринку фінансових послуг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи / Голод-нюк І., Данейко П., Домбровскі М., Михайличенко М. — K:CASE Україна, 2006. — 21 с.

Данілов О.Д., Жеребних A.M. Оподаткування прибутку та відрахування до цільових фондів: Навч. посібник. — Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. — 459 с.

 

Евтух А.Т. Доходная ипотека. — Луцк. — ВОТ, 2000. — 207 с.

Евтух А.Т. Ипотека: жилищное кредитование. — Луцк: ВОТ, 2000. — 180 с.

Евтух А.Т. Ипотека: механизм эффективного использования ресурсов. — Луцк: ВОТ, 2001. — 316 с.

Законодавство України про пенсійне забезпечення: Збірн. офіц. нормат. актів. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 400 с.

Зимовець В.В., Зубик С.П. Фінансове посередництво: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 288 с.

Иванов В.В. Ипотечное кредитование — М.: ЮНИТИ, 2001. — 272 с.

Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций / Межрегиональная академия управления персоналом. — К., 1999. — 112 с.

История мировой экономики: Учебник для вузов/ Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. — М.: ЮНИТИ, 2002. — С. 280—282.

 

Кредитна спілка: Свій до свого по своє / Ред. В. Кобзар — К: Українська освітня програма рин­кових реформ, 2000. — С. 13—14.

Кокурин Д.И. Инновационная деятельность. — М.: Экзамен, 2001. — 575 с.

Корнеев В.В. Фінансові посередники як інститути розвитку: Монографія. — К.: Основа, 2007. — 192 с.

116.     Костырко Л.А., Пащенко Т. В. Рынок финансовых услуг: Учеб. пособие / Восточноукраинский
гос. ун-т. — Луганск: Изд-во ВУГУ, 1999. — 178 с.

Кравченко Ю. Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах: Учеб. пособие. — К.: Ника-Центр; Эльга, 2003. — 528 с.

Кравченко Ю.Я. Ринок цінних паперів: Навч. посіб. — К.: Дакор, КНТ, 2008. — 664 с.

Кручок C.I. Іпотечне кредитування: Навч. посіб. — К.: Мета, 2002. — 206 с.

Кудрявцев В., Кудрявцева Е. Основы организации ипотечного кредитования. — М.: Высшая школа, 1997. — 64 с.

Іпотечне кредитування: Теоретичні основи іпотеки, інструменти і моделі фінансування житло­вого будівництва: Навч. посібник. / Лобунь О.С, Кірєєв О.І., Домрачев В.М. та ін. — 2-ге вид, перероб. і доп. — К.: Вид-во Свроп. ун-ту, 2006. — 299 с.

Луцишин З. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. — К.: Друк,

2002.   — С. 178—200.

Маслова С.О, Опалов О.А. Фінансовий ринок. — К.: Каравела, Львів: Новий світ-2000, 2002. —

304 с.

Податкова система України (практикум): Навч. посіб. / Мельник П.В., Данілов О.Д., Хо-даківська В.П., Вдовиченко М.І., Сунцова О.О. — Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. — 256 с.

Фінансові послуги України: Енциклопед. довід. / Мітюков І.О., Александров В.Т., Ворона О.І., Не-дбаєва С.М. — К.: Укрбланковидав, 2001, Т. 1—6.

Банківські операції: Підручник. / Мороз А.М., Савлук М.І., Пудовкіна М.Ф. та інші. — К.:

КНЕУ, 2000. — 384 с.

Науменко О.О. Депозитарний облік та обслуговування обігу цінних паперів: Практ. посіб. / Пе­редмова А. Т. Головка. — К., 2005. — 364 с.

Пенсійне забезпечення в Україні: Статистично-інформаційний огляд. — К.: Міністерство праці та соціальної політики України, 2001. — 38 с.

Про податки і збори населенню України: Посібник / Азаров М.Я., Бондаренко Г.І., Мельник П.В. — Ірпінь, 2000. — 182 с.

Професійна діяльність на ринку цінних паперів: торгівля цінними паперами: Навч.-метод. посіб. / Бовку К.К., Дегтярьова Н.В. та ін. / Передмова Ройка М.М. — Видання 3-е, перероб. та доп. — К.: ДДС УМКЦентр, 2007. — 352 с.

Реструктуризація та банкрутство в Україні: Посіб. для ліквідаторів та розпорядників майна.

