5. КОНКУРЕНТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

До проблем існування фондових бірж України належать такі.

Формування організованого ринку цінних паперів в Україні відбувалося в умовах різ­кого падіння економіки й не був безпосередньо пов'язаний з її потребами.

Економічні передумови для створення фондових бірж, особливо в 1991—1993 рр., в Україні були майже відсутні. Надмірно тривалий етап сертифікатної приватизації, який не міг задіяти інститути організованого ринку цінних паперів, перешкоджав формуванню в Україні повноцінного ринку капіталів і на відміну від розвинутих країн світу і багатьох постсоціалістичних держав обумовив превалювання неорганізованого фондового ринку над організованим. Питома вага сукупного обсягу біржового обороту в торговому обіг всього фондового ринку України залишається на надзвичайно низькому рівні, що ледь перевищив 5 % у період 1997—2007 рр.

Переважно проблеми формування фондового ринку пов'язані з державним регулю­ванням економіки. Оптимальне поєднання різних підсистем регулювання ринкового механі­зму та фондового ринку могло б забезпечити прискорення розвитку фондового ринку. Про­те, відсутність ефективних механізмів зумовила те, що в Україні державні заходи впливу на розвиток фондового ринку здійснювалися несистемно і некомплексно. Окрім того, вони є суперечливими, що різко знижує результативність функціонування фондового ринку і, від­повідно, показники розвитку вітчизняної економіки.

Стримуючі фактори розвитку фондових бірж України:

психологічне несприйняття та недооцінка потенціалу фондового ринку як важливого елемента фінансової системи ринкової економіки. Суттєве превалювання неорганізованого ринку над організованим, яке негативно позначається на прозорості фондового ринку та відлякує іноземних інвесторів;

наявність кількох торгових площадок, на яких здійснюються торги цінними паперами, що ускладнює контроль над операціями з цінними паперами та розповсюдження інформа­ційних індикаторів щодо кількісних та якісних параметрів операцій з цінними паперами;

низька ліквідність фондового ринку;

учасники фондового ринку маніпулюють цінами з метою завищення вартості чистих активів інвестиційних фондів;

незавершеність формування інституційної інфраструктури фондового ринку, її низька якість;

низький рівень специфікації прав власності, що зумовлює численні корпоративні конфлікти.

серед найбільш поширених порушень прав інвесторів зазначимо такі:

 

недотримання норм законодавства, які визначають порядок розміщення акцій, пору­шення інтересів інвесторів під час проведення додаткової емісії;

несвоєчасне та неповне висвітлення інформації про діяльність емітентів;

ущемлення прав інвесторів під час процедури банкрутства, санації, реорганізації або лік­відації підприємства, що є об'єктом інвестування;

недотримання емітентами порядку проведення загальних зборів акціонерів;

прийняття емітентами статутних норм, що обмежують права та інтереси інвесторів;

зміни порядку та термінів виплати дивідендів.

слабкість внутрішніх інституційних інвесторів, представлених інститутами спільного інвестування (ІСІ), недержавними пенсійними фондами (НПФ) та страховими компаніями, низька активність фізичних осіб на ринку цінних паперів.

9)         слабка зацікавленість стратегічних іноземних інвесторів у вітчизняному фондовому ринку.
10) низькі темпи приведення нормативної бази, що врегульовує відносини у фінансовій

сфері до вимог міжнародних стандартів.

Вирішення зазначених проблем та ліквідація стримуючих факторів — в площині покращення механізму діяльності фондових бірж України.

Для цього необхідно розробити цільову державну програму підтримки діяльності та розвит­ку фондового ринку в Україні, яку необхідно спрямувати передусім на створення глобальних торговельних і розрахунково-клірингових систем для обслуговування міжнародних ринків капі­талу; зростання ролі інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній) у здійсненні фінансових інвестицій; формування ефек­тивної системи захисту прав та інтересів вітчизняних та іноземних інвесторів; гармонізацію по­літики держави на фондовому ринку з іншими політичними сферами.

Формування ефективної системи інфраструктурного забезпечення ринку цінних паперів в Украї­ні є необхідною умовою для забезпечення ефективності його функціонування, а також підвищення привабливості для інвесторів.

