3. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ФОНДОВИМИ БІРЖАМИ

Основні принципи системи надання послуг фондовими біржами:

організація вільного процесу обігу цінних паперів на біржі;

розвиток конкуренції, яка необхідна для підтримання якості послуг і зниження собіва­ртості. Цей принцип реалізується через неприйняття регулятивних документів, які роблять преференції окремим учасникам торгівлі на біржі, членам біржі, які мають місце на біржі, клієнтам біржі, а також штатним працівникам біржі;

забезпечення збалансування попиту і пропозиції на цінні папери;

особиста довіра між брокером і клієнтом;

перевірка якості і надійності цінних паперів;

встановлення однакового курсу на одні й ті самі цінні папери одного власника;

гласність і прозорість операцій із цінними паперами; публічне обговорення шляхів вирішення проблем біржової торгівлі. Такий принцип підвищує якість послуг і об'єктив­ність ціноутворення;

регулярність проведення біржових торгів відповідно до регламенту;

максимально широке використання процедур розкриття інформації про торги. Цим механізмом досягається можливість отримання учасниками біржової торгівлі інформації один про одного для прийняття ділових рішень при операціях на біржі;

• дотримання принципів спадкоємності національного біржового ринку цінних паперів з історією, традиціями та набутим досвідом фондових бірж світу. Необхідно враховувати дедалі активнішу інтеграцію національного фондового ринку зі Світовим.

За 2000—2007 рр. торговий обіг фондового ринку України збільшився з 39,2 млрд до 754,3 млрд грн (у 19,24 рази). При цьому показник, який характеризує роль і місце фондового ринку в економіці країни (відношення його торгового обороту до ВВП), підвищився з 23 до 91,6 % (майже в 4 рази). У той самий період торговий обіг організованого ринку цінних паперів зріс із 2,8 млрд. до 35,15 млрд грн (у 10,5 рази), а його відношення до ВВП — з 1,6 до 5,4 % (у 3,4 рази). Водночас частка організованого ринку в загальному обсязі угод на фондовому ринку знизилася з 7,1 до 4,64 %.

Економічна роль біржової торгівлі відбивається в функціях (рис. 19.2), що виконуються бір­жами в сучасних умовах з метою реалізації їх основного завдання. Аналіз функціонування наці­ональних фондових бірж дає змогу назвати завдання, характерні для їхньої діяльності.

По-перше, це створення постійно діючого ринку цінних паперів.

По-друге, це визначення біржової ціни на папери, умов їх обігу і розповсюдження інфо­рмації про фінансові інструменти.

По-третє, це мобілізація тимчасово вільних фінансових ресурсів і грошових коштів і сприяння передачі прав власності.

По-четверте, це забезпечення ліквідності і гарантій виконання укладених на біржі угод.

 

 


По-п'яте, це проведення аналізу економічної кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку капіталу, визначення перспектив їхнього розвитку.

Біржа сприяє виходу національного капіталу на зовнішній ринок. Для формування і роз­витку ринку цінних паперів вона розвиває співробітництво з фінансовими і кредитними установами і всередині держави, і за кордоном.

Методи роботи бірж забезпечують постійну структурну перебудову економіки, ство­рюють умови для становлення і розвитку ринкових відносин і є необхідною передумовою для функціонування ринку національного капіталу.

На фондових біржах можуть укладатися такі види угод:

касові угоди;

угоди на термін.

Під касовими розуміють угоди, що передбачають поставку цінних паперів і одночасну їх оплату безпосередньо в день укладання угоди або протягом трьох робочих днів, починаючи з дня укладання угоди (розрахунковий період).

Під угодами на термін розуміють такі угоди, що передбачають фіксований термін вико­нання сторонами своїх зобов'язань, який визначається в угоді.

Різниця між курсом угод на термін і курсом касових угод класифікується як:

депорт (курс угод на термін, менший за курс касових угод);

репорт (курс угод на термін, більший за курс касових угод).

І

На фондових біржах можуть укладатися тверді угоди на термін і онкольні угоди на те­рмін.

Під твердими угодами на термін розуміють такі угоди, що передбачають поставку цін­них паперів у кількості і за курсом, зафіксованим сторонами в цих угодах. Тверді угоди на термін можуть передбачати умови поставки цінних паперів у термін, зафіксований в угоді, з правом покупця вимагати поставки цінних паперів щоденно до зазначеної в угоді останньої дати з попереднім повідомленням про це покупця.

Під онкольними угодами на термін розуміють такі угоди, що передбачають виконання розрахунків за курсом на день, зазначений в угоді.

Замовлення клієнтам на купівлю-продаж цінних паперів даються брокерам і брокером на біржу у вигляді:

ринкового наказу — наказу на купівлю (продаж) визначеного найменування цінного паперу за найбільш вигідною ціною на момент отримання цього наказу;

лімітного наказу — наказу на купівлю (продаж) визначеного найменування цінного паперу за обумовленою ціною або за більш вигідною ціною;

стоп-наказу — наказу на купівлю (продаж) визначеного найменування цінного папе­ру на той момент, коли ціна на ринку досягне обумовленого рівня.

Залежно від терміну дії, накази можуть бути на термін, тобто діючими протягом встановленого терміну, і відкритими, тобто такими, що діють до моменту виконання або відкликання (скасування). Накази можуть містити й інші додаткові особливі умови, які передбачені правилами здійснення торгівцями цінними паперами комерційної та ко­місійної діяльності з цінних паперів, затвердженими ДКЦПФР.

Фондова біржа здійснює організацію торгівлі цінними паперами шляхом зосередження попиту і пропозицій з цінних паперів, його зіставлення, проводить їх котирування та фор­мування цін і біржових курсів з цінних паперів, створює умови для укладання цивільно-правових угод з купівлі-продажу цінних паперів між учасниками біржової фондової торгів­лі, сприяє депозитарному клірингу та грошовим рахункам за укладеними угодами через об­раний біржею кліринговий депозитарій і розрахунковий банк, що його обслуговує.

Біржа зобов'язана: виконувати всі функції як організатора торгівлі на фондовому ринку, докладати зусилля, спрямовані на зміцнення довіри інвесторів до фондової біржі, чесно вести ділову діяльність між членами та учасниками фондової біржі, які користуються нею у своїй підприємницькій діяльності, дотримуватися високих стандартів етики, чес­них і справедливих принципів організації торгівлі цінними паперами.

Залежно від потреб ринку організація торгівлі цінними паперами на фондовій біржі здійснюється у вигляді простого (одностороннього) аукціону ціни «з голосу» або подвійно­го (онкольного, чи безперервного) аукціону на підставі письмових замовлень учасників тор­гівлі або із застосуванням системи електронного обігу цінних паперів, що обслуговується електронною торговельно-інформаційною мережею (надалі ЕТІМ) — електронна система, що з'єднує торгівців цінними паперами в різних місцях і дає їм змогу обмінюватися коти­руванням і укладати угоди без будь-яких затримок у часі. Порядок і технологічні особливо­сті організації торгівлі окремими видами цінних паперів, які допускаються до котирування на біржі, регламентуються окремими нормативними документами, які затверджуються пра­влінням фондової біржі та узгоджуються з ДКЦПФР.

До торгів на фондових біржах з правом укладання угод допускаються брокери та диле­ри, що діють як уповноважені особи брокерських контор на підставі їхніх довіреностей і мають сертифікати фахівців з питань торгівлі цінними паперами, видані ДКЦПФР.