 

Проект за сприяння Дгенції СШД з міжнародного розвитку.

Савлук М.І., Мороз A.M., Пуховкіна М.Ф. Гроші та кредит: Підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 598 с. (Розділ 10, §10.1).

Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. —К.: Вікар: Знания, 1999. — 438 с.

Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004—2015 роки) шляхом Європейської інтеграції / Двт. кол.: Д.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін. — К.: ЕВЦ Держкомстату України, 2004.

Стівен Гільярт, радник з питань фінансового лізингу, д.ю. Пропозиції зі створення сприятли­вого середовища для сучасного фінансового лізингу в Україні, Київ — 2003.

Стратегическое планирование: Учебник / Э.Д. Уткин (ред). — М.: Тандем, 1999. — 438 с.

Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. — К.: КНЕУ,

2003.   — 554 с.

Трапезников В. Валютное регулирование в международном инвестиционном праве. — М.: Волтерс Клувер, 2004. — с.6-12.

Уткин Э.А. Днтикризисное управление. — М.: ЭКМОС, 1997. — 400 с.

Филин С.А. Основные направления государственного регулирования кредитных рисков бан­ковской системы при инвестировании реального сектора экономики в России //Финансы и кредит. — 2000. — № 4.

Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. Д. М. Поддєрьогін. — 3-тє вид, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 460 с., іл.

Фінанси у запитаннях і відповідях / За загальною ред. О.Д. Данилова. — К.: Видавничий дім «Комп'ютерікс», 2006. — 444 с.

Фондовий ринок України: законодавче регулювання: Навч.-метод. посіб. / Бурмака М.О, Бу-тенко Д.С, Головко Д.Т. та ін. — Видання 3-е, перероб. та доп. — К.: Фенікс, 2007. — 688 с.

144.     Ходаківська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових послуг. — Ірпінь: ДДПСУ, 2001. — 512 с.
145Ходаківська В.П., Клюско Л.А., Горбанський Б.М. Оподаткування фінансових установ: Навч. посіб.

Ірпінь: Дкадемія ДПС України, 2002. — 304 с.

 

Ходаківська В.П., Беляев В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика. — К.: ЦУЛ, 2002.

612 с.

Хорошковський В. І. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: еволюція, теорія, практика: Монографія. — К.: Інтелект, 2002.

148ЦыплинаГ.А. Ипотека: жильё в кредит — М.: Экономика, 2001. — 357 с.

Теорія фінансів / Чернявський О.П., Мельник П.В, Мельник В.М., Ходаківська В.П. та ін. — К.: ДІЯ., 2000. — 235 с.

Шелудько В.Н. Фінансовий ринок. — К.: КНЕУ, 2001. — 315 с.

Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Підручник. — К.: Знання, 2006. — 535 с.

Шклярук С.Г. Финансовая система: структура, механизм функционирования, оптимизация. — К.: Нора-принт, 2003. — 568 с.

Энсберг П., Фрю Б. Ликвидный риск — основа оценки в рамках интегрированного учета рис­ков // Бизнес и банки. — 2000. — № 18.

Юткина Т.Ф. Налоги и налообложение: Учебник — М.: ИНФРД-М, 2000. — 429 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Александрова К. Ипотека без купюр //Комп&ньоН 33(393) 20—26 августа 2004 г.

Бакун О. Гарантування вкладів — складова гарантії фінансової стабільності// Вісник НБУ.

№ 7, липень 2004.

Берегуля О. Іпотечне кредитування як банківська послуга: теоретичні основи та умови про­ведення //Вісник НБУ. — № 10. — 2007. — С. 46—49.

Близнюк О. Щодо розподілу повноважень у системі нагляду на фінансовому ринку //Цивільне право (процес). — 2005. — № 21(57): httр//www.yur-gazeta.com/issue/57/.

Бондарчук І. Статус неорганізованого фондовому ринку не личить // Урядовий кур'єр. —

2004.   — № 51. — С. 8.

Брыль Р. Друзья Украины //Инвестгазета. — 2005. — № 6. — С. 8—11.

Булатов В. Налоговые технологи на финансовых рынках // Банковские технологи. — 2000. — № 4. — С. 65—68.

Бурчак С. Найти управу // Украинская инвестиционная газета. — 2005. — № 5. — С. 10.