Крім того, враховуючи сучасні тенденції глобалізаційних процесів, що мають вплив на ринок цінних паперів України, необхідно шукати шляхи перебудови останнього та спряму­вання його на реалізацію завдань інвестиційно-інноваційної сфери політики держави.

Щодо цього політика має бути зосереджена на такому:

роз'ясненні потенційних можливостей, налагодженні тісного співробітництва в рам­ках міжнародних організацій з метою створення позитивного іміджу українського фондово­го ринку серед зарубіжних та вітчизняних інвесторів;

чіткому визначенні прав та обов'язків емітентів та інвесторів, підвищенні вимог до корпоративного управління, узгодженні законодавства відповідно до міжнародних норм та сучасних вимог розвитку капіталу в Україні;

лібералізації валютного регулювання з метою доступу вітчизняних підприємств до міжна­родних ринків капіталу та спрощенні доступу до внутрішнього ринку зарубіжних інвесторів;

розширенні кількості фінансових інструментів, доступних для інвесторів, повноцінному впровадженні в обіг похідних цінних паперів;

розбудові національної депозитарно-клірингової' системи, створенні єдиного центра­льного депозитарію корпоративних цінних паперів, вдосконаленні обліку прав власності на цінні папери, запровадженні міжнародних стандартів обліку прав власності на цінні папери та розвитку системи обігу цінних паперів та деривативів, спрощенні процедури проведення розрахунків за угодами з цінними паперами за участю нерезидентів;

запровадженні міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з метою забезпечення прозорості фондового ринку та підвищенні при вабливості вітчизняних емітентів серед іно­земних інвесторів;

зміненні механізму приватизації акцій підприємств, що перебувають у державній вла­сності, з першочерговим продажем через організовану біржу невеликих пакетів акцій з ме­тою оцінки реальної ринкової вартості підприємства та створенні умов для зростання його капіталізації;

погодженні нормативної бази та регулювання ринку фінансових послуг відповідно до світових стандартів;

здійсненні емісії державних боргових цінних паперів, зокрема муніципального рівня, для роздрібного продажу, з цільовим спрямуванням коштів на розвиток;

концентрації торгівлі цінними паперами на організованому ринку, діяльність якого відповідає міжнародним стандартам.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ Рівень I

1.         Юридична особа, яка користується, але не володіє біржовим брокерським місцем термі-
ном не менше одного року — це:

дилер;

асоційований член фондової біржі;

організація-посередник;

вірної відповіді немає.

2.         Купівля цінного паперу за обумовленою ціною здійснюється у вигляді... наказу.

ринкового;

лімітного;

стоп;

вірної відповіді немає.

3.         Визначити вид наказу на купівлю-продаж визначеного найменування цінного паперу бро-
керам:

за найбільш вигідною ціною на момент отримання цього наказу          А. ринковий

за обумовленою або більш вигідною ціною          В. лімітний

на той момент, коли ціна на ринку досягне обумовленого рівня           С. стоп

4.         Які види діяльності можуть здійснювати торговці цінними паперами?

діяльність з управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;

брокерську, дилерську, андеррайтинг, діяльність з управління цінними паперами;

3)         розміщення емітентом власних цінних паперів, викуп емітентом власних цінних паперів, прове-
дення юридичними особами та фізичними особами — підприємцями розрахунків з використанням вексе-
лів та/або заставних.

4.         Що таке знерухомлення?

переведення цінних паперів, випущених у документарній формі, в бездокументарну;

сукупність процедур з вилучення цінних паперів з реєстру організатора торгівлі;

послідовність дій емітента щодо забезпечення неможливості переміщення належних йому цінних паперів;

вірної відповіді немає.

5.         Саморегулівна організація набуває цього статусу з моменту:

її реєстрації у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням цієї саморе-гулівної організації;

внесення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку цієї організації до переліку са-морегулівних організацій;

реєстрації Державною комісією з регулювання ринку фінансових послуг;

реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.         Учасниками фондового ринку є:

торгівці цінними паперами та суб'єкти господарювання;

емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку;

брокери, дилери, андеррайтери;

саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку.

7.         Фондова біржа створюється для:

зосередження попиту та пропозиції цінних паперів, сприяння формування їх біржового курсу;

з метою отримання прибутку;

надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів;

вірної відповіді немає.

