2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

 

Для здійснення своєї діяльності фондові біржі повинні підтримувати власний капітал в розмірі, не меншому ніж 3 мільйони гривень, а для фондових бірж, що здійснюють кліринг та розрахунки, — не меншому ніж 6 мільйонів гривень.

Державне регулювання діяльності фондових бірж, інших організаторів торгівлі цінними па­перами та похідними цінними паперами здійснює ДКЦПФР. Інші органи державної влади регу­люють діяльність організаторів торгівлі в межах компетенції, визначеної законодавством Украї­ни.

Придбання на фондовій біржі та інших організаторах торгівлі цінними паперами та по­хідними цінними паперами, безпосередньо або опосередковано, одноразово або за декілька разів часток (акцій, паїв) господарюючих суб'єктів, повинно відповідати вимогам чинного антимонопольного законодавства.

З метою контролю за операціями та діяльністю організаторів торгівлі на фондовому ри­нку, на фондовій біржі та торговельно-інформаційній системі присутній державний пред­ставник, який призначається відповідним рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку зі складу її уповноважених осіб.

Державний представник, відповідно до Положення про державних представників на фондових біржах, у депозитаріях та торговельно-інформаційних системах, затвердже­ного рішенням ДКЦПФР від 8 травня 2001 року № 144, має право:

1. Бути присутнім на загальних зборах (конференціях тощо) акціонерів (учасників) ор­ганізатора торгівлі та депозитарію, біржових аукціонах (торговельних сесіях), брати участь у роботі ради та інших органів управління організатора торгівлі та депозитарію.

Отримувати в установленому чинним законодавством порядку та в межах компетенції інформацію для здійснення контролю за дотриманням положень статуту і правил організа­тора торгівлі та депозитарію, зокрема інформацію:

 

що має пряме відношення до діяльності членів та/або учасників організатора торгівлі та депозитарію, брокерів (трейдерів, уповноважених осіб), працівників комітетів (комісій, секцій);

про діяльність інфраструктурних установ, які обслуговують торгівлю цінними паперами;

про діяльність з надання послуг із зберігання цінних паперів та/ або обліку прав влас­ності на цінні папери, а також з обслуговування угод з цінними паперами;

про емітентів, цінні папери яких уведені до продажу та обслуговуються організатором торгівлі, а також зберігаються, обліковуються у депозитарії;

•           щодо цінних паперів, які допущені до торгів на організаторі торгівлі. Державний представник має право вимагати систематичного надання:

інформації про щоденні операції, виконані організатором торгівлі та депозитарієм;

повідомлень про курси цінних паперів;

підсумкових щоквартальних даних про діяльність організатора торгівлі та депозитарію від­повідно до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

На вимогу державного представника, крім регулярної інформації, організатор торгівлі та депозитарій повинні надавати іншу інформацію, розкриття якої не суперечить чинному за­конодавству України.

У разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні папери, статуту та правил фо­ндової біржі зупиняти торгівлю на ній до усунення таких порушень відповідно до закону.

Призначати тимчасово (на строк до двох місяців) керівників фондових бірж, депози­таріїв та інших установ інфраструктури фондового ринку, зупиняти або припиняти допуск цінних паперів на фондові біржі або торгівлю ними на будь-якій фондовій біржі, зупиняти кліринг та укладання договорів купівлі-продажу на певний строк для захисту інтересів дер­жави, інвесторів відповідно до закону.

Дії державного представника можуть бути оскаржені в Державній комісії з цінних папе­рів та фондового ринку та в судовому порядку.

Організаційне забезпечення діяльності державного представника здійснює апарат, чисе­льність якого визначає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Фондова біржа, торговельно-інформаційна система та депозитарій на період та з метою реалізації функцій державного представника та його апарату забезпечують їх обладнаними приміщеннями, потрібними технічними засобами та засобами зв'язку.