Бурчак С., Щеглова Е. Негосударственние пенсии // Украинская инвестиционная газета. — 2005. — № 5. — С. 8—11.

Бутко И. Гром не грянет, мужик не перекрестится // Зкономические известия. — № 39 (572). — 06марта 2007 года.

Варналій 3. Недержавне пенсійне забезпечення та проблеми розвитку ринку фінансових по­слуг в Україні //Банківська справа. — 2003. — № 2. — С. 55—62.

Васильчишин А. Лізинг в діяльності банків //Вісник НБУ. — № 8, серпень 2003.

Васильчишин А. Лізинг в діяльності банків //Вісник НБУ. — № 8, серпень 2003.

Вербяний В. ЕБРР обещает миллиард //Инвестгазета. — 2005. — № 7. — С. 23.

Волков С. Обсяг іпотечних кредитів росте // Фінансові ринки та цінні папери, № 6 від 11.02.2004 р.

Волков С., Шемшученко Г. Перспективи розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні // Вісник НБУ. — № 6, червень 2003 р.

Волосович С., Тринчук В. Особливості й тенденції розвитку національної системи страху­вання банківських депозитів в умовах евроінтеграцїї // Вісник НБУ. — № 8, серпень 2007. — С. 28—34.

Воронин В. и др. Государство и управление // Проблеми теории практики управления. — 2001. — № 4.

Воротін В.Є., Григорук С.С. Міжнародні податкові договори та їх вплив на національне інноваційно-інвестиційне середовище //Науковий вісник Національного університету ДПС України. — 2008. — № 2. — С. 232—237.

Геець В. Інновативно-інноваційний шлях розвитку — модернізаційний проект розвитку ук­раїнської економіки і суспільства початку XXI століття // Банківська справа. — 2003. — № 4. — С.

3—32.

Гонгальський Д. Іпотечна експансія // Галицькі контракти. — № 40 від 06.10.2003 р.

Гончарова Н.П. Инновационная жономика: проблеми и приоритети // Актуальні проблеми економіки. — 2004. — № 8. — С. 130—139.

Горюнов Д. Иностранние банки в Украине //Инвестгазета. — 2004. — № 16. — С. 8—11.

Данилов А.Д, Вихор О.И. Усовершенствование правового регулирования ипотечной системи как залог развития ринка ипотечного кредитования Украини // Бизнесинформ. — № 9. — 2006. — С.

31—34.

Диба М., Зубок М., Яременко М. Інформаційні ризики в банківській діяльності // Вісник НБУ.

 

№ 9. — 2007. — С. 14—35.

Жилкіна М.С. Фінансові, кредитні і страхові інструменти державного регулювання еко­номічних процесів // Фінансовий бізнес. — 2001. — № 7. — С. 11—19.

3авлин П.Н. Обеспечение стимулирования инновационной деятельности // Проблеми науки.

1999. — № 10.

Задерей Н. Іпотека другого рівня //Контракти. — № 44 від 01.11.2004 р.

3акарян И. Фондовий ринок США — как он работает // Валютний спекулянт. — 2000. — № 12 (14). — С. 26—33.

Залетов О.М. Особливості легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на страховому ринку //Сучасні проблеми фінансового моніторингу: Збірник матеріалів Першої всеук­раїнської науково-практичної конференції (3 грудня 2008р). — X.: ХНЕУ, 2008. — С. 10—15.

Зянько В.В. Податки як засіб активізації інноваційного підприемництва // Науковий вісник Національного університету ДПС України. — 2008. — № 2. — С. 107—112.

Казаков А. Создание синтетических активов — виход из тупика // Ринок ценних бумаг. — № 16 (247) 2003 г.

Кетрін Макки. Фінансування розвитку: банківські послуги для мікропідприемств: http:// usinfo.state.gov/journas/ites/0204/ijer/mckee.htm.

Клименко І. Світова фінансова криза 1997—1998 років та пошук нових шляхів міжнародної фінансової допомоги країнам, що реформуються // Зб. наук. праць вчених. — Вип. 23. — К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, 1999. — С. 44— 52.

Коваленко Ю.М. Інвестиційна політика недержавних пенсійних фондів // Фінанси України. — 2004. — № 8. — С. 91—96.

Коваленко Л.О, Середа О.В. Ризики іпотечного кредитування в Україні // Економіка та дер­жава. — № 1. — 2007. — С. 33—36.