8.         Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку підзвітна:

Верховній Раді України;

Кабінету Міністрів України;

Президенту України;

Кабінету Міністрів України та Президенту України.

9.         Акції закритих акціонерних товариств розповсюджуються:

між засновниками, а також можуть розповсюджуватися шляхом підписки;

шляхом підписки та купівлі-продажу на біржах;

між засновниками, не можуть купуватися та продаватися на біржі;

між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі.

10.       Який документ засвідчує право власності на цінні передплати, випущені у бездокумен-
тарній формі?

виписка з реєстру власників іменних цінних паперів;

виписка з рахунка у цінних паперах;

сертифікат цінних паперів у бездокументарній формі;

вірної відповіді немає.

Рівень II

Коротка характеристика діяльності фондових бірж світу.

Український фондовий ринок, порівнянно з іншими ринками, що розвиваються.

Державне регулювання послуг фондових бірж.

Дати характеристику правового положення фондової біржі.


Державна концепція розвитку фондових бірж і саморегулівних організацій.

Основні законодавчі та нормативно-правові акти.

Суб'єкти та об'єкти фондової біржі.

Спеціальні вимоги до організації діяльності фондових бірж (специфіка, обмеження, заборона).

Особливі умови припинення діяльності фондової біржі.

Вимоги до цінних паперів та угод на фондовій біржі. Формування біржового курсу. Інші вимоги. Обмеження і заборона.

Оплата послуг фондових бірж. Політика формування цін. Взаємозв'язок ціни від якості та термі­новості.

Проблемні питання розвитку та становлення сфери послуг фондових бірж.

Юридичні аспекти розвитку. Інформаційне забезпечення. Інфраструктура.

Загальна характеристика послуг фондових бірж.

Перелік цінних паперів, які допускаються до котирування на фондовій біржі.

Умови допуску цінних паперів на фондовій біржі.

Процедура, умови та порядок проходження допуску у відділенні неофіційного котирування.

Умови та порядок переведення цінних паперів з одного відділення котирування до іншого.

Умови та порядок вилучення цінних паперів з котирування.

Порядок реєстрації та оформлення біржових угод.

Допуск, реєстрація та акредитація брокерської контори.

Особливості продажу на фондових біржах пакетів акцій, що належать державі.

Рішення і порядок підготовки документів.

Допуск акцій до обігу та котирування на біржі.

Умови участі у біржових торгах.

Підготовка до проведення біржових торгів.

Визначення початкової ціни акцій.

Оформлення замовлень.

Порядок проведення торгів.

Розрахунки за придбані акції. Оформлення переліку нових власників акцій.

Особливості торгівлі похідними цінними паперами: опціони, ф'ючерси, варанти.

Особливості торгівлі ф'ючерсами, опціонами та варантами.

Визначення вартості і дохідності похідних цінних паперів.

Визначення дохідності опціонів. Визначення дохідності ф'ючерсів.


Варіант індивідуального контрольного завдання № 7

I р.

7, 5, 2, 9, 3

II р.

16, 21, 24, 33, 36

Варіант індивідуального контрольного завдання № 8

I р.

2, 7, 4, 9, 3

II р.

20, 28, 36, 40, 44

Варіант індивідуального контрольного завдання № 9

I р.

1, 4, 6, 10, 8

II р.

12, 20, 29, 37, 41

Варіант індивідуального контрольного завдання № 10

I р.

3, 5, 7, 9, 10

II р.

15, 27, 33, 40, 44

Варіант індивідуального контрольного завдання № 11

I р.

1, 4, 6, 10, 8

II р.

24, 14, 17, 21, 28

Варіант індивідуального контрольного завдання № 12

I р.

2, 5, 7, 9, 3

II р.

13, 18, 22, 27, 33

Варіант індивідуального контрольного завдання № 13

I р.

1, 4, 6, 10, 8

II р.

11, 21, 24, 28, 31

Варіант індивідуального контрольного завдання № 14

I р.

3, 7, 4, 9, 2

II р.

12, 20, 25, 29, 41

Варіант індивідуального контрольного завдання № 15

I р.

7, 6, 10, 1, 5

II р.

19, 26, 36, 42, 43

 

ЛІТЕРАТУРА: 53, 86, 88, 77, 78, 83, 81, 130, 127, 125, 142, 143, 144, 146, 247