4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ФОНДОВИХ БІРЖ

До котирування на фондовій біржі допускаються цінні папери, що задовольняють вимогами чинного законодавства України та нормативним актам ДКЦПФР і внесені до біржового реєстру фондової біржі, а саме:

облігації внутрішніх і зовнішніх державних позик;

казначейські зобов'язання України;

облігації місцевих позик;

акції відкритих акціонерних товариств, що пропонуються для обігу після їх первинно­го розміщення;

інші цінні папери, випуск та обіг яких може здійснюватися згідно з чинним законо­давством України.

Підприємства, які зареєстровані на біржі, публічно розкривають такі напрямами своєї діяльності:

важливі події в житті підприємства, наприклад, випуск нових видів продукції, підписання нових контрактів, вихід на нових споживачів;

значні придбання чи продаж;

призначення нових керівників або зміни у функціях і посадових обов'язках керів­ництва;

рішення про виплату дивідендів;

звіти за результатами діяльності за квартал, півріччя, рік, попередні результати;

зміни в частці акцій, що належать основним акціонерам, дирекції;

подальші випуски цінних паперів і зміни в структурі капіталу підприємства.

Переваги котирування цінних паперів на фондових біржах:

доступ до ринку капіталів;

ширша база акціонерів і видимість підприємства;

розширення обсягів торгівлі цінними паперами;

ефективна та прозора система регулювання;

фаховий і постійний сервіс.

Умовами допуску визначаються вимоги, згідно з якими в офіційному котируванні мають перебувати цінні папери, емітенти яких задовольняють певним економічним та фінансовим критеріям, що встановлені біржою, та регулярно розповсюджують інформацію про свою ді­яльність.

Порядок допуску (лістинг) передбачає подання емітентом заяви про допуск до офіційно­го котирування на фондову біржу (безпосередньо або через уповноважену ним особу), згід­но з якою емітент бере на себе зобов'язання:

подавати на біржу звіти чергових або позачергових загальних зборів акціонерів;

негайно інформувати біржу про внесення до статутних документів змін та про рішення емітента, що стосуються його цінних паперів;

узгоджувати з біржою графік випуску та передплати (розміщення) цінних паперів, а також проведення будь-якої іншої фінансової операції, що включає пільгові права, тобто права, які стосуються цінних паперів, допущених до офіційного котирування;

узгоджувати з біржою графік проведення технічних процедур будь-якої операції з власними цінними паперами, зокрема, виплати відсотків та дивідендів;

інформувати біржу про будь-який новий факт, який спроможний відчутно вплинути на біржовий курс, на майнове або фінансове становище емітента та його діяльність;

надсилати біржі всі розповсюджені ним офіційні повідомлення або публікації, а та­кож будь-який матеріал, що містить економічну та фінансову інформацію, яку емітент має намір опублікувати;

забезпечувати на ринку цінних паперів безкоштовне для власників іменних цінних паперів обслуговування своїх цінних паперів та виплати відсотків, погашень і дивідендів, а також попереджувати біржу про будь-які зміни у призначенні посередників, що здійснюють її фінансове обслуговування;

періодично повідомляти біржу про загальну кількість голосів для наступної публікації по­відомлення про це в офіційному виданні біржі;

публікувати в офіційному виданні біржі інформаційні повідомлення про перший та наступні випуски своїх цінних паперів;

10)       виконувати накази, що видаються ДКЦПФР та іншими органами державної влади
щодо захисту інтересів інвесторів та їх прав на інформацію.

До прийняття біржею рішення про допуск (лістинг) цінних паперів до офіційного котирування, біржа укладає з емітентом двосторонній договір про підтримання лістингу згідно з положенням про допуск.

Біржа повинна повідомляти про своє рішення емітента, який подав заяву, протягом ви-значенного біржею терміну з дня надходження заяви про допуск цінних паперів до офіцій­ного котирування або, якщо біржа буде вимагати від емітента додаткових відомостей, про­тягом 30 (тридцяти) днів з дня надходження цих відомостей.

Допуск цінних паперів оголошується через офіційне повідомлення, яке публікується в офіційному виданні біржі. У повідомленні зазначаються умови котирування та дата першо­го котирування.

Правила допуску (лістингу) передбачають також процедуру вилучення цінних паперів з котирування (делістингу), або ж ця процедура оформлюється окремим положенням.

Порядок обов'язкового оприлюднення біржових цін визначається правилами фондової біржі і передбачає фіксацію та публікацію в офіційному виданні біржі найвищого та найни­жчого курсів цінного паперу (цінних паперів) з кожного їх найменування, а також курсу цінного паперу (цінних паперів) з кожного найменування на момент завершення біржового дня («закриття біржі») та чисту зміну курсу на цей момент, порівнянно з курсом на момент завершення попереднього біржового дня.

Порядком допуску брокерів/ділерів до операцій можуть обумовлюватися вимоги щодо обов'язковості попереднього інформування банком, уповноваженим учасником на здійс­нення розрахунково-клірингових функцій, про стан клірингових рахунків та забезпече­ність гарантійними коштами.

Організація торгівлі похідними цінними паперами здійснюється як у режимі онколь­ного аукціону, так і в режимі безперервного подвійного аукціону та передбачає викорис­тання ЕТІМ, що має бути належним чином відображено в правилах торгівлі.

Правила біржової торгівлі передбачають:

можливість проведення клірингу за підсумками кожного біржового дня (торгове­льної сесії) і наявність принципів доведення інформації про його підсумки до відома учасників;

можливість визначення котирувальної ціни за угодами, укладеними протягом кожного біржового дня (торговельної сесії), поточної ціни та умов набуття поточною ціною статусу котувальної на момент завершення біржового дня (торговельної сесії);

спосіб вирахування варіаційної маржі за підсумками біржового дня (торговельної се­сії);

можливість отримання брокерами/ділерами по закінченні біржового дня (торговельної сесії) документально оформленого клірингового звіту, завіреного банком, уповноваженим учасниками на здійснення розрахунково-клірингових функцій;

наявність порядку виконання зобов'язань за кліринговими рахунками та перерахуван­ня коштів на відповідні рахунки учасників, а також оплати та поставки при остаточному ви­конанні умов контракту;

механізм реалізації гарантій та оплати зоборгованості із заблокованих гарантійних коштів, а також використання заставних коштів, якщо це дозволяється цими правилами.