Ковальов В. Банкрутство — не кінець, а новий початок // Урядовий кур'єр. — 2003. — № 62.

Ковальчук С.С. Інноваційна діяльність як пріоритет економічного розвитку України //

Фінанси України. — 2004. — № 7. — С. 96—103.

Колосова В.П. Стратегія допомоги світового банку // Фінанси України. — 2004. — № 7. — С. 36—44.

Кондрашихін А. Інвестиційні ризики українського ринку цінних паперів // Банківська справа. — 2003. — № 2. — С. 62— 70.

Корнеев В.В. Конкурентоспроможність банків України в умовах лібералізації ринків фінансових послуг // Вісник НБУ № 11, 2007р. — С. 14—17.

Кошовий Д. Інститути спільного інвестування: початок другого життя // Галицькі кон­тракти. — 2003. — № 23. — С. 14—15.

Крилова В.В., Приходько О.Г., Грищук Н.В. Вимоги до установ фінансового сектору. Комен­тар // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: гло­балізація та евро інтеграція. — № 1(69). — 2008. — С. 403—412.

Кульпінський С. Шляхи подальшого розвитку фінансових інновацій в Україні // Банківська справа. — 2003. — № 1. — С. 27—36.

Лагода Т. Лизинг в законе //Бизнес. — № 3. — 19.01.2004.

Литвиненко Є.О. Податкове стимулювання розвитку промислового виробництва // Фінанси України. — 2004. — № 4. — С. 69—75.

Любкіна О.В. Призначення і сутність фондових цінних паперів // Фінанси України. — 2004. — № 5. — С. 156—158.

Міщенко С.В. Проблеми створення єдиного регулятора фінансового сектору // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: глобалізація та евроінтеграція. — Вип. 1 (69). — 2008. — С. 412—422.

Моисеев С., Курилец И. Зкономико-математические модели валютного кризиса // Мировая жономика и международньїе отношения. — 2000. — № 4. — С. 20—26.

Нестеров Ф.В., Компанеець В.А. Особливості міжнародних лізингових операцій // Ук­раїнський інвестиційний журнал WELCOME. — № 1. — 2004.

Нізков О. Перспективи роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів Ук­раїни //Цінні папери України. — 2002. — № 18. — С. 8—9.

Опанасюк В. Венчурний капітал в Україні //Економіст. — 2004. — № 1. — С. 56—58.

Огієнко В. І. Дослідження надійності роботи ФГВФО залежно від гарантованої суми компенсації, рівня його капіталізації // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізми управління ефективністю інновацій у регіоні (Зб. наук. пр) / НАН Ук­раїни, Інститут регіональних досліджень. — Львів, 2005. — Вип. 1 (LI). — С. 286—291.

Партин Г., Тивончук О. Роль небанківських фінансових посередників у фінансуванні інноваційного розвитку // Вісник НБУ. — 2005. — № 5. — С. 46—50.

Пашкевич О. Лізинг в маси //Контракти. — № 41. — 11.10.2004.

Підхомний О.М. Актуальні проблеми контролю вітчизняного ринку цінних паперів // Фінанси України. — 2004. — № 9. — С. 134—142.

Пишний А. Система гарантування вкладів: реформи необхідні та неминучі // Дзеркало тиж­ня. — № 32 (611). — 01.09.2006.

Полищук О. Кредитоваться? Бум (обзор ринка жилищного кредитования) //Бизнес. — № 31

(550). — 04.08.2003.

Примостка О.О. Фінансові установи у системі недержавного пенсійного забезпечення // Фінанси України. — 2004. — № 6. — С. 53—58.

Прудковский Б. Иного пути нет! //Комп&ньон. — 40(400). — 8—14 октября 2004.

Прядко В.В. Розвиток фондового ринку у ракурсі пенсійної реформи в Україні // Український інвестиційний журнал. — 2004. — № 3. — С. 29—31.

Ратна В. Боротьба за старість //Галицькі контракти. — 2004. — № 16. — С. 23—27.

Ратна В. Нелегальна страховка //Галицькі контракти. — 2004. — № 25. — С. 18—19.

Ратна В. Поліс на користь бідних //Галицькі контракти. — 2004. — № 16. — С. 16—18.

Річний звіт про діяльність банківського нагляду України у 2007році //http://bank.gov.ua.

Розанова О. Роль державного регулювання на фінансовому ринку Росії: Автореф. дис. ...

канд. екон. наук: 08.00.10. — М., 2000. — 15 с.

Сердюк І. Г. Стимулювання інноваційної діяльності // Фінанси України. — 2003. — № 11. — С. 81—90.

Сорос Дж. Майбутне капіталістичної системи залежить від зміцнення глобального відкритого суспільства // Фінансові вісті. — 1998. — № 2. — С. 5.

Стасюк Ф., Новошинська Л. Фінансовий ринок як об'ект маркетингових досліджень // Фінансовий ринок України. — № 11 (13). — 2007.

Столярчук Я.М. Пріоритетні напрямки співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями //Актуальні проблеми економіки. — 2004. — № 7. — С. 68—75.

Стратегия развития финансового ринка Российской Фередации на период до 2020 года // htt:// www.fcsm.ru/strateg.asp7ob_no = 144190.

Суляев А.И. Негосударственная пенсионная система: пути развития // Український інвестиційний журнал. — 2003. — № 10—11. — С. 3—13.

Уманців Ю. Розвиток національної банківської системи в умовах глобалізації світової еко­номіки //Вісник НБУ. — № 10. — 2006. — С. 60—65.

Табала А. Ипотечная кухня //Бизнес. — № 59 (558). — 29.09.2003.

Теременко Н. Особливості та порядок функціонування нової системи недержавного пенсійного забезпечення // Бухгалтерський облік і аудит. — 2003. — № 11. — С. 55—58.

Тигіпко С. Система гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: стан та перспективи роз­витку // Вісник НБУ. — № 8. — Серпень 2004.

Хмільовський В.М. Лізинг та страхування // Український інвестиційний журнал WELCOME.

 

№ 1. — 2004.

Хорін Л. Якість страхових послуг для іпотеки //Вісник НБУ. — № 2. — Лютий 2004р.

Шевцов М.П. Депозитарій МФС сьогодні // Український інвестиційний журнал. — 2004. — № 4. — С. 32—35.

Штейн О. Суть та особливості стратегії банку на ринку банківських послуг // Вісник НБУ.

№ 11. — 2007. — С. 44—47.

Hodgson G. Evolution and Institutions: On Evolutionary Economics and the Evolution of Economics. Edward Elgar, Cheltenham, UK, № orthampton, MA, USA, 1999.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

Офіційний сайт Антимонопольного комітету України — http://www.amc.gov.ua/

Офіційний сайт Верховної Ради України — http://www.rada.gov.ua/

Офіційний сайт Державного агентства України з інвестицій та інновацій — http://www.in.gov.ua/

Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України — http://www.dfp.gov.ua/

Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку — http://www.ssmsc.gov.ua/

Офіційний сайт Державної податкової адміністрації — http:www. sta.gov.ua

Офіційний сайт Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України — http://www.me.gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства фінансів України — http://www.minfin. gov.ua/

Офіційний сайт Національного банку України — http://bank.gov.ua

Офіційний сайт Національного банку України — http://nbu.gov.ua/

Офіційний сайт Української національної іпотечної асоціації — http://www.unia.com.ua

Офіційний сайт Фондової біржі «ПФТС» — http://www.pfts.com.ua -

Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб — http://www.fg.gov.ua

http://bin.com.ua/

http://news.finance.ua/

http://www.antikrizis.ua

http://www.bankruptcy.ua

http://www.bankrut.com.ua

http://www.e-xecutive.ru

http://www.finmarket.info

http://www.finservice.com.ua

http://www.icps.kiev.ua

http://www.ier.kiev.ua

http://www.infobirzha.kiev.ua/

http://www.ueplac.kiev.ua

http://www.uice.com.ua/

http://www.ukrcu.kiev.ua/

http://www.unlease.ru


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Валентина Павлівна УНИНЕЦЬ-ХОДАКІВСЬКА, Ольга Іванівна КОСТЮКЕВИЧ Олександр Анотолійович ЛЯТАМБОР

 

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

 

Друге видання, доповнене і перероблене

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

Керівник видавничих проектів - Б. А. Сладкевич Коректор - С. С. Савченко Дизайн обкладинки - Б. В. Борисов

 

Підписано до друку 29.05.2009. Формат 70x100 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 42,5. Наклад 1000 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006